วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัด กิจกรรมครุฏฐานิยบูชา เนื่องในโอกาสวันครู เพื่อเป็นการระลึกถึงครู ผู้ทำอุปการะก่อน และเพื่อบูชาอาจารย์ ผู้สั่งสอนให้วิชาความรู้
           กิจกรรมนี้ พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ผู้อำนวยการ ส่วนหอสมุดกลาง เป็นประธาน นำเจ้าหน้าที่และคณะอนุกรรมการ อาคารหอพักนิสิตนานาชาติ ร่วมกันทำวัตรเย็น เจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นคารวตาแด่ พระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ผู้ตั้งอยู่ในฐานะครู เป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อครูและอาจารย์
          ในขณะเดียวกัน ส่วนหอสมุดกลาง ได้รวบรวมจัดหนังสือหมวดพิเศษ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) (ปอ) ไว้ให้บริการยืม-คืน แก่ผู้ใช้บริการด้วย ณ ส่วนหอสมุดกลาง ชั้นที่ ๑ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ใช้บริการ สามารถเข้ามาใช้บริการได้ในวันและเวลาทำการ หยุดวันธัมมัสสวนะ (วันพระ) และวันอาทิตย์.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *