ส่วนหอสมุดกลาง ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “การใช้บริการห้องสมุดออนไลน์”

รวมเข้าชม 745 , เข้าชมวันนี้ 41 

ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อบรม “การใช้บริการห้องสมุดออนไลน์”
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕
ผ่านระบบ Zoom Meeting ID : 9134228987
ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/1yMDn2j1swtJiiTH8

ส่วนหอสมุดกลาง จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงตัวบ่งชี้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รวมเข้าชม 6,515 , เข้าชมวันนี้ 40 

ประชุมบุคลากรส่วนหอสมุดกลาง

วันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.
ส่วนหอสมุดกลาง จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงตัวบ่งชี้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
โดยมี พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง เป็นประธานการ

ส่วนหอสมุดกลางรับผิดชอบ องค์ประกอบที่ ๒ การบริหารจัดการภารกิจหลัก
๒.๓ การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
๒.๔ การบริการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดให้เกิด
ประโยชน์
๒.๕ ห้องสมุดและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
๒.๖ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการห้องสมุด
๒.๗ การพัฒนาห้องสมุดสู่การเป็นองค์กรการ
เรียนรู้ (Learning Organization : LO)

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการสำรวจภารกิจหลักของส่วนงาน เพื่อปรับให้สอดคล้องกับการประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ต่อไป

อบรมการใช้งาน Padlet บุคลากรส่วนหอสมุดกลาง

รวมเข้าชม 9,010 , เข้าชมวันนี้ 40 

วันอังคารที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดอบรมการใช้ แพดเลต(padlet) แก่บุคลากร ส่วนหอสมุดกลาง โดยมีนางสาวศิรินภา กองวัสสกุลณี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ เป็นวิทยากรให้การอบรม

การอบรมดังกล่าว ช่วยสร้างศักยภาพของบุคลากรที่จะใช้เทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร (workforce capacity) ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น

ในนามของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุโมทนาธัมมเทสนามัย บุญกิริยาวัตถุของนางสาวศิรินภา กองวัสกุลณี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ มา ณ โอกาสนี้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การใช้งานฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ e-thesis (MCULIB Digital Collections)

รวมเข้าชม 11,305 , เข้าชมวันนี้ 41 

วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.00 -16.00 น.ส่วนหอสมุดกลาง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การใช้งานฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ e-thesis (MCULIB Digital Collections) สำหรับบรรณารักษ์/ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผ่านโปรแกรม ZOOM ในการนี้ พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม

กิจกรรม
– แนะนำการใช้งาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้งานฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ e-thesis วิทยากร โดย นางสาวศิรินภา กองวัสกุลณี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ส่วนหอสมุดกลาง เพื่อให้บรรณารักษ์/ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด มจร สามารถนำไปเผยแพร่ แนะนำ ให้่บริการแก่ผู้ใช้บริการห้องสมุดได้ และเพื่อการพัฒนาฐานข้อมูลร่วมกัน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้บริหาร, บรรณารักษ์/ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด อาจารย์ บุคลากร/เจ้าหน้าที่ มจร ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงบุคคลทั่วไป รวมทั้งสิ้น 80 รูป/คน

สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการทำบุญทอดผ้าป่าหนังสือ

รวมเข้าชม 11,705 , เข้าชมวันนี้ 41 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการทำบุญทอดผ้าป่าหนังสือโดยการมอบหนังสือ ให้กับห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ทั่วประเทศ
โดยครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่ ๓ ของโครงการฯ

ณ ห้องสมุดศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต
ส่วนหอสมุดกลาง (ชั้น ๓) อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ด้วยพันธะหน้าที่เกียรติยศ ถึงกำหนดครบวาระอันยิ่งใหญ่ สักการะ “พระสิริชัยโสภณ”

รวมเข้าชม 11,737 , เข้าชมวันนี้ 40 

ด้วยพันธะหน้าที่เกียรติยศ ถึงกำหนดครบวาระอันยิ่งใหญ่ สักการะ “พระสิริชัยโสภณ”

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นำโดย พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ พระเทวา รตนโชโต รองผู้อำนวยการสำนัก นายธนาชัยนาบูรณะวัฒนากูล รองผู้อำนวยการสำนัก พระมหาศรีทนต์สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารเทศ พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง พร้อมด้วยทั้งบุคลากร สำนักฯ ถวายสักการะ พระเดชพระคุณพระสิริชัยโสภณ เนื่องในวาระเกษียณอายุการทำงานผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง

ประชุมบุคลากรส่วนหอสมุดกลาง ครั้งที่๑/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และมุทิตา พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ผู้อำนวยการ ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รวมเข้าชม 11,231 

ประชุมบุคลากรส่วนหอสมุดกลาง ครั้งที่๑/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และมุทิตา พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ผู้อำนวยการ ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันจันทร์ที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ผู้อำนวยการ ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ นัดประชุมบุคลากรส่วนหอสมุดกลาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ถือเป็นการประชุมครั้งแรกในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลางของ พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง ฯ

บุคลากรส่วนหอสมุดกลางจึงร่วมมุทิตา พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ในการเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประชุมในครั้งนี้เป็นการกำหนดนโยบายในการบริหารส่วนหอสมุดกลาง ฯ สืบต่อไป

ขอเชิญ ผู้บริหาร บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การใช้ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ E-Thesis”(MCULIB Digital Collections)

รวมเข้าชม 5,790 

ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญ ผู้บริหาร บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การใช้ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ E-Thesis”(MCULIB Digital Collections)
วันเสาร์ ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
https://zoom.us/j/9134228987 ID : 9134228987
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/TVwbTqVDQvTiZaB67

***มีเกียรติบัตรสำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ***

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวศิรินภา กองวัสกุลณี ที่ได้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ “ระดับชำนาญการ”

รวมเข้าชม 4,152 , เข้าชมวันนี้ 1 

 

ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดี กับ
นางสาวศิรินภา กองวัสกุลณี ที่ได้ดำรงตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ “ระดับชำนาญการ”

ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ “เปิดให้อ่าน E-Book ฟรี! สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”

รวมเข้าชม 1,879 

ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ “เปิดให้อ่าน E-Book ฟรี! สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”
อ่านอีบุ๊ก ถูกลิขสิทธิ์
รองรับหลายอุปกรณ์
ระบบการอ่านมาตรฐาน
อีบุ๊กคุณภาพ

ให้อ่านฟรีทั้งในรูปแบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน

สามารถเข้าไปอ่านออนไลน์ 2 ช่องทาง
1.เว็บไซต์ : https://elibrary-mcu.hibrary.me/
2.แอปพลิเคชั่น ‘Hibrary ห้องสมุดออนไลน์ (ดาวน์โหลด iOS / Andriod)

โดยวิธีการดังต่อไปนี้
– การสมัครสมาชิกเข้าใช้งานแบบ E-mail @mcu.ac.th shorturl.asia/EJbVa
– การสมัครสมาชิกเข้าใช้งานแบบแสกน QR Code shorturl.asia/8kE3j
– การเข้าสู่ระบบสำหรับผู้มีบัญชีแล้ว shorturl.asia/RmtsE
– การยืม-คืน E-book shorturl.asia/XdbEF