ประกาศอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง ผลสอบพระอภิธรรม ภาคการศึกษาที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๑

________________

 

              ตามที่อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดสอบวัดผลการศึกษาพระอภิธรรม ภาคการศึกษาที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ในชั้นจูฬอาภิธรรมิกะตรี ถึงชั้นจูฬอาภิธรรมิกะเอก รวม ๓ ชั้น เมื่อวันที่ ๗-๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ แล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้ทำการตรวจข้อสอบและรวบรวมคะแนนของนักศึกษาผู้เข้าสอบทั้ง ๓ ชั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว

              อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๑-๑๔ และข้อ ๑๗.๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการบริหารอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงขอประกาศผลสอบพระอภิธรรมชั้นจูฬอาภิธรรมิกะตรี ชั้นจูฬอาภิธรรมิกะโท  ชั้นจูฬอาภิธรรมิกะเอก ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ตามรายชื่อในท้ายประกาศนี้

              จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน.

 

                             ประกาศ ณ วันที่  ๒๒   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑

 

 

 

(พระมหาอำนวย   วิสุทฺโธ)

ผู้อำนวยการอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย