กิจกรรมประจำเดือนมกราคมอบรม เรื่อง “ระบบงานสมาชิกห้องสมุดและงานยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ (Circulation Modul)”

ส่วนหอสมุดกลาง จัดกิจกรรมประจำเดือนมกราคม เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น.
อบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มจร เรื่อง “ระบบงานสมาชิกห้องสมุดและงานยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ (Circulation Modul)” ผ่านโปรแกรม ZOOM
วิทยากร โดย บุคลากรผู้ปฏิบัติงานบริการ ส่วนหอสมุดกลาง
1. พระมหาทองจันทร์ กตคุโณ นักจัดการงานทั่วไป
2. พระจวน สิริวฑฺฒโน นักจัดการงานทั่วไป
3. นางสาวยศวดี อารมณ์ดี บรรณารักษ์
4. นางสาวศิรินภา กองวัสกุลณี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 50 รูป/คน
ประเด็น/เนื้อหา
1. การสมัครสมาชิก/แก้ไขข้อมูลสมาชิกห้องสมุด
2. การยืมหนังสือ (Check out)
3. การยืมต่อโดยเจ้าหน้าที่ (Renew) และการยืมต่อผ่านออนไลน์ด้วยตนเอง (สำหรับนิสิต/สมาชิกห้องสมุด)
4. การคืนหนังสือ (Check in)
   

กิจกรรมประจำเดือนมกราคม อบรมการลงรายการบรรณานุกรมสำหรับหนังสือภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (Cataloging Modul) สำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

รวมเข้าชม 1,241 , เข้าชมวันนี้ 45 

            เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 13.00-16.30 น.
           ส่วนหอสมุดกลาง จัดอบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มจร เรื่อง “การลงรายการบรรณานุกรมสำหรั
บหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Cataloging Modul)” ผ่านโปรแกรม ZOOM
          วิทยากร โดย บรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ส่วนหอสมุดกลาง
1. นางสาวสกุลเพ็ญ น้อยใหญ่ บรรณารักษ์ชำนาญการ
2. นางนวพร เอะเวอร์เรทท์ บรรณารักษ์
3. นางสาวเนตรนภา จรรยา บรรณารักษ์
ผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 52 รูป/คน
        ประเด็น/เนื้อหา
1. การลงรายการบรรณานุกรมรูปแบบมาตรฐาน หนังสือภาษาไทย
2. การลงรายการบรรณานุกรมรูปแบบมาตรฐาน หนังสือภาษาอังกฤษ
3. รูปแบบการลงรายการหลักชื่อบุคคล เขตข้อมูลผู้แต่งและหัวเรื่อง (พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์, สมเด็จพระสังฆราชฯ และพระภิกษุ)
4. ถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรมครุฏฐานิยบูชา วันครู

           วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัด กิจกรรมครุฏฐานิยบูชา เนื่องในโอกาสวันครู เพื่อเป็นการระลึกถึงครู ผู้ทำอุปการะก่อน และเพื่อบูชาอาจารย์ ผู้สั่งสอนให้วิชาความรู้
           กิจกรรมนี้ พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ผู้อำนวยการ ส่วนหอสมุดกลาง เป็นประธาน นำเจ้าหน้าที่และคณะอนุกรรมการ อาคารหอพักนิสิตนานาชาติ ร่วมกันทำวัตรเย็น เจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นคารวตาแด่ พระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ผู้ตั้งอยู่ในฐานะครู เป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อครูและอาจารย์
          ในขณะเดียวกัน ส่วนหอสมุดกลาง ได้รวบรวมจัดหนังสือหมวดพิเศษ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) (ปอ) ไว้ให้บริการยืม-คืน แก่ผู้ใช้บริการด้วย ณ ส่วนหอสมุดกลาง ชั้นที่ ๑ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ใช้บริการ สามารถเข้ามาใช้บริการได้ในวันและเวลาทำการ หยุดวันธัมมัสสวนะ (วันพระ) และวันอาทิตย์.

กิจกรรมเติมเต็มและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง “การบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมด้วย Applications”

รวมเข้าชม 3,867 , เข้าชมวันนี้ 46 

ส่วนหอสมุดกลาง จัดกิจกรรมเติมเต็มและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง “การบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมด้วย Applications”  ประกอบด้วย Google form, Google Data Studio, Google Sheet และ Canva สำหรับบุคลากรส่วนหอสมุดกลาง

โดยมี นางสาวศิรินภา กองวัสกุลณี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ส่วนหอสมุดกลาง เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20, 24, 26 และ 27 ธันวาคม พ.ศ 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนัหหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร

    วัตถุประสงค์

     1. เพื่อให้บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ ส่วนหอสมุดกลาง ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Application ที่จำเป็นสำหรับการบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมของห้องสมุด

     2. เพื่อให้บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ส่วนหอสมุดกลาง สามารถใช้งาน Application ที่จำเป็นสำหรับการบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมของห้องสมุดได้

    ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ บุคลากรหอสมุดกลาง จำนวน 13 รูป/คน