การลงนามในเอกสาร บฑ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

รวมเข้าชม 200 , เข้าชมวันนี้ 40 

ส่วนหอสมุดกลางรับผิดชอบในการตรวจสอบ และลงนามในเอกสาร ๒ รายการ ประกอบด้วย
๑.ตรวจสอบการค้างส่งทรัพยากรสารสนเทศ (สำหรับนิสิต ส่วนกลาง) นำเอกสารมาเซ็นได้ที่ ชั้น ๑ ห้องบริการ ๒
๒.ตรวสอบการส่งวิทยานิพนธ์ในระบบ e-thesis และส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ ส่งได้ที่ ชั้น ๓ ห้องบริการ ๔

ติดต่อในวันเวลาทำการ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๗.๐๐ น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ LINE ID : @lib-mcu

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา(ภาคพิเศษ) นำนิสิตมาใช้สถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

รวมเข้าชม 560 , เข้าชมวันนี้ 41 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงเพชร สมศรี อาจารย์ประจำและเลขานุการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา(ภาคพิเศษ) สังกัด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาราชวิทยาลัย ได้นำนิสิตมาศึกษา เรียนรู้การใช้งานห้องสมุด และฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูลในใช้ประกอบการเรียนรายวิชาสัมมนางานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ตลอดจนใช้ในวิชาอื่นๆ
และในการนี้มี นางสาวยศวดี อารมณ์ดี บรรณารักษ์ และนางสาวศิรินภา กองวัสกุลณี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ได้แนะนำการใช้ห้องสมุด และฐานข้อมูลออนไลน์ แก่นิสิต

ณ ห้องสมุดศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร

วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศึกษา เรียนรู้ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

รวมเข้าชม 751 , เข้าชมวันนี้ 42 

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-16.00 น.
บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ส่วนหอสมุดกลาง ให้การต้อนรับ นายศิรภัสสร ปันเจียง นักวิชาการศึกษา มจร วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร เข้ามาศึกษา เรียนรู้การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ในการนี้ ส่วนหอสมุดกลางได้จัดกิจกรรม Workshop ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเบื้องต้น เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานห้องสมุด ประกอบด้วย
1. ระบบงานสืบค้น (OPAC)
2. ระบบงานยืม-คืน
3. ระบบงานสมาชิก (Patron)
4. ระบบงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (Cataloging)
5. การออกรายงาน (Report)

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ต้อนรับการศึกษาดูงานและเรียนรู้การใช้ห้องสมุด

รวมเข้าชม 1,969 , เข้าชมวันนี้ 41 

ต้อนรับการศึกษาดูงานและเรียนรู้การใช้ห้องสมุด

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น.
ส่วนหอสมุดกลาง โดยพระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง พร้อมด้วยบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่หอสมุดกลาง ต้อนรับนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ โดยการนำของ ดร.สายหยุด มีฤกษ์ อาจารย์/หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ได้มาศึกษาดูงานและเรียนรู้ การใช้ห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
– แนะนำบริการของห้องสมุด
– แนะนำฐานข้อมูลออนไลน์
– นำเยี่ยมชมหอสมุดกลาง
มีนิสิตเข้าฟังการแนะนำการใช้ห้องสมุด และเยี่ยมชมศึกษาดูงาน จำนวน 60 รูป/คน

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น. ผ่านโปรแกรม ZOOM

รวมเข้าชม 13,794 , เข้าชมวันนี้ 40 

ส่วนหอสมุดกลาง ได้จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
๑. เพื่อให้บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มจร โดยเฉพาะบุคลากรห้องสมุดใหม่ ของห้องสมุดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้เรียนรู้ และสามารถใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติในการบริหารจัดการ สืบค้น และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศได้
๒. เพื่อให้บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ใช้ฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติระบบเดียวกันทุกแห่ง สามารถเชื่อมโยงข้อมูล และใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน
๓. เพื่อให้บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ส่วนหอสมุดกลางได้พัฒนาทักษะวิทยากร สามารถถ่ายทอดความรู้และแนะนำการปฏิบัติงานสู่บุคลากรห้องสมุดที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้การปฏิบัติงานที่เกิดประสิทธิภาพ

กิจกรรมประกอบด้วย
(๑) การกล่าวเปิดโครงการ โดย พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง
(๒) อบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ผ่านโปรแกรม ZOOM) : ระบบงานของห้องสมุดที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานห้องสมุด ประกอบด้วย
๒.๑ ระบบงานสืบค้นฐานข้อมูล (OPAC)
๒.๒ ระบบงานวิเคราะห์/ลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ (Catalog Subsystem)
– การลงรายการวิทยานิพนธ์
– การลงรายการหนังสือ
๒.๓ ระบบงานยืม คืนทรัพยากรสารสนเทศ (Circulation Subsystem)
๒.๔ ระบบงานสมาชิก (Patron)
๒.๕ การออกรายงาน (Report)
๒.๖ เว็บไซต์และฐานข้อมูลที่สำคัญ
(๓) ถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(๔) การกล่าวปิดโครงการ โดย พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง และ
(๕) การมอบวุฒิบัตรผ่านออนไลน์แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
วิทยากร โดย บรรณารักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ส่วนหอสมุดกลาง
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ ประกอบด้วย บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มจร ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๗๓ รูป/คน ประกอบด้วย ส่วนกลาง ๑๖ รูป/คน วิทยาเขต ๒๕ รูป/คน วิทยาลัยสงฆ์ ๒๘ รูป/คน และหน่วยวิทยบริการ ๔ รูป/คน

 

 

กิจกรรม “การออกรายงานสถิติ (Report) สารสนเทศห้องสมุด ด้วย Google Data Studio” สำหรับ บรรณารักษ์ บุคลากร/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

รวมเข้าชม 14,612 , เข้าชมวันนี้ 1 

ส่วนหอสมุดกลาง
สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรม “การออกรายงานสถิติ (Report) สารสนเทศห้องสมุด
ด้วย Google Data Studio” สำหรับ บรรณารักษ์ บุคลากร/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยส่วนกลางและภูมิภาค
* การใช้งาน Google Data Studio
* การดึงสถิติทรัพยากรสารสนเทศของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
* มีวุฒิบัตรสำหรับผู้ผ่านการประเมิน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 – 16.00 น.

 

กิจกรรม “อบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มจร” ครั้งที่ 1

รวมเข้าชม 14,332 

ส่วนหอสมุดกลาง
สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรม “อบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มจร” ครั้งที่ 1
สำหรับ บุคลากรห้องสมุดใหม่และบุคลากรห้องสมุดที่สนใจ
– ระบบงานวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการ (Cataloging)
– ระบบงานสมาชิก (Circulation)
– ระบบงานยืมคืน(Circulation)
– ระบบงานสืบค้นรายการทรัพยากร (Online Public Access Catalog)
– ระบบงานสถิติและรายงาน (Statistic & Reporting Module)
– ฐานข้อมูลห้องสมุด
วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 – 16.00 น.

ส่วนหอสมุดกลาง ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “การใช้บริการห้องสมุดออนไลน์”

รวมเข้าชม 23,700 , เข้าชมวันนี้ 96 

ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อบรม “การใช้บริการห้องสมุดออนไลน์”
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕
ผ่านระบบ Zoom Meeting ID : 9134228987
ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/1yMDn2j1swtJiiTH8

ส่วนหอสมุดกลาง จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงตัวบ่งชี้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รวมเข้าชม 21,456 

ประชุมบุคลากรส่วนหอสมุดกลาง

วันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.
ส่วนหอสมุดกลาง จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงตัวบ่งชี้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
โดยมี พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง เป็นประธานการ

ส่วนหอสมุดกลางรับผิดชอบ องค์ประกอบที่ ๒ การบริหารจัดการภารกิจหลัก
๒.๓ การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
๒.๔ การบริการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดให้เกิด
ประโยชน์
๒.๕ ห้องสมุดและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
๒.๖ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการห้องสมุด
๒.๗ การพัฒนาห้องสมุดสู่การเป็นองค์กรการ
เรียนรู้ (Learning Organization : LO)

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการสำรวจภารกิจหลักของส่วนงาน เพื่อปรับให้สอดคล้องกับการประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ต่อไป