รวมเข้าชม 4,358 , เข้าชมวันนี้ 44 

วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร รองผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ, นายศรี แก้วงาม รองผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดฯ, พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโ ผู้อำนวยการ ส่วนหอสมุดกลาง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรพชิต, พระมหาสาธิต สาธิโต, ดร. ผู้อำนวยการ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ จัดพิธีสามีจิกรรมแด่พระเดชพระคุณพระศรีธรรมภาณี (วัลลพ โกวิโล), ดร. ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามธรรมเนียมปฏิบัติของพระภิกษุในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

ในการนี้ พระเดชพระคุณได้กล่าวสัมโมทนียกถา เป็นการให้พร เพื่อความสามัคคี อยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข เป็นขวัญและกำลังแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นแนวในทางการปฏิบัติงาน ทำให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เกิดปีติ อิ่มใจ มีกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้และความสามารถ

ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖ นี้ มหาวิทยาลัย ได้เปิดทำการเรียนการสอนมาแล้วประมาณ ๒ เดือน  ส่วนหอสมุดกลาง ยังคงเปิดให้บริการแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และประชาชนทั่วไปตามปกติ  ผู้ใช้บริการที่มีความประสงค์จะใช้บริการอ่าน สืบค้นหนังสือหรืองานวิจัย สามารถเข้ามาใช้บริการได้ที่ส่วนหอสมุดกลาง อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันและเวลาทำการ  วันหยุด วันธัมมัสสวนะ (วันพระ) และวันอาทิตย์ หรือสืบค้นได้จากเว็บไซต์ https://lib.mcu.ac.th/ ของส่วนหอสมุดกลางได้ตลอดเวลา.

 

       

 

 

 

 

 

Recommended Posts