รวมเข้าชม 2,828 , เข้าชมวันนี้ 2 

ปรัชญา

 • ปญฺญา นรานํ รตนํ  ปัญญาเป็นรัตนะของคนทั้งหลาย

ปณิธาน

 • “มุ่งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านพระพุทธศาสนา ศาสนวิทยา ปรัชญา และสาขาวิชาที่
  เกี่ยวข้องโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ทั้งนี้เพื่อสนับสนุน ความเป็นเลิศทางวิชาการ
  ด้านพระพุทธศาสนา และสร้างภูมิปัญญาให้แก่สังคม”

วิสัยทัศน์

 • “มุ่งพัฒนาหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นศูนย์กลาง
  สารสนเทศด้านพระพุทธศาสนา ศาสนาวิทยา ปรัชญา ชั้นนำด้วยการบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้อง
  แม่นยำ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างกว้างขวาง ไร้ขอบเขต
  พร้อมบุคลการที่มีความรู้ความสามารถมีจิตวิญญาณในการให้บริการ”

พันธกิจ

 • “หอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีภารกิจหลักในการสนับสนุน
  การเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิต วิจัย และพัฒนาส่งเสริมพระพุทธศาสนา
  และบริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย”