directorlib

พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ป.ธ.๔, พธ.บ.,พธ.ม.

ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง

โทร ๐๓๕ – ๒๔๘ – ๐๐๐ ต่อ ๘๐๗๘

2-1-255x300

นายสุรวงศ์ ศรคำรณ (ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์)

รองผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง

โทร ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๑๖๗ e-mail: surawong@yahoo.com

กลุ่มงานบริหาร

6.1-214x300

นางสาวสกุลเพ็ญ น้อยใหญ่
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)

บรรณารักษ์ชำนาญการ

โทร ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๑๘๔
e-mail: familygift29@gmail.com

9-258x300

นางสาวยศวดี อารมณ์ดี
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)

บรรณารักษ์

โทร ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๑๙๐
e-mail:nunote99@hotmail.com

12_3-236x300

นางสาวนฤมล เลี้ยงถนอม
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

นักจัดการงานทั่วไป

โทร ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๐๗๗
e-mail: bametomyum@hotmail.com
ลูกจ้าง