กิจกรรมเติมเต็มและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง “การบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมด้วย Applications”

รวมเข้าชม 3,867 , เข้าชมวันนี้ 46 

ส่วนหอสมุดกลาง จัดกิจกรรมเติมเต็มและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง “การบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมด้วย Applications”  ประกอบด้วย Google form, Google Data Studio, Google Sheet และ Canva สำหรับบุคลากรส่วนหอสมุดกลาง

โดยมี นางสาวศิรินภา กองวัสกุลณี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ส่วนหอสมุดกลาง เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20, 24, 26 และ 27 ธันวาคม พ.ศ 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนัหหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร

    วัตถุประสงค์

     1. เพื่อให้บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ ส่วนหอสมุดกลาง ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Application ที่จำเป็นสำหรับการบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมของห้องสมุด

     2. เพื่อให้บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ส่วนหอสมุดกลาง สามารถใช้งาน Application ที่จำเป็นสำหรับการบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมของห้องสมุดได้

    ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ บุคลากรหอสมุดกลาง จำนวน 13 รูป/คน

 

 

จัดกิจกรรมเติมเต็มและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง “การใช้งาน Microsoft-Teams”

รวมเข้าชม 4,846 , เข้าชมวันนี้ 45 

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00-16.00 น. ส่วนหอสมุดกลาง จัดกิจกรรมเติมเต็มและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง “การใช้งาน Microsoft-Teams เพื่อการจัดอบรม/ประชุม สำหรับบุคลากรส่วนหอสมุดกลาง” โดยมี นางสาวนฤมล เลี้ยงถนอม นักจัดการงานทั่วไป ส่วนหอสมุดกลาง เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ผ่าน Microsoft Teams

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้บุคลากรส่วนหอสมุดกลาง สามารถใช้ Microsoft Teams เพื่อการจัดอบรม/ประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับงานห้องสมุดได้