รวมเข้าชม 13,793 , เข้าชมวันนี้ 39 

ส่วนหอสมุดกลาง ได้จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
๑. เพื่อให้บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มจร โดยเฉพาะบุคลากรห้องสมุดใหม่ ของห้องสมุดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้เรียนรู้ และสามารถใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติในการบริหารจัดการ สืบค้น และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศได้
๒. เพื่อให้บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ใช้ฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติระบบเดียวกันทุกแห่ง สามารถเชื่อมโยงข้อมูล และใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน
๓. เพื่อให้บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ส่วนหอสมุดกลางได้พัฒนาทักษะวิทยากร สามารถถ่ายทอดความรู้และแนะนำการปฏิบัติงานสู่บุคลากรห้องสมุดที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้การปฏิบัติงานที่เกิดประสิทธิภาพ

กิจกรรมประกอบด้วย
(๑) การกล่าวเปิดโครงการ โดย พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง
(๒) อบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ผ่านโปรแกรม ZOOM) : ระบบงานของห้องสมุดที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานห้องสมุด ประกอบด้วย
๒.๑ ระบบงานสืบค้นฐานข้อมูล (OPAC)
๒.๒ ระบบงานวิเคราะห์/ลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ (Catalog Subsystem)
– การลงรายการวิทยานิพนธ์
– การลงรายการหนังสือ
๒.๓ ระบบงานยืม คืนทรัพยากรสารสนเทศ (Circulation Subsystem)
๒.๔ ระบบงานสมาชิก (Patron)
๒.๕ การออกรายงาน (Report)
๒.๖ เว็บไซต์และฐานข้อมูลที่สำคัญ
(๓) ถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(๔) การกล่าวปิดโครงการ โดย พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง และ
(๕) การมอบวุฒิบัตรผ่านออนไลน์แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
วิทยากร โดย บรรณารักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ส่วนหอสมุดกลาง
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ ประกอบด้วย บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มจร ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๗๓ รูป/คน ประกอบด้วย ส่วนกลาง ๑๖ รูป/คน วิทยาเขต ๒๕ รูป/คน วิทยาลัยสงฆ์ ๒๘ รูป/คน และหน่วยวิทยบริการ ๔ รูป/คน

 

 

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *