รวมเข้าชม 8,059 , เข้าชมวันนี้ 44 

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๔๐๘/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการ ส่วนหอสมุดกลาง

เพื่อให้การบริหารงานของสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแต่งตั้งให้ นางสาวสกุลเพ็ญ นามสกุล น้อยใหญ่ อายุ ๔๓ วุฒิการศึกษา ศศ.บ. (บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), ศศ.ม. (บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) ตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการ เลขที่ ๐๗๒๒๐๐๖ สังกัด ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖.

 

Recommended Posts