ส่วนหอสมุดกลาง จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงตัวบ่งชี้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รวมเข้าชม 21,471 

ประชุมบุคลากรส่วนหอสมุดกลาง

วันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.
ส่วนหอสมุดกลาง จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงตัวบ่งชี้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
โดยมี พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง เป็นประธานการ

ส่วนหอสมุดกลางรับผิดชอบ องค์ประกอบที่ ๒ การบริหารจัดการภารกิจหลัก
๒.๓ การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
๒.๔ การบริการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดให้เกิด
ประโยชน์
๒.๕ ห้องสมุดและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
๒.๖ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการห้องสมุด
๒.๗ การพัฒนาห้องสมุดสู่การเป็นองค์กรการ
เรียนรู้ (Learning Organization : LO)

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการสำรวจภารกิจหลักของส่วนงาน เพื่อปรับให้สอดคล้องกับการประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ต่อไป