ค้นหาทรัพยากรห้องสมุด มจร สะดวกมากๆในการค้นหาทรัพยากรทั้งหมดของห้องสมุด มจร

ข่าวสารและกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น. ผ่านโปรแกรม ZOOM

รวมเข้าชม 8,024 , เข้าชมวันนี้ 62  ส่วนหอสมุดกลาง ได้จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที

กิจกรรม “การออกรายงานสถิติ (Report) สารสนเทศห้องสมุด ด้วย Google Data Studio” สำหรับ บรรณารักษ์ บุคลากร/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

รวมเข้าชม 9,040 , เข้าชมวันนี้ 62  ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม “การออกรายงานสถิติ (Report) สารสนเทศห

กิจกรรม “อบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มจร” ครั้งที่ 1

รวมเข้าชม 9,043 , เข้าชมวันนี้ 62  ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม “อบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับบรรณา

ส่วนหอสมุดกลาง ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “การใช้บริการห้องสมุดออนไลน์”

รวมเข้าชม 11,873 , เข้าชมวันนี้ 63  ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อบรม “

ส่วนหอสมุดกลาง จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงตัวบ่งชี้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รวมเข้าชม 17,560 , เข้าชมวันนี้ 63  ประชุมบุคลากรส่วนหอสมุดกลาง วันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ส่วนหอ

อบรมการใช้งาน Padlet บุคลากรส่วนหอสมุดกลาง

รวมเข้าชม 20,054 , เข้าชมวันนี้ 64  วันอังคารที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

LIBRARY RESOURCES

วิทยานิพนธ์ภาษาไทย

OPAC Recommended Books

ส่วนหอสมุดกลาง
สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ถ.พหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

การติดต่อ
เบอร์โทรติดต่อส่วนหอสมุดกลาง
๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๑๙๑, ๘๐๗๙
อีเมล์ sirinapa.kong@mcu.ac.th
LineID @lib-mcu