ค้นหาทรัพยากรห้องสมุด มจร สะดวกมากๆในการค้นหาทรัพยากรทั้งหมดของห้องสมุด มจร

แนวปฏิบัติที่ดี  

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญร่วมอบรมออนไลน์เรื่อง “การสร้าง Report ด้วย Google Data Studio และการจัดทำวุฒิบัตรออนไลน์”

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย ส่วนกลาง ขอเชิญร่วมอบรมออนไลน์เรื่อง “การส

รางวัล ดีเลิศ การคัดเลือกผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๔ “๑๓๔ ปี มหาจุฬาฯ พัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำสังคมสู่สันติสุข”

ประกาศผลการตัดสินรางวัล การคัดเลือกผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๔ “๑๓๔ ปี มหาจุฬาฯ พัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำสังคม

ร่วมการตรวจประเมินพิจารณามาตรฐานปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30-10.30 น.ส่วนหอสมุดกลาง โดยพระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง ได้มอบ นางสาวยศวดี อารมณ์ดี บรรณารักษ์ เข้าร

บริหารแบบไม่บริหาร พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.

หนังสือเล่มนี้ ได้พยายามนำเสนอว่า ศาสตร์และศิลป์ของการบริหารที่ดีคือ “การบริหารแบบไม่บริหาร” ค้นหารายละเอียดได้จากหนังสือเล่มนี้.Download

แจ้งประกาศ งดให้บริการพื้นที่นั่งอ่าน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ส่วนหอสมุดกลาง จึงขอปรับมาตรการการให้บริการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้

LIBRARY RESOURCES

วิทยานิพนธ์ภาษาไทย

OPAC Recommended Books

ส่วนหอสมุดกลาง
สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ถ.พหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

การติดต่อ
เบอร์โทรติดต่อส่วนหอสมุดกลาง
๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๑๙๑, ๘๐๗๙
อีเมล์ sirinapa.kong@mcu.ac.th
LineID @lib-mcu