รวมเข้าชม 13,188 , เข้าชมวันนี้ 53 

วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง เป็นประธานการประชุมบุคลากร ส่วนหอสมุดกลาง เรื่อง การปรับปรุงภาระงานบุคลากร ส่วนหอสมุดกลาง ให้สอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ภารกิจ อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒
เพื่อให้การบริหารงานของส่วนหอสมุดกลาง ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
เพื่อปรับปรุงภาระงานของบุคลากรให้สอดคล้องตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยนำภาระกิจ อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย มาแบ่งเป็นงาน ๒ กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริหาร กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาและบริการ และแบ่งเป็นงานย่อยเป็น งานนโยบาย งานส่วนงาน และงานตามภาระงานของแต่ละบุคคล โดยมีบุคคลากร ส่วนหอสมุดกลางทุกรูปหรือคน ให้ความร่วมมือ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *