รวมเข้าชม 5,937 , เข้าชมวันนี้ 1 

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00-16.00 น. ส่วนหอสมุดกลาง จัดกิจกรรมเติมเต็มและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง “การใช้งาน Microsoft-Teams เพื่อการจัดอบรม/ประชุม สำหรับบุคลากรส่วนหอสมุดกลาง” โดยมี นางสาวนฤมล เลี้ยงถนอม นักจัดการงานทั่วไป ส่วนหอสมุดกลาง เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ผ่าน Microsoft Teams

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้บุคลากรส่วนหอสมุดกลาง สามารถใช้ Microsoft Teams เพื่อการจัดอบรม/ประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับงานห้องสมุดได้