รวมเข้าชม 928 , เข้าชมวันนี้ 1 

ปรัชญา
ปญฺญา นรานํ รตนํ
ปัญญาเป็นรัตนะของคนทั้งหลาย
ปณิธาน
“มุ่งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านพระพุทธศาสนา ศาสนวิทยา ปรัชญา และสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ทั้งนี้เพื่อสนับสนุน ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ด้านพระพุทธศาสนา และสร้างภูมิปัญญาให้แก่สังคม”
วิสัยทัศน์
“มุ่งพัฒนาหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นศูนย์กลาง
สารสนเทศด้านพระพุทธศาสนา ศาสนาวิทยา ปรัชญา ชั้นนำด้วยการบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้อง
แม่นยำ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างกว้างขวาง ไร้ขอบเขต
พร้อมบุคลการที่มีความรู้ความสามารถมีจิตวิญญาณในการให้บริการ”
พันธกิจ
“หอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีภารกิจหลักในการสนับสนุน
การเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิต วิจัย และพัฒนาส่งเสริมพระพุทธศาสนา
และบริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย”