พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ

พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ป.ธ.๔, พธ.บ.,พธ.ม.

ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง

035-248000 ต่อ 8078

นางสาวสกุลเพ็ญ น้อยใหญ่

นางสาวสกุลเพ็ญ น้อยใหญ่
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)

รองผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง

035-248000 ต่อ 8184
sakunphen.noi@mcu.ac.th

กลุ่มงานบริหาร

นางสาวนฤมล เลี้ยงถนอม

นางสาวนฤมล เลี้ยงถนอม
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

นักจัดการงานทั่วไป

035-248000 ต่อ 8077
nareumol.leang@mcu.ac.th

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาและบริการ

พระครูสมุห์ธนพล กิตฺติธโร

พระครูสมุห์ธนพล กิตฺติธโร
พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา)

นักจัดการงานทั่วไป

035-248000 ต่อ 8199
thanaphon.kam@mcu.ac.th

พระจวน สิริวฑฺฒโน ยากับ

พระจวน สิริวฑฺฒโน ยากับ
พธ.บ.(เศรษฐศาสตร์)

นักจัดการงานทั่วไป

035-248000 ต่อ 8191
chuan.yak@mcu.ac.th

พระมหาทองจันทร์ กตคุโณ (กลีบจำปา)

พระมหาทองจันทร์ กตคุโณ (กลีบจำปา)
พธ.บ. (เอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)

นักจัดการงานทั่วไป

035-248000 ต่อ 8194
thongjan19@hotmail.com

นายสุรวงศ์​ ศรคำรณ

นายสุรวงศ์ ศรคำรณ
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)

บรรณารักษ์

035-248000 ต่อ 8184
sakunphen.noi@mcu.ac.th

นางสาวยศวดี อารมณ์ดี

นางสาวยศวดี อารมณ์ดี
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)

บรรณารักษ์

035-248000 ต่อ 8190
yosawadee.arr@mcu.ac.th

นางสาวกนกฤทัย ศรีสังข์งาม

นางสาวกนกฤทัย ศรีสังข์งาม
นศ.ม.(นิเทศศาสตร์การตลาด)

นักจัดการงานทั่วไป

035-248000 ต่อ 8183
kanokritai_sri@mcu.ac.th

นางนวพร เอะเวอร์เรทท์

นางนวพร เอะเวอร์เรทท
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)

บรรณารักษ์

035-248000 ต่อ 8183
nawaporn.evere@mcu.ac.th

นางสาวเนตรนภา จรรยา

นางสาวเนตรนภา จรรยา
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)

บรรณารักษ์

035-248000 ต่อ 8183
natenapa.jan@mcu.ac.th

นางณชิตา แก้วทองใหญ่

นางณชิตา แก้วทองใหญ่
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)

บรรณารักษ์

035-248000 ต่อ 8187
nachita.kae@mcu.ac.th