กิจกรรมแนะนำฟังชันก์ในการใช้งาน หลังการ Update Version ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

รวมเข้าชม 4,997 , เข้าชมวันนี้ 40 

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566

      ส่วนหอสมุดกลางได้จัด กิจกรรมแนะนำการ Update Version ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ผ่านการประชุมแบบ Hybrid Meeting โดยมีตัวแทนจากบริษัท Book Promotion & Services เข้ามาแนะนำการใช้งานให้กับบุคคลากร/เจ้าหน้าที่ ห้องสมุดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในการ Update Version ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  ทั้งนี้มีบุคคลากร/เจ้าหน้าที่ ห้องสมุดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมรับฟังจำนวน ๕๖ รูป/คน

      โดยมี พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง กล่าวต้อนรับและปิด กิจกรรมการแนะนำการ Update Version ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ