รวมเข้าชม 8,091 , เข้าชมวันนี้ 46 

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๓๙๙/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการ ส่วนงานบริหาร สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแต่งตั้งให้ นางสาวศิรินภา นามสกุล กองวัสกุลณี อายุ ๓๘ ปี วุฒิการศึกษา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ เลขที่ ๐๗๒๒๐๑๑ สังกัด ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ส่วนงานบริหาร สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป  สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖.

 

Recommended Posts