สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นส่วนงาน
ที่พัฒนามาจากหอสมุดกลาง เดิมตั้งอยู่ ณ หน้ามุขชั้นล่างตึกมหาธาตุวิทยาลัย ได้เปิดดำเนินการเมื่อไรไม่
่ปรากฏเป็นหลักฐาน เพียงแต่พบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร พ.ศ. ๑๔๙๕ ถึงการแบ่งส่วนงาน
มหาวิทยาลัย โดยห้องสมุดเป็นเพียงงานแผนกหนึ่งขึ้นอยู่กับกองวิชาการ โดยใช้ชื่อว่า "งานแผนกห้องสมุด"
ผู้รับผิดชอบมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าแผนก ในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ มหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบข้อบังคับว่าด้วย
กิจการห้องสมุดประกอบด้วย ๕ หมวด ซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการห้องสมุดอย่าง
มีรูปแบบ
              ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ มหาวิทยาลัย ได้บูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญบรมมหาสรุสิงหนาทที่ใช้เป็น
สำนักงานกลางของมหาวิทยาลัย เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงให้ย้ายห้องสมุดมาตั้งที่ศาลาการเปรียญแทนโดย
ใช้ชื่อว่า "หอสมุดกลาง" และได้ประกาศระเบียบว่าด้วยกิจการหอสมุดกลางฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช
๒๕๐๕ เพื่อให้กิจการห้องสมุดเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
              ในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงส่วนงานในสำนักงานเลขาธิการใหม่ หอสมุดกลาง
ได้ยกฐานะเป็น "กองห้องสมุด" สังกัดสำนักงานเลขาธิการ ซึ่งปรากฏตามประกาศของมหาวิทยาลัย ฉบับที่
๔๕/๒๕๑๒ และได้มีการตั้งแผนกบริการ และบรรณรักษ์เพิ่มขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ เพื่อให้งานห้อง
สมุดมีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการบริการยิ่งขึ้น จึงได้เพิ่มแผนกจัดหาและแผนกวิชาการ
              ในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้เปิดบริการห้องหนึ่งแผนกภาษาต่างประเทศอีกแผนกหนึ่ง
              ในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้รับยกฐานะจากกองห้องสมุดเป็นสำนักหอสมุดกลาง
              ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีพระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๔๐
ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในการกำกับของรัฐ ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างส่วนงานให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติ และหน่วยงานในกำกับของรัฐ และการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุด
กลาง จึงได้มีการปรับโครงสร้างและเปลี่ยนไปตามโครงสร้างที่มหาวิทยาลัยตราข้อกำหนดมหาวิทยาลัย เรื่อง
การจัดตั้งส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ และประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง
การแบ่งส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น "สำนักหอสมุดและเทคโน
โลยีสารสนเทศ" แบ่งงานออกเป็น ๓ ส่วนคือ
              ๑. สำนักงานบริหาร ที่ตั้ง ห้อง ๒๐๖ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
              ๒. ส่วนหอสมุดกลาง ที่ตั้ง ห้องสมุดอาคาร ๑ วัดมหาธาตุ และ อาคาร ๒ วัดศรีสุดาราม
              ๓. ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ตั้ง ห้อง ๒๐๗ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  ชื่อผู้อำนวยการหน่วยงานและรอง
  ๑. พระมหาเจิม สุวโจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ๒. พระครูบวรสิกขการ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง
  ๓. พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสำนัก/สถาบัน
๑. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ประธานกรรมการ
๒. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองประธานกรรมการ
๓. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กรรมการ
๙. ผู้อำนวยการสำนักงานบริการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการสำนักงานบริการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม กรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ กรรมการ
๑๒. ศาสตราจารย์ ดร. ยุพา วงศ์ไชย กรรมการ
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยยุทธ ชิโนกุล กรรมการ
๑๔. นายไพโรจน์ เบญจมานนท์ กรรมการ
๑๕. ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง กรรมการและเลขานุการ


  ชื่อคณะกรรมการจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พระมารุต วรมงฺคโล ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
๑. พระครูบวรสิกขการ ประธานกรรมการ
๒. พระมหาเจิม สุวโจ รองประธานกรรมการ
๓. พระเทวา รตนโชโต กรรมการ
๔. พระมหาศรีทนต์ สมจาโร กรรมการ
๕. นายธนาชัย บูรณะวัฒนากูล กรรมการ
๖. นายสุรวงศ์ ศรคำรณ กรรมการ
๗. พระมหาวีระพงษ์ วีรวํโส กรรมการและเลขานุการ
๘. นายเกษม แสงนนท์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๙. นางสาวสกุลเพ็ญ น้อยใหญ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

  กรรมการผู้ตรวจสอบภายใน
๑. พระมหาเจิม สุวโจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. พระครูบวรสิกขการ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง
๓. พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

        การดำเนินงานของสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
             ปัจจุบัน สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แบ่งส่วนงานออกเป็น ๓ ส่วน คือ สำนักงาน
บริหาร ส่วนหอสมุดกลาง และส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีภารงานตามประกาศของมหาวิทยาลัย
เรื่อง ภารกิจและขอบข่ายหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้มีภารกิจและ
หน้าที่ ดังนี้

           สำนักงานบริหาร มีภารกิจและหน้าที่ ดังนี้
              ๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
                   ๑. ปฏิบัติงานด้านธุรการ และประสานงานด้านการเงิน พัสดุ งานบุคคล การบริการ การศึกษา
กับสำนักงานอธิการบดี และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
                   ๒. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
              ๒. ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
                   ๓. วางแผนด้านการจัดหา การดูแลรักษา การบริการเอกสาร อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา
                   ๔. วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ด้านเอกสารตำรา วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโน
โลยีทางการศึกษา ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

           ส่วนหอสมุดกลาง มีภารกิจและหน้าที่ ดังนี้
              ๑. ฝ่ายส่งเสริมพัฒนา
                   ๑. ดำเนินการจัดหาหนังสือ วารสาร เอกสารวิชาการ และอุปกรณ์การศึกษาระดับอุดมศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ
                   ๒. ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือกับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
                   ๓. ปฏิบัติงานด้านธุรการ และงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
              ๒. ฝ่ายเทคโนโลยีและบริการ
                   ๔. จัดหา รวบรวม จัดเก็บข้อมูลทางวิชาการ และข่าวสารที่เอื้อประโยชน์ต่อการศึกษาให้เป็น
ระบบง่ายต่อการสืบค้น
                   ๕. ประสานงาน และดำเนินการผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
                    ๖. ให้บริการการศึกษา ค้นคว้า วิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

         ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มีภารกิจและหน้าที่ ดังนี้
              ๑. ฝ่ายพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
                    ๑. จัดหา บำรุงรักษา พัฒนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
                    ๒. ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลด้านการใช้ การให้บริการการศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์
                    ๓. ปฏิบัติงานด้านธุรการ และงานที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย
              ๒. ฝ่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
                    ๔. จัดอบรมบุคลากร นิสิต นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
ใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการค้นคว้า หรือสนับสนุนการทำงานได้
                    ๕. ผลิต จัดหา พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และงานที่เกี่ยวข้อง
                     ๖. ให้บริการยื่มสื่อต่างๆ