จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เรื่อง “ระบบงานสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) และการออกรายงาน (Report)” ผ่านระบบออนไลน์

รวมเข้าชม 6,896 , เข้าชมวันนี้ 29 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-16.00 น.
            ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เรื่อง “ระบบงานสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) และการออกรายงาน (Report)” ผ่านระบบออนไลน์
        โดยมีวิทยากร ประกอบไปด้วย นางสาวยศวดี อารมณ์ดี บรรณารักษ์ และ นางสาวศิรินภา กองวัสกุลณี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ส่วนหอสมุดกลาง
        ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหาร บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 52 รูป/คน

กิจกรรมพูดคุย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง “การติดตามทวงถามหนังสือเกินกำหนด/ค้างส่ง”

รวมเข้าชม 6,834 , เข้าชมวันนี้ 30 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30-11.15 น.
           ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมพูดคุย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การติดตามทวงถามหนังสือเกินกำหนด/ค้างส่ง” ผ่านระบบออนไลน์
          โดยเนื้อหาเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พูดคุย แชร์ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวกับการดำเนินงานติดตามหนังสือเกินกำหนด/ค้างส่ง
ของห้องสมุดแต่ละแห่ง เพื่อเป็นข้อมูล แนวทางในการปฏิบัติงาน พัฒนางาน และหาแนวทางแก้ปัญหาของห้องสมุดในสังกัดมหาวิทยาลัยต่อไป
           นำเสวนา/ดำเนินกิจกรรม โดย นางสาวสกุลเพ็ญ น้อยใหญ่ บรรณารักษ์ชำนาญการ ส่วนหอสมุดกลาง
           ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้บริหาร บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน  47 รูป/คน

กิจกรรมประจำเดือนมกราคมอบรม เรื่อง “ระบบงานสมาชิกห้องสมุดและงานยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ (Circulation Modul)”

ส่วนหอสมุดกลาง จัดกิจกรรมประจำเดือนมกราคม เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น.
อบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มจร เรื่อง “ระบบงานสมาชิกห้องสมุดและงานยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ (Circulation Modul)” ผ่านโปรแกรม ZOOM
วิทยากร โดย บุคลากรผู้ปฏิบัติงานบริการ ส่วนหอสมุดกลาง
1. พระมหาทองจันทร์ กตคุโณ นักจัดการงานทั่วไป
2. พระจวน สิริวฑฺฒโน นักจัดการงานทั่วไป
3. นางสาวยศวดี อารมณ์ดี บรรณารักษ์
4. นางสาวศิรินภา กองวัสกุลณี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 50 รูป/คน
ประเด็น/เนื้อหา
1. การสมัครสมาชิก/แก้ไขข้อมูลสมาชิกห้องสมุด
2. การยืมหนังสือ (Check out)
3. การยืมต่อโดยเจ้าหน้าที่ (Renew) และการยืมต่อผ่านออนไลน์ด้วยตนเอง (สำหรับนิสิต/สมาชิกห้องสมุด)
4. การคืนหนังสือ (Check in)