ประชุมส่วนงาน เรื่อง การปรับปรุงภาระงานบุคลากร ส่วนหอสมุดกลาง

รวมเข้าชม 13,184 , เข้าชมวันนี้ 49 

วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง เป็นประธานการประชุมบุคลากร ส่วนหอสมุดกลาง เรื่อง การปรับปรุงภาระงานบุคลากร ส่วนหอสมุดกลาง ให้สอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ภารกิจ อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒
เพื่อให้การบริหารงานของส่วนหอสมุดกลาง ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
เพื่อปรับปรุงภาระงานของบุคลากรให้สอดคล้องตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยนำภาระกิจ อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย มาแบ่งเป็นงาน ๒ กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริหาร กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาและบริการ และแบ่งเป็นงานย่อยเป็น งานนโยบาย งานส่วนงาน และงานตามภาระงานของแต่ละบุคคล โดยมีบุคคลากร ส่วนหอสมุดกลางทุกรูปหรือคน ให้ความร่วมมือ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน.

การลงนามในเอกสาร บฑ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

รวมเข้าชม 14,498 , เข้าชมวันนี้ 1 

ส่วนหอสมุดกลางรับผิดชอบในการตรวจสอบ และลงนามในเอกสาร ๒ รายการ ประกอบด้วย
๑.ตรวจสอบการค้างส่งทรัพยากรสารสนเทศ (สำหรับนิสิต ส่วนกลาง) นำเอกสารมาเซ็นได้ที่ ชั้น ๑ ห้องบริการ ๒
๒.ตรวสอบการส่งวิทยานิพนธ์ในระบบ e-thesis และส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ ส่งได้ที่ ชั้น ๓ ห้องบริการ ๔

ติดต่อในวันเวลาทำการ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๗.๐๐ น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ LINE ID : @lib-mcu

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา(ภาคพิเศษ) นำนิสิตมาใช้สถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

รวมเข้าชม 14,258 , เข้าชมวันนี้ 1 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงเพชร สมศรี อาจารย์ประจำและเลขานุการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา(ภาคพิเศษ) สังกัด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาราชวิทยาลัย ได้นำนิสิตมาศึกษา เรียนรู้การใช้งานห้องสมุด และฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูลในใช้ประกอบการเรียนรายวิชาสัมมนางานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ตลอดจนใช้ในวิชาอื่นๆ
และในการนี้มี นางสาวยศวดี อารมณ์ดี บรรณารักษ์ และนางสาวศิรินภา กองวัสกุลณี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ได้แนะนำการใช้ห้องสมุด และฐานข้อมูลออนไลน์ แก่นิสิต

ณ ห้องสมุดศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร

วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศึกษา เรียนรู้ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

รวมเข้าชม 9,889 , เข้าชมวันนี้ 4 

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-16.00 น.
บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ส่วนหอสมุดกลาง ให้การต้อนรับ นายศิรภัสสร ปันเจียง นักวิชาการศึกษา มจร วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร เข้ามาศึกษา เรียนรู้การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ในการนี้ ส่วนหอสมุดกลางได้จัดกิจกรรม Workshop ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเบื้องต้น เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานห้องสมุด ประกอบด้วย
1. ระบบงานสืบค้น (OPAC)
2. ระบบงานยืม-คืน
3. ระบบงานสมาชิก (Patron)
4. ระบบงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (Cataloging)
5. การออกรายงาน (Report)

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ