รวมเข้าชม 886 , เข้าชมวันนี้ 3 

ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ถ.พหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์โทรติดต่อส่วนหอสมุดกลาง ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๑๙๑, ๘๐๗๙

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d3868.05276324783!2d100.634059!3d14.191688!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x372a8d513741829a!2z4Liq4LmI4Lin4LiZ4Lir4Lit4Liq4Lih4Li44LiU4LiB4Lil4Liy4LiHIOC4oeC4q-C4suC4p-C4tOC4l-C4ouC4suC4peC4seC4ouC4oeC4q-C4suC4iOC4uOC4rOC4suC4peC4h-C4geC4o-C4k-C4o-C4suC4iuC4p-C4tOC4l-C4ouC4suC4peC4seC4oiDguKfguLHguIfguJnguYnguK3guKIg4Lit4Lii4Li44LiY4Lii4Liy!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1627909349919!5m2!1sth!2sth" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>