แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การใช้งานฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ e-thesis (MCULIB Digital Collections)

รวมเข้าชม 14,402 , เข้าชมวันนี้ 1 

วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.00 -16.00 น.ส่วนหอสมุดกลาง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การใช้งานฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ e-thesis (MCULIB Digital Collections) สำหรับบรรณารักษ์/ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผ่านโปรแกรม ZOOM ในการนี้ พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม

กิจกรรม
– แนะนำการใช้งาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้งานฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ e-thesis วิทยากร โดย นางสาวศิรินภา กองวัสกุลณี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ส่วนหอสมุดกลาง เพื่อให้บรรณารักษ์/ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด มจร สามารถนำไปเผยแพร่ แนะนำ ให้่บริการแก่ผู้ใช้บริการห้องสมุดได้ และเพื่อการพัฒนาฐานข้อมูลร่วมกัน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้บริหาร, บรรณารักษ์/ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด อาจารย์ บุคลากร/เจ้าหน้าที่ มจร ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงบุคคลทั่วไป รวมทั้งสิ้น 80 รูป/คน

สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการทำบุญทอดผ้าป่าหนังสือ

รวมเข้าชม 13,804 , เข้าชมวันนี้ 2 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการทำบุญทอดผ้าป่าหนังสือโดยการมอบหนังสือ ให้กับห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ทั่วประเทศ
โดยครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่ ๓ ของโครงการฯ

ณ ห้องสมุดศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต
ส่วนหอสมุดกลาง (ชั้น ๓) อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ด้วยพันธะหน้าที่เกียรติยศ ถึงกำหนดครบวาระอันยิ่งใหญ่ สักการะ “พระสิริชัยโสภณ”

รวมเข้าชม 13,825 

ด้วยพันธะหน้าที่เกียรติยศ ถึงกำหนดครบวาระอันยิ่งใหญ่ สักการะ “พระสิริชัยโสภณ”

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นำโดย พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ พระเทวา รตนโชโต รองผู้อำนวยการสำนัก นายธนาชัยนาบูรณะวัฒนากูล รองผู้อำนวยการสำนัก พระมหาศรีทนต์สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารเทศ พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง พร้อมด้วยทั้งบุคลากร สำนักฯ ถวายสักการะ พระเดชพระคุณพระสิริชัยโสภณ เนื่องในวาระเกษียณอายุการทำงานผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง

ประชุมบุคลากรส่วนหอสมุดกลาง ครั้งที่๑/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และมุทิตา พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ผู้อำนวยการ ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รวมเข้าชม 11,276 

ประชุมบุคลากรส่วนหอสมุดกลาง ครั้งที่๑/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และมุทิตา พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ผู้อำนวยการ ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันจันทร์ที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ผู้อำนวยการ ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ นัดประชุมบุคลากรส่วนหอสมุดกลาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ถือเป็นการประชุมครั้งแรกในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลางของ พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง ฯ

บุคลากรส่วนหอสมุดกลางจึงร่วมมุทิตา พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ในการเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประชุมในครั้งนี้เป็นการกำหนดนโยบายในการบริหารส่วนหอสมุดกลาง ฯ สืบต่อไป

ขอเชิญ ผู้บริหาร บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การใช้ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ E-Thesis”(MCULIB Digital Collections)

รวมเข้าชม 5,846 

ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญ ผู้บริหาร บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การใช้ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ E-Thesis”(MCULIB Digital Collections)
วันเสาร์ ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
https://zoom.us/j/9134228987 ID : 9134228987
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/TVwbTqVDQvTiZaB67

***มีเกียรติบัตรสำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ***

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวศิรินภา กองวัสกุลณี ที่ได้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ “ระดับชำนาญการ”

รวมเข้าชม 4,206 

 

ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดี กับ
นางสาวศิรินภา กองวัสกุลณี ที่ได้ดำรงตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ “ระดับชำนาญการ”

ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ “เปิดให้อ่าน E-Book ฟรี! สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”

รวมเข้าชม 1,934 

ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ “เปิดให้อ่าน E-Book ฟรี! สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”
อ่านอีบุ๊ก ถูกลิขสิทธิ์
รองรับหลายอุปกรณ์
ระบบการอ่านมาตรฐาน
อีบุ๊กคุณภาพ

ให้อ่านฟรีทั้งในรูปแบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน

สามารถเข้าไปอ่านออนไลน์ 2 ช่องทาง
1.เว็บไซต์ : https://elibrary-mcu.hibrary.me/
2.แอปพลิเคชั่น ‘Hibrary ห้องสมุดออนไลน์ (ดาวน์โหลด iOS / Andriod)

โดยวิธีการดังต่อไปนี้
– การสมัครสมาชิกเข้าใช้งานแบบ E-mail @mcu.ac.th shorturl.asia/EJbVa
– การสมัครสมาชิกเข้าใช้งานแบบแสกน QR Code shorturl.asia/8kE3j
– การเข้าสู่ระบบสำหรับผู้มีบัญชีแล้ว shorturl.asia/RmtsE
– การยืม-คืน E-book shorturl.asia/XdbEF

ขอถวายมุทิตา พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง

รวมเข้าชม 1,581 

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๒๗๘/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการ เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรสุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อ ๒๙ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงแต่งตั้งให้ พระมหาประยุทธ์ ฉายา ภูริปญโถ นามสกุล เรืองไรโคก อายุ ๕๐ พรรษา ๒๕ วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ), พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔