ค้นหาทรัพยากรห้องสมุด มจร สะดวกมากๆในการค้นหาทรัพยากรทั้งหมดของห้องสมุด มจร

ข่าวสารและกิจกรรม

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด

รวมเข้าชม 3,239 , เข้าชมวันนี้ 61  วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๑๕ น. พระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ. ดร. อธิการบดีมหาวิทย

นิสิตปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด

รวมเข้าชม 7,627 , เข้าชมวันนี้ 58  วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.  พระครูโสภณวีรานุวัตร, ผศ. ดร. รองผู้อำนวยการฝ่

นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาสันติศึกษา เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด

รวมเข้าชม 10,591 , เข้าชมวันนี้ 60  วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.  พระปราโมทย์ วาทโกวิโท, ดร. ผู้อำนวยการ หลักสู

พิธีสามีจิกรรมผู้บริหาร

รวมเข้าชม 9,706 , เข้าชมวันนี้ 58  วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเท

นิสิตเข้าเยี่ยมส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รวมเข้าชม 13,315 , เข้าชมวันนี้ 58  กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประกอบด้ว

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวสกุลเพ็ญ น้อยใหญ่ เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ส่วนหอสมุดกลาง

รวมเข้าชม 13,372 , เข้าชมวันนี้ 58  คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๔๐๘/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการ ส่วนหอสมุด

LIBRARY RESOURCES

วิทยานิพนธ์ภาษาไทย

OPAC Recommended Books

ส่วนหอสมุดกลาง
สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ถ.พหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

การติดต่อ
เบอร์โทรติดต่อส่วนหอสมุดกลาง
๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๑๙๑, ๘๐๗๙
อีเมล์ sirinapa.kong@mcu.ac.th
LineID @lib-mcu

Socail Media