อบรมการใช้งาน Padlet บุคลากรส่วนหอสมุดกลาง

รวมเข้าชม 20,322 

วันอังคารที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดอบรมการใช้ แพดเลต(padlet) แก่บุคลากร ส่วนหอสมุดกลาง โดยมีนางสาวศิรินภา กองวัสสกุลณี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ เป็นวิทยากรให้การอบรม

การอบรมดังกล่าว ช่วยสร้างศักยภาพของบุคลากรที่จะใช้เทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร (workforce capacity) ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น

ในนามของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุโมทนาธัมมเทสนามัย บุญกิริยาวัตถุของนางสาวศิรินภา กองวัสกุลณี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ มา ณ โอกาสนี้