รวมเข้าชม 2,257 , เข้าชมวันนี้ 43 

วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.  พระครูโสภณวีรานุวัตร, ผศ. ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชชุกร นาคธน ผู้อำนวยการหลักสูตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล ดีไธสง อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ นำคณาจารย์และนิสิต จำนวน ๓๘ รูปหรือคน เข้าเยี่ยมชมส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้หัวข้อ การสืบค้นข้อมูล ประกอบด้วย การสร้างแรงบันดาลใจจากบุคคลต้นแบบ (ศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต) การสมัครสมาชิกห้องสมุด การบริการยืมคืน และฐานข้อมูลออนไลน์

ในการนี้ พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง พร้อมด้วยนางสาวสกุลเพ็ญ น้อยใหญ่ รองผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริการยืมคืน ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์ด้วยความอบอุ่น  ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง ได้กล่าวต้อนรับ แนะนำความเป็นมาของห้องสมุดศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ  บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ ได้แนะนำการสมัครสมาชิกห้องสมุด การบริการยืมคืน และฐานข้อมูลออนไลน์ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสืบค้นข้อมูล เพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้และการวิจัย พร้อมกันนั้น ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง ได้พาผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตเยี่ยมชมการบริหารจัดการห้องสมุด เช่น การจัดหมวดหนังสือ, หมวดพิเศษ พท พุทธทาสภิกขุ, ป.อ. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), หมวดบุคคลสำคัญ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร), ป.ม.  พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อดีตอธิการบดี มจร, พระธรรมวัชรบัณฑิต (สมจินต์ สมฺมาปญฺโ) อธิการบดี มจร รูปปัจจุบัน, งานวิทยานิพนธ์และงานวิจัย เป็นต้น

อนึ่ง ผู้ใช้บริการที่มีความประสงค์จะใช้บริการอ่าน สืบค้นหนังสือหรืองานวิจัย สามารถเข้ามาใช้บริการได้ที่ส่วนหอสมุดกลาง อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันและเวลาทำการ  วันหยุด วันธัมมัสสวนะ (วันพระ) และวันอาทิตย์ หรือสืบค้นได้จากเว็บไซต์ https://lib.mcu.ac.th/ ของส่วนหอสมุดกลางได้ตลอดเวลา.

  

      

 

 

 

 

 

 

Recommended Posts