ค้นหาทรัพยากรห้องสมุด มจร สะดวกมากๆในการค้นหาทรัพยากรทั้งหมดของห้องสมุด มจร

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมส่วนงาน เรื่อง การปรับปรุงภาระงานบุคลากร ส่วนหอสมุดกลาง

รวมเข้าชม 2,403 , เข้าชมวันนี้ 58  วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง เป็นประธานก

การลงนามในเอกสาร บฑ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

รวมเข้าชม 4,369 , เข้าชมวันนี้ 57  ส่วนหอสมุดกลางรับผิดชอบในการตรวจสอบ และลงนามในเอกสาร ๒ รายการ ประกอบด้วย ๑.ตรวจสอบการค้างส่งทรั

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา(ภาคพิเศษ) นำนิสิตมาใช้สถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

รวมเข้าชม 4,776 , เข้าชมวันนี้ 58  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงเพชร สมศรี อาจารย์ประจำและเลขานุการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศึกษา เรียนรู้ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

รวมเข้าชม 4,919 , เข้าชมวันนี้ 57  วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-16.00 น. บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ส่วนหอสมุดกลาง

ต้อนรับการศึกษาดูงานและเรียนรู้การใช้ห้องสมุด

รวมเข้าชม 6,140 , เข้าชมวันนี้ 57  ต้อนรับการศึกษาดูงานและเรียนรู้การใช้ห้องสมุด วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ส่วนห

ประกาศ ส่วนหอสมุดกลาง เรื่อง การสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

รวมเข้าชม 9,693 , เข้าชมวันนี้ 57 

LIBRARY RESOURCES

วิทยานิพนธ์ภาษาไทย

OPAC Recommended Books

ส่วนหอสมุดกลาง
สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ถ.พหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

การติดต่อ
เบอร์โทรติดต่อส่วนหอสมุดกลาง
๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๑๙๑, ๘๐๗๙
อีเมล์ sirinapa.kong@mcu.ac.th
LineID @lib-mcu