คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด

รวมเข้าชม 3,077 , เข้าชมวันนี้ 84 

วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๑๕ น. พระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ. ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มจร ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ซึ่งนำโดยศาสตราจารย์ ดร. บังอร เสรีรัตน์ ประธานกรรมการ, รองศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา พัดเกตุ กรรมการ, รองศาสตราจารย์ ดร. เชษฐา จักรไชย กรรมการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิคม มูลเมือง กรรมการ, รองศาสตราจารย์ ดร. ธัชชนันท์ อิศรเดช กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมในภาคเช้าแล้ว คณะกรรมการฯ ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร ซึ่งเป็นส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อสอบถามจำนวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหนังสือและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (อีบุ๊ก) จำนวนผู้ใช้บริการ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ การแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด เป็นต้น  ในการนี้ พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง, นางสาวสกุลเพ็ญ น้อยใหญ่ รองผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง และบุคลากรส่วนหอสมุดกลาง ให้การต้อนรับ ให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการฯ ด้วยความอบอุ่น  นอกเหนือจากนั้น ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง ได้นำคณะกรรมการฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานของส่วนหอสมุดกลางภายในอาคารสำนักหอสมุดฯ  ภาคบ่าย คณะกรรมการฯ สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย

วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะกรรมการฯ ตรวจเอกสาร สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา นิสิตทุกคณะ ทุกระดับ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ภาคบ่าย คณะกรรมการฯ รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ด้วยวาจาต่อผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาครั้งนี้ เป็นการตรวจประเมินแบบกัลยาณมิตร (amicable assessment) เพื่อเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพ ถักทอความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาให้รู้จริง เข้าใจ และเข้าถึงความจริงเชิงคุณค่าแบบองค์รวมด้วยความเป็นกลาง มุ่งเน้นสร้างความกระจ่างแจ้ง เข้าใจ เข้าถึงความจริง และยอมรับผลการประเมินตามสภาพความเป็นจริง

ในฐานะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะกรรมการฯ ได้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามความเป็นจริง ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ซึ่งจะนำไปสู่มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  ขออนุโมทนา ขอบคุณคณะกรรมการฯ ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้.

นิสิตปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด

รวมเข้าชม 7,471 , เข้าชมวันนี้ 84 

วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.  พระครูโสภณวีรานุวัตร, ผศ. ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชชุกร นาคธน ผู้อำนวยการหลักสูตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล ดีไธสง อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ นำคณาจารย์และนิสิต จำนวน ๓๘ รูปหรือคน เข้าเยี่ยมชมส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้หัวข้อ การสืบค้นข้อมูล ประกอบด้วย การสร้างแรงบันดาลใจจากบุคคลต้นแบบ (ศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต) การสมัครสมาชิกห้องสมุด การบริการยืมคืน และฐานข้อมูลออนไลน์

ในการนี้ พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง พร้อมด้วยนางสาวสกุลเพ็ญ น้อยใหญ่ รองผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริการยืมคืน ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์ด้วยความอบอุ่น  ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง ได้กล่าวต้อนรับ แนะนำความเป็นมาของห้องสมุดศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ  บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ ได้แนะนำการสมัครสมาชิกห้องสมุด การบริการยืมคืน และฐานข้อมูลออนไลน์ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสืบค้นข้อมูล เพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้และการวิจัย พร้อมกันนั้น ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง ได้พาผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตเยี่ยมชมการบริหารจัดการห้องสมุด เช่น การจัดหมวดหนังสือ, หมวดพิเศษ พท พุทธทาสภิกขุ, ป.อ. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), หมวดบุคคลสำคัญ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร), ป.ม.  พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อดีตอธิการบดี มจร, พระธรรมวัชรบัณฑิต (สมจินต์ สมฺมาปญฺโ) อธิการบดี มจร รูปปัจจุบัน, งานวิทยานิพนธ์และงานวิจัย เป็นต้น

อนึ่ง ผู้ใช้บริการที่มีความประสงค์จะใช้บริการอ่าน สืบค้นหนังสือหรืองานวิจัย สามารถเข้ามาใช้บริการได้ที่ส่วนหอสมุดกลาง อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันและเวลาทำการ  วันหยุด วันธัมมัสสวนะ (วันพระ) และวันอาทิตย์ หรือสืบค้นได้จากเว็บไซต์ https://lib.mcu.ac.th/ ของส่วนหอสมุดกลางได้ตลอดเวลา.

  

      

 

 

 

 

 

 

นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาสันติศึกษา เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด

รวมเข้าชม 10,433 , เข้าชมวันนี้ 84 

วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.  พระปราโมทย์ วาทโกวิโท, ดร. ผู้อำนวยการ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา นำนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาสันติศึกษา จำนวน ๓๐ รูปหรือคน เข้าเยี่ยมชมส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้หัวข้อ การใช้ห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างแรงบันดาลใจจากบุคคลต้นแบบ (ศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต) การสมัครสมาชิกห้องสมุด การสืบค้นข้อมูล การบริการยืมคืน และฐานข้อมูลออนไลน์

ในการนี้ พระเดชพระคุณพระศรีธรรมภาณี (วัลลพ โกวิโล), ดร. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบหมายพระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง พร้อมด้วยนางสาวสกุลเพ็ญ น้อยใหญ่ รองผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริการยืมคืน ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาสันติศึกษาด้วยความอบอุ่น  ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง ได้กล่าวต้อนรับ แนะนำความเป็นมาของห้องสมุดศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ  บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ ได้แนะนำการสมัครสมาชิกห้องสมุด การสืบค้นข้อมูล การบริการยืมคืน และฐานข้อมูลออนไลน์ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสืบค้นข้อมูล เป็นการเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้และการวิจัย พร้อมกันนั้น ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง ได้พาผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตเยี่ยมชมการบริหารจัดการห้องสมุด เช่น การจัดหมวดหนังสือ, หมวดพิเศษ พท พุทธทาสภิกขุ, ป.อ. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), หมวดบุคคลสำคัญ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร), ป.ม.  พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อดีตอธิการบดี มจร, พระธรรมวัชรบัณฑิต (สมจินต์ สมฺมาปญฺโ) อธิการบดี มจร รูปปัจจุบัน, งานวิทยานิพนธ์และงานวิจัย เป็นต้น

อนึ่ง ผู้ใช้บริการที่มีความประสงค์จะใช้บริการอ่าน สืบค้นหนังสือหรืองานวิจัย สามารถเข้ามาใช้บริการได้ที่ส่วนหอสมุดกลาง อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันและเวลาทำการ  วันหยุด วันธัมมัสสวนะ (วันพระ) และวันอาทิตย์ หรือสืบค้นได้จากเว็บไซต์ https://lib.mcu.ac.th/ ของส่วนหอสมุดกลางได้ตลอดเวลา.

 

 

 

 

 

พิธีสามีจิกรรมผู้บริหาร

รวมเข้าชม 9,550 , เข้าชมวันนี้ 83 

วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร รองผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ, นายศรี แก้วงาม รองผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดฯ, พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโ ผู้อำนวยการ ส่วนหอสมุดกลาง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรพชิต, พระมหาสาธิต สาธิโต, ดร. ผู้อำนวยการ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ จัดพิธีสามีจิกรรมแด่พระเดชพระคุณพระศรีธรรมภาณี (วัลลพ โกวิโล), ดร. ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามธรรมเนียมปฏิบัติของพระภิกษุในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

ในการนี้ พระเดชพระคุณได้กล่าวสัมโมทนียกถา เป็นการให้พร เพื่อความสามัคคี อยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข เป็นขวัญและกำลังแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นแนวในทางการปฏิบัติงาน ทำให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เกิดปีติ อิ่มใจ มีกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้และความสามารถ

ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖ นี้ มหาวิทยาลัย ได้เปิดทำการเรียนการสอนมาแล้วประมาณ ๒ เดือน  ส่วนหอสมุดกลาง ยังคงเปิดให้บริการแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และประชาชนทั่วไปตามปกติ  ผู้ใช้บริการที่มีความประสงค์จะใช้บริการอ่าน สืบค้นหนังสือหรืองานวิจัย สามารถเข้ามาใช้บริการได้ที่ส่วนหอสมุดกลาง อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันและเวลาทำการ  วันหยุด วันธัมมัสสวนะ (วันพระ) และวันอาทิตย์ หรือสืบค้นได้จากเว็บไซต์ https://lib.mcu.ac.th/ ของส่วนหอสมุดกลางได้ตลอดเวลา.

 

       

 

 

 

 

 

นิสิตเข้าเยี่ยมส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รวมเข้าชม 13,158 , เข้าชมวันนี้ 83 

กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประกอบด้วย นิสิตคณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. เจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิตฯ ได้แบ่งกลุ่มนิสิต แนะนำให้นิสิตได้รู้จักอาคาร สถานที่ และเจ้าหน้าที่ประจำแต่ละส่วนงาน เช่น ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสำนักงานอธิการบดี เป็นต้น เพื่อให้นิสิตได้รู้จัก คุ้นเคยกับอาคาร สถานที่ และเจ้าหน้าที่ซึ่งจะได้ติดต่อประสานงาน ขอคำปรึกษา หรือขอความช่วยเหลือด้านการศึกษาในโอกาสต่อไป  กิจกรรมนี้ เปิดโอกาสให้นิสิต ได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยด้วยตนเองจากประสบการณ์ตรง นับได้ว่า การปฐมนิเทศนิสิตครั้งนี้ ได้พัฒนาก้าวไปสู่กระบวนการเรียนรู้ในชีวิตจริงมากขึ้น

ในการนี้ พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง ได้มอบหมายนางสาวสกุลเพ็ญ น้อยใหญ่ รองผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่และนิสิต ชั้นปีที่ ๑ ของทุกคณะ แนะนำและนำเข้าเยี่ยม ศึกษา ดูงานต่าง ๆ ของส่วนหอสมุดกลางอย่างครบถ้วน  อนึ่ง นิสิตที่มีความประสงค์จะใช้บริการอ่าน สืบค้นหนังสือหรืองานวิจัย สามารถเข้ามาใช้บริการได้ที่ส่วนหอสมุดกลางหรือสืบค้นได้จากเว็บไซต์ https://lib.mcu.ac.th/ ของส่วนหอสมุดกลาง ในวันและเวลาทำการ  วันหยุด วันธัมมัสสวนะ (วันพระ) และวันอาทิตย์.

 

 

 

 

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวสกุลเพ็ญ น้อยใหญ่ เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ส่วนหอสมุดกลาง

รวมเข้าชม 13,216 , เข้าชมวันนี้ 84 

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๔๐๘/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการ ส่วนหอสมุดกลาง

เพื่อให้การบริหารงานของสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแต่งตั้งให้ นางสาวสกุลเพ็ญ นามสกุล น้อยใหญ่ อายุ ๔๓ วุฒิการศึกษา ศศ.บ. (บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), ศศ.ม. (บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) ตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการ เลขที่ ๐๗๒๒๐๐๖ สังกัด ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖.

 

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวศิรินภา กองวัสกุลณี เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ส่วนงานบริหาร สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

รวมเข้าชม 10,382 , เข้าชมวันนี้ 2 

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๓๙๙/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการ ส่วนงานบริหาร สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแต่งตั้งให้ นางสาวศิรินภา นามสกุล กองวัสกุลณี อายุ ๓๘ ปี วุฒิการศึกษา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ เลขที่ ๐๗๒๒๐๑๑ สังกัด ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ส่วนงานบริหาร สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป  สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖.

 

การรับบริจาคเครื่องกราดตรวจ (scanner)

รวมเข้าชม 11,908 , เข้าชมวันนี้ 2 

วันอังคารที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๙ น. พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (จรูญฐานธมฺโม), ดร. เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีจิตศรัทธาบริจาคเครื่องกราดตรวจ (scanner) มูลค่า ๑๕๐,๐๐๐ (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท) แก่ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในการนี้ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมวชิราธิบดี (พีร์ สุชาโต) นายกสภามหาวิทยาลัย มจร ได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีการรับมอบ โดยการติดต่อประสานงานของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีธรรมภาณี (วัลลพ โกวิโล), ดร. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร  พร้อมกันนี้ พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง นายสุรวงศ์ ศรคำรณ รองผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง และนางสาวสกุลเพ็ญ น้อยใหญ่ บรรณารักษ์ชำนาญการ ได้เป็นผู้แทนบุคลากร ส่วนหอสมุดกลาง น้อมถวายมุทิตาสักการะแด่พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (จรูญ ฐานธมฺโม), ดร. เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง เนื่องในโอกาสทำบุญวันอายุวัฒนมงคลด้วย

ในนามของผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขออนุโมทนาทานมัย บุญกิริยาวัตถุของเจ้าภาพผู้เป็นทานบดี  ขอให้เจ้าภาพ จงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย คืออายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาลนาน เทอญ.

แหล่งที่มาข่าว : พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง

 

กิจกรรมแนะนำฟังชันก์ในการใช้งาน หลังการ Update Version ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

รวมเข้าชม 13,159 , เข้าชมวันนี้ 2 

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566

      ส่วนหอสมุดกลางได้จัด กิจกรรมแนะนำการ Update Version ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ผ่านการประชุมแบบ Hybrid Meeting โดยมีตัวแทนจากบริษัท Book Promotion & Services เข้ามาแนะนำการใช้งานให้กับบุคคลากร/เจ้าหน้าที่ ห้องสมุดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในการ Update Version ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  ทั้งนี้มีบุคคลากร/เจ้าหน้าที่ ห้องสมุดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมรับฟังจำนวน ๕๖ รูป/คน

      โดยมี พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง กล่าวต้อนรับและปิด กิจกรรมการแนะนำการ Update Version ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

   

จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เรื่อง “ระบบงานสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) และการออกรายงาน (Report)” ผ่านระบบออนไลน์

รวมเข้าชม 13,594 , เข้าชมวันนี้ 2 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-16.00 น.
            ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เรื่อง “ระบบงานสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) และการออกรายงาน (Report)” ผ่านระบบออนไลน์
        โดยมีวิทยากร ประกอบไปด้วย นางสาวยศวดี อารมณ์ดี บรรณารักษ์ และ นางสาวศิรินภา กองวัสกุลณี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ส่วนหอสมุดกลาง
        ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหาร บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 52 รูป/คน