รวมเข้าชม 662 , เข้าชมวันนี้ 2 

                  ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
                  หอสมุดกลาง มจร ตั้งขึ้นพร้อมกับการเปิดมหาวิทยาลัย พบหลักฐานในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร พ.ศ.๒๔๙๓ กล่าวถึงการแบ่งส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยโดยหอสมุดกลางเป็นส่วนหนึ่งของกองวิชาการ เรียกว่า “งานแผนกห้องสมุด” ในปีพ.ศ. ๒๔๙๓ ได้ออกระเบียบข้อบังคับ ว่าด้วยกิจการห้องสมุด มีชื่อว่า “ข้อบังคับห้องสมุด มจร ๒๔๙๓” มีหัวหน้าแผนกเป็นผู้รับผิดชอบ มีเลขาธิการเป็นประธานกรรมการ ต่อมาในปี ๒๕๐๕ ได้ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับว่ากิจการห้องสมุดและย้ายห้องสมุดมาตั้งที่ศาลาการเปรียญบรมมหาสุรสิงหนาท วัดมหาธาตุกรุงเทพมหานครใช้ชื่อว่า “หอสมุดกลาง”ให้มีตำแหน่งบรรณารักษ์และนำระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือ“ระบบทศนิยมของดิวอี้” มาใช้

               พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้ยกฐานะเป็นกองห้องสมุดสังกัดสำนักงานเลขาธิการมีฐานะเท่ากับกองวิชาการและกองกลางและแบ่งส่วนงานออกเป็น ๒ แผนก คือ แผนกบริการและบรรณานุรักษ์

                พ.ศ.๒๕๓๒ เพิ่มแผนกจัดหาหนังสือและฝ่ายวิชาการในกองห้องสมุด พ.ศ.๒๕๓๔ได้แยกงานบริหารหนังสือเป็นแผนกภาษาไทยและแผนภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๒๖

                พ.ศ.๒๕๓๕ ได้ขยายห้องสมุดไปที่ศูนย์การศึกษา วัดศรีสุดาราม บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหอสมุดกลาง ได้อยู่ภายในสังกัดของสำนักหอสมุดกลางและเทคโนโลยีสารสนเทศ

               พ.ศ. ๒๕๕๒ หอสมุดกลาง มจร ได้ย้ายที่ทำการจากวัดมหาธาตุฯ กรุงเทพฯ มาที่ทำการปัจจุบัน ณ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา