ขอเชิญ ผู้บริหาร บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การใช้ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ E-Thesis”(MCULIB Digital Collections)

รวมเข้าชม 5,846 

ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญ ผู้บริหาร บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การใช้ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ E-Thesis”(MCULIB Digital Collections)
วันเสาร์ ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
https://zoom.us/j/9134228987 ID : 9134228987
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/TVwbTqVDQvTiZaB67

***มีเกียรติบัตรสำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ***

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวศิรินภา กองวัสกุลณี ที่ได้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ “ระดับชำนาญการ”

รวมเข้าชม 4,206 

 

ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดี กับ
นางสาวศิรินภา กองวัสกุลณี ที่ได้ดำรงตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ “ระดับชำนาญการ”

ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ “เปิดให้อ่าน E-Book ฟรี! สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”

รวมเข้าชม 1,934 

ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ “เปิดให้อ่าน E-Book ฟรี! สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”
อ่านอีบุ๊ก ถูกลิขสิทธิ์
รองรับหลายอุปกรณ์
ระบบการอ่านมาตรฐาน
อีบุ๊กคุณภาพ

ให้อ่านฟรีทั้งในรูปแบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน

สามารถเข้าไปอ่านออนไลน์ 2 ช่องทาง
1.เว็บไซต์ : https://elibrary-mcu.hibrary.me/
2.แอปพลิเคชั่น ‘Hibrary ห้องสมุดออนไลน์ (ดาวน์โหลด iOS / Andriod)

โดยวิธีการดังต่อไปนี้
– การสมัครสมาชิกเข้าใช้งานแบบ E-mail @mcu.ac.th shorturl.asia/EJbVa
– การสมัครสมาชิกเข้าใช้งานแบบแสกน QR Code shorturl.asia/8kE3j
– การเข้าสู่ระบบสำหรับผู้มีบัญชีแล้ว shorturl.asia/RmtsE
– การยืม-คืน E-book shorturl.asia/XdbEF

ขอถวายมุทิตา พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง

รวมเข้าชม 1,582 , เข้าชมวันนี้ 1 

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๒๗๘/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการ เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรสุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อ ๒๙ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงแต่งตั้งให้ พระมหาประยุทธ์ ฉายา ภูริปญโถ นามสกุล เรืองไรโคก อายุ ๕๐ พรรษา ๒๕ วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ), พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ขอเชิญร่วมอบรมออนไลน์เรื่อง “การสร้าง Report ด้วย Google Data Studio และการจัดทำวุฒิบัตรออนไลน์”

รวมเข้าชม 1,908 , เข้าชมวันนี้ 1 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย ส่วนกลาง
ขอเชิญร่วมอบรมออนไลน์เรื่อง “การสร้าง Report ด้วย Google Data Studio
และการจัดทำวุฒิบัตรออนไลน์”
อบรม วันเสาร์ ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.
ปิดรับลงทะเบียนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.
อบรมฟรี รับวุฒิบัตรเมื่อสอบผ่านเกณฑ์การสอบวัดความรู้
ลงทะเบียนและสอบถามเพิ่มเติม https://sites.google.com/mcu.ac.th/train/

รางวัล ดีเลิศ การคัดเลือกผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๔ “๑๓๔ ปี มหาจุฬาฯ พัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำสังคมสู่สันติสุข”

รวมเข้าชม 1,637 

ประกาศผลการตัดสินรางวัล
การคัดเลือกผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๔
“๑๓๔ ปี มหาจุฬาฯ พัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำสังคมสู่สันติสุข”

ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ร่วมส่งผลงานการจัดการความรู้ KM เนื่องในงาน “134 ปี มหาจุฬาฯ พัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำสังคมสู่สันติสุข” ประจำปี 2564
ระดับส่วนงาน ด้านการยกระดับการดำเนินงานตามภารกิจ : เรื่องการส่งไฟล์วิทยานิพนธ์ผ่านเว็บไซต์ โดย นางสาวศิรินภา กองวัสกุลณี นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ผลการตัดสินได้รับรางวัล ดีเลิศ

เว็บไซต์วิทยานิพนธ์ https://e-thesis.mcu.ac.th/
คู่มือส่งไฟล์วิทยานิพนธ์ https://online.pubhtml5.com/pyel/emxg/
ลิงค์ https://central.mcu.ac.th/?p=7136

ร่วมการตรวจประเมินพิจารณามาตรฐานปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

รวมเข้าชม 952 

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30-10.30 น.ส่วนหอสมุดกลาง โดยพระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง ได้มอบ นางสาวยศวดี อารมณ์ดี บรรณารักษ์ เข้าร่วมการตรวจประเมินพิจารณามาตรฐานปริญญานิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มจร (ผ่านโปรแกรม ZOOM)ในฐานะผู้ตอบข้อซักถาม เกี่ยวกับ คอลเลคชั่นหนังสือภาควิชานิติศาสตร์ (ห้องสมุดกฎหมาย) ซึ่งให้บริการอยู่ที่ชั้น 1 ส่วนหอสมุดกลาง อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริหารแบบไม่บริหาร พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.

รวมเข้าชม 66 

หนังสือเล่มนี้ ได้พยายามนำเสนอว่า ศาสตร์และศิลป์ของการบริหารที่ดีคือ “การบริหารแบบไม่บริหาร” ค้นหารายละเอียดได้จากหนังสือเล่มนี้.Download PDFshorturl.at/fvwEJE-Bookhttps://online.fliphtml5.com/jbbzk/yzrb/

แจ้งประกาศ งดให้บริการพื้นที่นั่งอ่าน

รวมเข้าชม 63 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ส่วนหอสมุดกลาง จึงขอปรับมาตรการการให้บริการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ฉบับที่ 13ตั้งแต่วันที่ 14-31 กรกฎาคม 2564 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ