ขอแสดงความยินดี กับนางสาวสกุลเพ็ญ น้อยใหญ่ เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ส่วนหอสมุดกลาง

รวมเข้าชม 8,057 , เข้าชมวันนี้ 42 

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๔๐๘/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการ ส่วนหอสมุดกลาง

เพื่อให้การบริหารงานของสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแต่งตั้งให้ นางสาวสกุลเพ็ญ นามสกุล น้อยใหญ่ อายุ ๔๓ วุฒิการศึกษา ศศ.บ. (บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), ศศ.ม. (บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) ตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการ เลขที่ ๐๗๒๒๐๐๖ สังกัด ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖.

 

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวศิรินภา กองวัสกุลณี เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ส่วนงานบริหาร สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

รวมเข้าชม 8,087 , เข้าชมวันนี้ 42 

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๓๙๙/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการ ส่วนงานบริหาร สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแต่งตั้งให้ นางสาวศิรินภา นามสกุล กองวัสกุลณี อายุ ๓๘ ปี วุฒิการศึกษา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ เลขที่ ๐๗๒๒๐๑๑ สังกัด ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ส่วนงานบริหาร สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป  สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖.