กิจกรรมเติมเต็มและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง “การใช้งาน Microsoft-teams สำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มจร

รวมเข้าชม 118 , เข้าชมวันนี้ 1 

          ส่วนหอสมุดกลาง จัดกิจกรรมเติมเต็มและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง “การใช้งาน Microsoft-teams เพื่อการประชุม และการติดต่อสื่อสาร สำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มจร” โดยมี นายฐิติวัฒน์ หวังสุขใจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ ผ่านโปรแกรม ZOOM

  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุดในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนหอสมุดกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ หน่วยวิทยบริการ ห้องสมุดคณะ/วิทยาลัยส่วนกลาง จำนวน 63 รูป/คน
วัตถุประสงค์
  • เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด มจร ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สามารถใช้ ms-teams
  • เพื่อการประชุม อบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงติดต่อสื่อสารสำหรับกลุ่มงานห้องสมุดในสังกัดของมหาวิทยาลัย
ในการนี้ พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวปิดกิจกรรม
ความสามารถของ Microsoft Teams
  • สร้างการประชุม (Meeting) โดยการ แชร์หน้าจอ พูดคุย (Chat) และสามารถบันทึกการประชุม ได้
  • เก็บไฟล์ที่ต้องใช้ร่วมกัน
  • นัดหมายการประชุม

เป็นต้น

อบรม/แนะนำการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้กับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ใหม่ วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565

รวมเข้าชม 1,072 , เข้าชมวันนี้ 1 

อบรม/แนะนำการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้กับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ใหม่
วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565

ส่วนหอสมุดกลาง ได้มีการอบรม/แนะนำการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ให้กับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ซึ่งเป็นบุคลากรใหม่ ประกอบด้วย 1. คุณเกษร วิทยาเกษตร์ บรรณารักษ์ จากวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี และ 2. คุณสุภชัย เสือสูงเนิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร ซึ่งทั้ง 2 ส่วนงานได้ส่งบุคลากรดังกล่าว เข้าเรียนรู้ระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติ อันเป็นการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรห้องสมุดให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานและให้บริการแก่คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย รวมถึงผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมี พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง กล่าวต้อนรับก่อนเริ่มกิจกรรม

ระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติฯ ประกอบด้วย ระบบงานวิเคราะห์/ลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ (Cataloging) , ระบบงานยืมคืน (Circulation), ระบบงานสมาชิก (Patrons), ระบบงานสืบค้น (OPAC) และการออกรายงาน (Report) โดยมีบุคลากรหอสมุดกลางเป็นผู้อบรม/ถ่ายทอดความรู้ในระบบงานต่างๆ ณ ส่วนหอสมุดกลาง อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิธีการเขียนแผนโครงการ/กิจกรรมประจำปี

รวมเข้าชม 1,718 , เข้าชมวันนี้ 1 

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ส่วนหอสมุดกลางจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการเขียนแผนโครงการ/กิจกรรมประจำปี โดยมี พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลางและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมวิทยากรโดย นายไกรษร ราชนิจ นักจัดการงานทั่วไป ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ