: : ดาวน์โหลด : : ไฟล์ข้อมูลวิทยานิพนธ์ปี 2552 สำหรับเว็บของ (สกอ.)
 
หน้าหลัก » ไฟล์ข้อมูลวิทยานิพนธ์ปี 2552 สำหรับเว็บของ (สกอ.)
Hits: 11651
Name
Date added
Downloads
Total|Last Week
Availability
      1     2       
นางสาวมณีนุช ไพรดี
วิทยานิพนธ์
OS:
File Size:6660.03 KB
08/11/2553
5990 Download Now
Pin Vanda

วิทยานิพนธ์ 2552660


OS:
File Size:12698.30 KB
01/11/2553
1519 Download Now
ภิกษุณีปุญสิมา พิทยรังสฤษฏ์

วิทยานิพนธ์ ภิกษุณีปุญสิมา  พิทยรังสฤษฏ์


OS:
File Size:10193.74 KB
22/10/2553
1162 Download Now
นายเศรษฐพงษ์ จงสงวน
การศึกษาอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในสถาปัตยกรรมจีน
OS:
File Size:39738.17 KB
28/09/2553
615 Download Now
2552636
การศึกษาหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่ปรากฏในพุทธศิลป์  ผู้แต่ง นายจุมพล เอี่ยมสอาด
OS:
File Size:0 KB
31/08/2553
1152 Download Now
2552635

ศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดอนงคาราม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

The study of achievement in the operation of the Bhuddhist Sunday Center at Wat Anongaram in Khlongsan District, Bangkok.


OS:
File Size:0 KB
30/08/2553
571 Download Now
2552620
วิทยานิพนธ์
OS:
File Size:39738.17 KB
27/08/2553
767 Download Now
previous_page หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2 หน้า