พิธีส่งมอบงาน ต่อ ผอ.สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รวมเข้าชม 10,611 

พิธีส่งมอบงาน ต่อ ผอ.สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๙ น.

พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ได้มอบส่งงานและนโยบายอธิการบดีให้แก่ พระศรีธรรมภาณี,ดร. ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ได้มีผู้บริหาร และบุคลากรร่วมพิธี อาทิ พระมหาสาธิต สาธิโต,ดร. ผูรักษาแทนรองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนหอเทคโนโลยีสารสนเทศ และ พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง โดยพร้อมเพียง

ข่าว : สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

พระศรีธรรมภาณี (วัลลพ โกวิโล), ดร. ผู้รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการทำงานแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุด

รวมเข้าชม 8,881 

วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ พระศรีธรรมภาณี (วัลลพ โกวิโล), ดร. ผู้รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการทำงานแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีพระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง นายสุรวงศ์ ศรคำรณ รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ส่วนสมุดกลาง ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ในการนี้ พระเดชพระคุณ ได้มอบนโยบายในการขับเคลื่อนงานของห้องสมุด การพัฒนาบุคลากร และการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ในนามผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณมา ณ โอกาสนี้.

คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ และจัดห้องจดหมายเหตุ มจร

รวมเข้าชม 8,778 

บุคลากรส่วนหอสมุดกลางช่วยกันคัดเลือกและจัดหนังสือ เพื่อเตรียมจัดทำห้องจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยใช้พื้นที่ชั้น 2 ส่วนหอสมุดกลาง

การคัดเลือกหนังสือที่จะจัดทำเป็นห้องจดหมายเหตุ ได้มีการคัดเลือกเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติ พัฒนาการ รวมถึงหนังสือที่จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อรวบรวมจัดทำเป็นจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยฯ

อีกทั้งยังเป็นการต้อนรับเดือนแห่งการครบรอบ 135 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยฯ

หมายเหตุ : ห้องจดหมายเหตุ มจร ส่วนหอสมุดกลางยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ/พัฒนา โดยหนังสือในห้องจดหมายเหตุ ขอสงวนใช้บริการภายในห้องจดหมายเหตุฯ เท่านั้น