ค้นหาทรัพยากรห้องสมุด มจร สะดวกมากๆในการค้นหาทรัพยากรทั้งหมดของห้องสมุด มจร

ข่าวสารและกิจกรรม

การลงนามในเอกสาร บฑ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

รวมเข้าชม 204 , เข้าชมวันนี้ 44  ส่วนหอสมุดกลางรับผิดชอบในการตรวจสอบ และลงนามในเอกสาร ๒ รายการ ประกอบด้วย ๑.ตรวจสอบการค้างส่งทรัพย

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา(ภาคพิเศษ) นำนิสิตมาใช้สถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

รวมเข้าชม 564 , เข้าชมวันนี้ 45  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงเพชร สมศรี อาจารย์ประจำและเลขานุการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ส

วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศึกษา เรียนรู้ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

รวมเข้าชม 755 , เข้าชมวันนี้ 46  วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-16.00 น. บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ส่วนหอสมุดกลาง ใ

ต้อนรับการศึกษาดูงานและเรียนรู้การใช้ห้องสมุด

รวมเข้าชม 1,973 , เข้าชมวันนี้ 45  ต้อนรับการศึกษาดูงานและเรียนรู้การใช้ห้องสมุด วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ส่วนห

ประกาศ ส่วนหอสมุดกลาง เรื่อง การสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

รวมเข้าชม 5,560 , เข้าชมวันนี้ 43 

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น. ผ่านโปรแกรม ZOOM

รวมเข้าชม 13,798 , เข้าชมวันนี้ 44  ส่วนหอสมุดกลาง ได้จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าท

LIBRARY RESOURCES

วิทยานิพนธ์ภาษาไทย

OPAC Recommended Books

ส่วนหอสมุดกลาง
สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ถ.พหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

การติดต่อ
เบอร์โทรติดต่อส่วนหอสมุดกลาง
๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๑๙๑, ๘๐๗๙
อีเมล์ sirinapa.kong@mcu.ac.th
LineID @lib-mcu