จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เรื่อง “ระบบงานสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) และการออกรายงาน (Report)” ผ่านระบบออนไลน์

รวมเข้าชม 2,349 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-16.00 น.
            ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เรื่อง “ระบบงานสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) และการออกรายงาน (Report)” ผ่านระบบออนไลน์
        โดยมีวิทยากร ประกอบไปด้วย นางสาวยศวดี อารมณ์ดี บรรณารักษ์ และ นางสาวศิรินภา กองวัสกุลณี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ส่วนหอสมุดกลาง
        ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหาร บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 52 รูป/คน

กิจกรรมพูดคุย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง “การติดตามทวงถามหนังสือเกินกำหนด/ค้างส่ง”

รวมเข้าชม 2,303 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30-11.15 น.
           ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมพูดคุย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การติดตามทวงถามหนังสือเกินกำหนด/ค้างส่ง” ผ่านระบบออนไลน์
          โดยเนื้อหาเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พูดคุย แชร์ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวกับการดำเนินงานติดตามหนังสือเกินกำหนด/ค้างส่ง
ของห้องสมุดแต่ละแห่ง เพื่อเป็นข้อมูล แนวทางในการปฏิบัติงาน พัฒนางาน และหาแนวทางแก้ปัญหาของห้องสมุดในสังกัดมหาวิทยาลัยต่อไป
           นำเสวนา/ดำเนินกิจกรรม โดย นางสาวสกุลเพ็ญ น้อยใหญ่ บรรณารักษ์ชำนาญการ ส่วนหอสมุดกลาง
           ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้บริหาร บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน  47 รูป/คน

กิจกรรมประจำเดือนมกราคมอบรม เรื่อง “ระบบงานสมาชิกห้องสมุดและงานยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ (Circulation Modul)”

ส่วนหอสมุดกลาง จัดกิจกรรมประจำเดือนมกราคม เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น.
อบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มจร เรื่อง “ระบบงานสมาชิกห้องสมุดและงานยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ (Circulation Modul)” ผ่านโปรแกรม ZOOM
วิทยากร โดย บุคลากรผู้ปฏิบัติงานบริการ ส่วนหอสมุดกลาง
1. พระมหาทองจันทร์ กตคุโณ นักจัดการงานทั่วไป
2. พระจวน สิริวฑฺฒโน นักจัดการงานทั่วไป
3. นางสาวยศวดี อารมณ์ดี บรรณารักษ์
4. นางสาวศิรินภา กองวัสกุลณี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 50 รูป/คน
ประเด็น/เนื้อหา
1. การสมัครสมาชิก/แก้ไขข้อมูลสมาชิกห้องสมุด
2. การยืมหนังสือ (Check out)
3. การยืมต่อโดยเจ้าหน้าที่ (Renew) และการยืมต่อผ่านออนไลน์ด้วยตนเอง (สำหรับนิสิต/สมาชิกห้องสมุด)
4. การคืนหนังสือ (Check in)
   

กิจกรรมประจำเดือนมกราคม อบรมการลงรายการบรรณานุกรมสำหรับหนังสือภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (Cataloging Modul) สำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

รวมเข้าชม 4,515 

            เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 13.00-16.30 น.
           ส่วนหอสมุดกลาง จัดอบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มจร เรื่อง “การลงรายการบรรณานุกรมสำหรั
บหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Cataloging Modul)” ผ่านโปรแกรม ZOOM
          วิทยากร โดย บรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ส่วนหอสมุดกลาง
1. นางสาวสกุลเพ็ญ น้อยใหญ่ บรรณารักษ์ชำนาญการ
2. นางนวพร เอะเวอร์เรทท์ บรรณารักษ์
3. นางสาวเนตรนภา จรรยา บรรณารักษ์
ผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 52 รูป/คน
        ประเด็น/เนื้อหา
1. การลงรายการบรรณานุกรมรูปแบบมาตรฐาน หนังสือภาษาไทย
2. การลงรายการบรรณานุกรมรูปแบบมาตรฐาน หนังสือภาษาอังกฤษ
3. รูปแบบการลงรายการหลักชื่อบุคคล เขตข้อมูลผู้แต่งและหัวเรื่อง (พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์, สมเด็จพระสังฆราชฯ และพระภิกษุ)
4. ถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรมครุฏฐานิยบูชา วันครู

           วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัด กิจกรรมครุฏฐานิยบูชา เนื่องในโอกาสวันครู เพื่อเป็นการระลึกถึงครู ผู้ทำอุปการะก่อน และเพื่อบูชาอาจารย์ ผู้สั่งสอนให้วิชาความรู้
           กิจกรรมนี้ พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ผู้อำนวยการ ส่วนหอสมุดกลาง เป็นประธาน นำเจ้าหน้าที่และคณะอนุกรรมการ อาคารหอพักนิสิตนานาชาติ ร่วมกันทำวัตรเย็น เจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นคารวตาแด่ พระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ผู้ตั้งอยู่ในฐานะครู เป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อครูและอาจารย์
          ในขณะเดียวกัน ส่วนหอสมุดกลาง ได้รวบรวมจัดหนังสือหมวดพิเศษ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) (ปอ) ไว้ให้บริการยืม-คืน แก่ผู้ใช้บริการด้วย ณ ส่วนหอสมุดกลาง ชั้นที่ ๑ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ใช้บริการ สามารถเข้ามาใช้บริการได้ในวันและเวลาทำการ หยุดวันธัมมัสสวนะ (วันพระ) และวันอาทิตย์.

กิจกรรมเติมเต็มและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง “การบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมด้วย Applications”

รวมเข้าชม 7,151 

ส่วนหอสมุดกลาง จัดกิจกรรมเติมเต็มและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง “การบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมด้วย Applications”  ประกอบด้วย Google form, Google Data Studio, Google Sheet และ Canva สำหรับบุคลากรส่วนหอสมุดกลาง

โดยมี นางสาวศิรินภา กองวัสกุลณี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ส่วนหอสมุดกลาง เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20, 24, 26 และ 27 ธันวาคม พ.ศ 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนัหหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร

    วัตถุประสงค์

     1. เพื่อให้บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ ส่วนหอสมุดกลาง ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Application ที่จำเป็นสำหรับการบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมของห้องสมุด

     2. เพื่อให้บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ส่วนหอสมุดกลาง สามารถใช้งาน Application ที่จำเป็นสำหรับการบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมของห้องสมุดได้

    ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ บุคลากรหอสมุดกลาง จำนวน 13 รูป/คน

 

 

กิจกรรมเติมเต็มและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง “การใช้งาน Microsoft-teams สำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มจร

รวมเข้าชม 6,921 

          ส่วนหอสมุดกลาง จัดกิจกรรมเติมเต็มและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง “การใช้งาน Microsoft-teams เพื่อการประชุม และการติดต่อสื่อสาร สำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มจร” โดยมี นายฐิติวัฒน์ หวังสุขใจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ ผ่านโปรแกรม ZOOM

  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุดในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนหอสมุดกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ หน่วยวิทยบริการ ห้องสมุดคณะ/วิทยาลัยส่วนกลาง จำนวน 63 รูป/คน
วัตถุประสงค์
  • เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด มจร ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สามารถใช้ ms-teams
  • เพื่อการประชุม อบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงติดต่อสื่อสารสำหรับกลุ่มงานห้องสมุดในสังกัดของมหาวิทยาลัย
ในการนี้ พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวปิดกิจกรรม
ความสามารถของ Microsoft Teams
  • สร้างการประชุม (Meeting) โดยการ แชร์หน้าจอ พูดคุย (Chat) และสามารถบันทึกการประชุม ได้
  • เก็บไฟล์ที่ต้องใช้ร่วมกัน
  • นัดหมายการประชุม

เป็นต้น

อบรม/แนะนำการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้กับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ใหม่ วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565

รวมเข้าชม 6,524 

อบรม/แนะนำการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้กับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ใหม่
วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565

ส่วนหอสมุดกลาง ได้มีการอบรม/แนะนำการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ให้กับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ซึ่งเป็นบุคลากรใหม่ ประกอบด้วย 1. คุณเกษร วิทยาเกษตร์ บรรณารักษ์ จากวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี และ 2. คุณสุภชัย เสือสูงเนิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร ซึ่งทั้ง 2 ส่วนงานได้ส่งบุคลากรดังกล่าว เข้าเรียนรู้ระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติ อันเป็นการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรห้องสมุดให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานและให้บริการแก่คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย รวมถึงผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมี พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง กล่าวต้อนรับก่อนเริ่มกิจกรรม

ระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติฯ ประกอบด้วย ระบบงานวิเคราะห์/ลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ (Cataloging) , ระบบงานยืมคืน (Circulation), ระบบงานสมาชิก (Patrons), ระบบงานสืบค้น (OPAC) และการออกรายงาน (Report) โดยมีบุคลากรหอสมุดกลางเป็นผู้อบรม/ถ่ายทอดความรู้ในระบบงานต่างๆ ณ ส่วนหอสมุดกลาง อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิธีการเขียนแผนโครงการ/กิจกรรมประจำปี

รวมเข้าชม 6,303 

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ส่วนหอสมุดกลางจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการเขียนแผนโครงการ/กิจกรรมประจำปี โดยมี พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลางและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมวิทยากรโดย นายไกรษร ราชนิจ นักจัดการงานทั่วไป ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พิธีส่งมอบงาน ต่อ ผอ.สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รวมเข้าชม 10,636 

พิธีส่งมอบงาน ต่อ ผอ.สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๙ น.

พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ได้มอบส่งงานและนโยบายอธิการบดีให้แก่ พระศรีธรรมภาณี,ดร. ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ได้มีผู้บริหาร และบุคลากรร่วมพิธี อาทิ พระมหาสาธิต สาธิโต,ดร. ผูรักษาแทนรองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนหอเทคโนโลยีสารสนเทศ และ พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง โดยพร้อมเพียง

ข่าว : สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ