อบรม/แนะนำการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้กับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ใหม่ วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565

รวมเข้าชม 737 , เข้าชมวันนี้ 52 

อบรม/แนะนำการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้กับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ใหม่
วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565

ส่วนหอสมุดกลาง ได้มีการอบรม/แนะนำการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ให้กับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ซึ่งเป็นบุคลากรใหม่ ประกอบด้วย 1. คุณเกษร วิทยาเกษตร์ บรรณารักษ์ จากวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี และ 2. คุณสุภชัย เสือสูงเนิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร ซึ่งทั้ง 2 ส่วนงานได้ส่งบุคลากรดังกล่าว เข้าเรียนรู้ระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติ อันเป็นการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรห้องสมุดให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานและให้บริการแก่คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย รวมถึงผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมี พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง กล่าวต้อนรับก่อนเริ่มกิจกรรม

ระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติฯ ประกอบด้วย ระบบงานวิเคราะห์/ลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ (Cataloging) , ระบบงานยืมคืน (Circulation), ระบบงานสมาชิก (Patrons), ระบบงานสืบค้น (OPAC) และการออกรายงาน (Report) โดยมีบุคลากรหอสมุดกลางเป็นผู้อบรม/ถ่ายทอดความรู้ในระบบงานต่างๆ ณ ส่วนหอสมุดกลาง อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิธีการเขียนแผนโครงการ/กิจกรรมประจำปี

รวมเข้าชม 1,385 , เข้าชมวันนี้ 50 

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ส่วนหอสมุดกลางจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการเขียนแผนโครงการ/กิจกรรมประจำปี โดยมี พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลางและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมวิทยากรโดย นายไกรษร ราชนิจ นักจัดการงานทั่วไป ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พิธีส่งมอบงาน ต่อ ผอ.สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รวมเข้าชม 6,077 , เข้าชมวันนี้ 49 

พิธีส่งมอบงาน ต่อ ผอ.สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๙ น.

พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ได้มอบส่งงานและนโยบายอธิการบดีให้แก่ พระศรีธรรมภาณี,ดร. ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ได้มีผู้บริหาร และบุคลากรร่วมพิธี อาทิ พระมหาสาธิต สาธิโต,ดร. ผูรักษาแทนรองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนหอเทคโนโลยีสารสนเทศ และ พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง โดยพร้อมเพียง

ข่าว : สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

พระศรีธรรมภาณี (วัลลพ โกวิโล), ดร. ผู้รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการทำงานแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุด

รวมเข้าชม 6,577 , เข้าชมวันนี้ 49 

วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ พระศรีธรรมภาณี (วัลลพ โกวิโล), ดร. ผู้รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการทำงานแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีพระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง นายสุรวงศ์ ศรคำรณ รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ส่วนสมุดกลาง ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ในการนี้ พระเดชพระคุณ ได้มอบนโยบายในการขับเคลื่อนงานของห้องสมุด การพัฒนาบุคลากร และการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ในนามผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณมา ณ โอกาสนี้.

คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ และจัดห้องจดหมายเหตุ มจร

รวมเข้าชม 7,467 , เข้าชมวันนี้ 48 

บุคลากรส่วนหอสมุดกลางช่วยกันคัดเลือกและจัดหนังสือ เพื่อเตรียมจัดทำห้องจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยใช้พื้นที่ชั้น 2 ส่วนหอสมุดกลาง

การคัดเลือกหนังสือที่จะจัดทำเป็นห้องจดหมายเหตุ ได้มีการคัดเลือกเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติ พัฒนาการ รวมถึงหนังสือที่จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อรวบรวมจัดทำเป็นจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยฯ

อีกทั้งยังเป็นการต้อนรับเดือนแห่งการครบรอบ 135 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยฯ

หมายเหตุ : ห้องจดหมายเหตุ มจร ส่วนหอสมุดกลางยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ/พัฒนา โดยหนังสือในห้องจดหมายเหตุ ขอสงวนใช้บริการภายในห้องจดหมายเหตุฯ เท่านั้น

ประชุมส่วนงาน เรื่อง การปรับปรุงภาระงานบุคลากร ส่วนหอสมุดกลาง

รวมเข้าชม 13,185 , เข้าชมวันนี้ 50 

วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง เป็นประธานการประชุมบุคลากร ส่วนหอสมุดกลาง เรื่อง การปรับปรุงภาระงานบุคลากร ส่วนหอสมุดกลาง ให้สอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ภารกิจ อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒
เพื่อให้การบริหารงานของส่วนหอสมุดกลาง ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
เพื่อปรับปรุงภาระงานของบุคลากรให้สอดคล้องตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยนำภาระกิจ อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย มาแบ่งเป็นงาน ๒ กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริหาร กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาและบริการ และแบ่งเป็นงานย่อยเป็น งานนโยบาย งานส่วนงาน และงานตามภาระงานของแต่ละบุคคล โดยมีบุคคลากร ส่วนหอสมุดกลางทุกรูปหรือคน ให้ความร่วมมือ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน.

การลงนามในเอกสาร บฑ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

รวมเข้าชม 14,498 , เข้าชมวันนี้ 1 

ส่วนหอสมุดกลางรับผิดชอบในการตรวจสอบ และลงนามในเอกสาร ๒ รายการ ประกอบด้วย
๑.ตรวจสอบการค้างส่งทรัพยากรสารสนเทศ (สำหรับนิสิต ส่วนกลาง) นำเอกสารมาเซ็นได้ที่ ชั้น ๑ ห้องบริการ ๒
๒.ตรวสอบการส่งวิทยานิพนธ์ในระบบ e-thesis และส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ ส่งได้ที่ ชั้น ๓ ห้องบริการ ๔

ติดต่อในวันเวลาทำการ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๗.๐๐ น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ LINE ID : @lib-mcu

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา(ภาคพิเศษ) นำนิสิตมาใช้สถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

รวมเข้าชม 14,258 , เข้าชมวันนี้ 1 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงเพชร สมศรี อาจารย์ประจำและเลขานุการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา(ภาคพิเศษ) สังกัด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาราชวิทยาลัย ได้นำนิสิตมาศึกษา เรียนรู้การใช้งานห้องสมุด และฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูลในใช้ประกอบการเรียนรายวิชาสัมมนางานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ตลอดจนใช้ในวิชาอื่นๆ
และในการนี้มี นางสาวยศวดี อารมณ์ดี บรรณารักษ์ และนางสาวศิรินภา กองวัสกุลณี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ได้แนะนำการใช้ห้องสมุด และฐานข้อมูลออนไลน์ แก่นิสิต

ณ ห้องสมุดศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร

วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศึกษา เรียนรู้ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

รวมเข้าชม 9,889 , เข้าชมวันนี้ 4 

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-16.00 น.
บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ส่วนหอสมุดกลาง ให้การต้อนรับ นายศิรภัสสร ปันเจียง นักวิชาการศึกษา มจร วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร เข้ามาศึกษา เรียนรู้การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ในการนี้ ส่วนหอสมุดกลางได้จัดกิจกรรม Workshop ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเบื้องต้น เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานห้องสมุด ประกอบด้วย
1. ระบบงานสืบค้น (OPAC)
2. ระบบงานยืม-คืน
3. ระบบงานสมาชิก (Patron)
4. ระบบงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (Cataloging)
5. การออกรายงาน (Report)

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ต้อนรับการศึกษาดูงานและเรียนรู้การใช้ห้องสมุด

รวมเข้าชม 10,495 , เข้าชมวันนี้ 1 

ต้อนรับการศึกษาดูงานและเรียนรู้การใช้ห้องสมุด

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น.
ส่วนหอสมุดกลาง โดยพระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง พร้อมด้วยบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่หอสมุดกลาง ต้อนรับนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ โดยการนำของ ดร.สายหยุด มีฤกษ์ อาจารย์/หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ได้มาศึกษาดูงานและเรียนรู้ การใช้ห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
– แนะนำบริการของห้องสมุด
– แนะนำฐานข้อมูลออนไลน์
– นำเยี่ยมชมหอสมุดกลาง
มีนิสิตเข้าฟังการแนะนำการใช้ห้องสมุด และเยี่ยมชมศึกษาดูงาน จำนวน 60 รูป/คน