ประชุมส่วนงาน เรื่อง การปรับปรุงภาระงานบุคลากร ส่วนหอสมุดกลาง

รวมเข้าชม 13,582 

วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง เป็นประธานการประชุมบุคลากร ส่วนหอสมุดกลาง เรื่อง การปรับปรุงภาระงานบุคลากร ส่วนหอสมุดกลาง ให้สอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ภารกิจ อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒
เพื่อให้การบริหารงานของส่วนหอสมุดกลาง ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
เพื่อปรับปรุงภาระงานของบุคลากรให้สอดคล้องตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยนำภาระกิจ อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย มาแบ่งเป็นงาน ๒ กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริหาร กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาและบริการ และแบ่งเป็นงานย่อยเป็น งานนโยบาย งานส่วนงาน และงานตามภาระงานของแต่ละบุคคล โดยมีบุคคลากร ส่วนหอสมุดกลางทุกรูปหรือคน ให้ความร่วมมือ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน.

การลงนามในเอกสาร บฑ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

รวมเข้าชม 14,659 

ส่วนหอสมุดกลางรับผิดชอบในการตรวจสอบ และลงนามในเอกสาร ๒ รายการ ประกอบด้วย
๑.ตรวจสอบการค้างส่งทรัพยากรสารสนเทศ (สำหรับนิสิต ส่วนกลาง) นำเอกสารมาเซ็นได้ที่ ชั้น ๑ ห้องบริการ ๒
๒.ตรวสอบการส่งวิทยานิพนธ์ในระบบ e-thesis และส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ ส่งได้ที่ ชั้น ๓ ห้องบริการ ๔

ติดต่อในวันเวลาทำการ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๗.๐๐ น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ LINE ID : @lib-mcu

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา(ภาคพิเศษ) นำนิสิตมาใช้สถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

รวมเข้าชม 14,531 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงเพชร สมศรี อาจารย์ประจำและเลขานุการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา(ภาคพิเศษ) สังกัด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาราชวิทยาลัย ได้นำนิสิตมาศึกษา เรียนรู้การใช้งานห้องสมุด และฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูลในใช้ประกอบการเรียนรายวิชาสัมมนางานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ตลอดจนใช้ในวิชาอื่นๆ
และในการนี้มี นางสาวยศวดี อารมณ์ดี บรรณารักษ์ และนางสาวศิรินภา กองวัสกุลณี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ได้แนะนำการใช้ห้องสมุด และฐานข้อมูลออนไลน์ แก่นิสิต

ณ ห้องสมุดศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร

วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศึกษา เรียนรู้ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

รวมเข้าชม 10,169 

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-16.00 น.
บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ส่วนหอสมุดกลาง ให้การต้อนรับ นายศิรภัสสร ปันเจียง นักวิชาการศึกษา มจร วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร เข้ามาศึกษา เรียนรู้การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ในการนี้ ส่วนหอสมุดกลางได้จัดกิจกรรม Workshop ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเบื้องต้น เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานห้องสมุด ประกอบด้วย
1. ระบบงานสืบค้น (OPAC)
2. ระบบงานยืม-คืน
3. ระบบงานสมาชิก (Patron)
4. ระบบงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (Cataloging)
5. การออกรายงาน (Report)

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ