: : ดาวน์โหลด : : บทความและงานวิจัยเกี่ยวกับห้องสมุด
 
หน้าหลัก » บทความและงานวิจัยเกี่ยวกับห้องสมุด
Hits: 19318
Name
Date added
Downloads
Total|Last Week
Availability
      1     2       
การพัฒนาหองสมุดมีชีวิต(Living Library) สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฎเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
หัวข้อวิจัย   : การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต(Living Library) สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฎเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
ชื่อผู้วิจัย   : ผศ.ดวงใจ อมิตรพ่าย และคณะ 
หน่วยงาน     : สถาบันราชภัฎเทพสตรี
หน่วยงานสนับสนุนทุนการวิจัย   : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปีการศึกษา   : 2547
OS:
File Size:3552.38 KB
16/09/2552
1932 Download Now
การวิจัยและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
การวิจัยและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
OS:
File Size:3770.87 KB
16/09/2552
1443 Download Now
การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

หัวข้อวิจัย   : การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
ชื่อผู้วิจัย   : กรรณิการ์ นาคอยู่และคณะ 
คณะ     : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
หาวิทยาลัย   : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ปีการศึกษา   : 2547


OS:
File Size:3331.60 KB
16/09/2552
1267 Download Now
ห้องสมุดในอนาคตขึ้นอยู่กับบรรณารักษ์ในปัจจุบัน
ห้องสมุดในอนาคตขึ้นอยู่กับบรรณารักษ์ในปัจจุบัน......
OS:
File Size:63.14 KB
31/07/2552
1124 Download Now
ห้องสมุดในอนาคต : ทำความรู้จักกับห้องสมุดเสมือน หรือ Virtual Library (VL)
ห้องสมุดในอนาคต : ทำความรู้จักกับห้องสมุดเสมือน หรือ Virtual Library (VL) .....?
OS:
File Size:77.07 KB
31/07/2552
1081 Download Now
ห้องสมุด คือ แหล่งสารนิเทศ
ห้องสมุด คือ แหล่งสารนิเทศ .....
OS:
File Size:49.00 KB
31/07/2552
1060 Download Now
จุดเริ่มต้นสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ของห้องสมุดทั่วโลก (The Future of Libraries)
จุดเริ่มต้นสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ของห้องสมุดทั่วโลก (The Future of Libraries) เกิดจากอะไร และอะไรคือปัจจัยสำคัญ? และจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงหรือไม่? ...
OS:
File Size:60.76 KB
31/07/2552
882 Download Now
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า     next_page