รวมเข้าชม 7,959 , เข้าชมวันนี้ 48 

กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประกอบด้วย นิสิตคณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. เจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิตฯ ได้แบ่งกลุ่มนิสิต แนะนำให้นิสิตได้รู้จักอาคาร สถานที่ และเจ้าหน้าที่ประจำแต่ละส่วนงาน เช่น ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสำนักงานอธิการบดี เป็นต้น เพื่อให้นิสิตได้รู้จัก คุ้นเคยกับอาคาร สถานที่ และเจ้าหน้าที่ซึ่งจะได้ติดต่อประสานงาน ขอคำปรึกษา หรือขอความช่วยเหลือด้านการศึกษาในโอกาสต่อไป  กิจกรรมนี้ เปิดโอกาสให้นิสิต ได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยด้วยตนเองจากประสบการณ์ตรง นับได้ว่า การปฐมนิเทศนิสิตครั้งนี้ ได้พัฒนาก้าวไปสู่กระบวนการเรียนรู้ในชีวิตจริงมากขึ้น

ในการนี้ พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง ได้มอบหมายนางสาวสกุลเพ็ญ น้อยใหญ่ รองผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่และนิสิต ชั้นปีที่ ๑ ของทุกคณะ แนะนำและนำเข้าเยี่ยม ศึกษา ดูงานต่าง ๆ ของส่วนหอสมุดกลางอย่างครบถ้วน  อนึ่ง นิสิตที่มีความประสงค์จะใช้บริการอ่าน สืบค้นหนังสือหรืองานวิจัย สามารถเข้ามาใช้บริการได้ที่ส่วนหอสมุดกลางหรือสืบค้นได้จากเว็บไซต์ https://lib.mcu.ac.th/ ของส่วนหอสมุดกลาง ในวันและเวลาทำการ  วันหยุด วันธัมมัสสวนะ (วันพระ) และวันอาทิตย์.

 

 

 

 

Recommended Posts