รวมเข้าชม 1,582 , เข้าชมวันนี้ 1 

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๒๗๘/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการ เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรสุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อ ๒๙ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงแต่งตั้งให้ พระมหาประยุทธ์ ฉายา ภูริปญโถ นามสกุล เรืองไรโคก อายุ ๕๐ พรรษา ๒๕ วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ), พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *