หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
           คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์


              ๑. ชื่อหลักสูตร
                   ๑.๑ ชื่อหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
                   ๑.๒ ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts in Political Science

             ๒. ชื่อปริญญา
                   ๒.๑ ชื่อปริญญาภาษาไทย
                          ๒.๑.๑ ชื่อเต็ม พุทธศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
                          ๒.๑.๒ ชื่อย่อ พธ.บ. (รัฐศาสตร์)
                   ๒.๒ ชื่อปริญญาอังกฤษ
                          ๒.๒.๑ ชื่อเต็ม Bachelor of Arts (Political Science)
                          ๒.๒.๒ ชื่อย่อ B.A. (Political Science)

              ๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
              ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

              ๔. วัตถุประสงค์
                   ๔.๑ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการปกครอง และการบริหารตาม
                          หลักพุทธธรรม และทฤษฎีรัฐศาสตร์สมัยใหม่
                   ๔.๒ เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถใช้ความรู้ในการปกครองและการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                   ๔.๓ เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อแก้
                           ปัญหาและพัฒนาสังคม

            ๕. โครงสร้างหลักสูตร    
                 ๕.๑ วิชาพื้นฐานทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
                 ๕.๒ วิชาแกนพระพุทธศาสนา ไม่น้อยกว่า ๕๐ หน่วยกิต
                 ๕.๓ วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า ๖๖ หน่วยกิต
                        ๕.๓.๑ วิชาบังคับด้านรัฐศาสตร์   ๒๗ หน่วยกิต
                        ๕.๓.๒ วิชาบังคับเฉพาะสาขา   ๒๑ หน่วยกิต
                        ๕.๓.๓ วิชาเลือกเฉพาะสาขา   ๑๘ หน่วยกิต
                 ๕.๔ วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต

                 รายวิชาในหลักสูตร    
                 ๕.๑ วิชาพื้นฐานทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
                 ดูรายละเอียดในหมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป ในวิชาเอกพระพุทธศาสนา
                 คณะพุทธศาสตร์

                 ๕.๒ วิชาแกนพระพุทธศาสนา ไม่น้อยกว่า ๕๐ หน่วยกิต
                 ให้นิสิตศึกษาวิชาแกนพระพุทธศาสนา ๕๐ หน่วยกิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชา
                 ภาษาบาลี ๘ หน่วยกิต กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา ๓๒ หน่วยกิต ดังมีราย
                 ละเอียดในวิชาแกนพระพุทธศาสนา ในวิชาเอกพระพุทธศาสนา คณะ
                 พุทธศาสตร์ และกลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์ ๑๐ หน่วยกิต ซึ่งมีราย
                 ละเอียดดังต่อไปนี้
                 ๔๐๑ ๓๑๑ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาการเมืองการปกครอง ๒ (๒-๐-๔)
                 ๔๐๑ ๓๑๒ ทฤษฎีรัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก ๒ (๒-๐-๔)
                 ๔๐๑ ๔๐๑ สัมมนาการบริหารการคณะสงฆ์ ๒ (๒-๐-๔)
                 ๔๐๑ ๔๐๒ รัฐศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)
                 ๔๐๑ ๔๐๓ พุทธธรรมกับการบริหาร ๒ (๒-๐-๔)

                 ๕.๓ วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า ๖๖ หน่วยกิต
                      ๕.๓.๑ วิชาบังคับด้านรัฐศาสตร์ ๒๗ หน่วยกิต
                ๔๐๑ ๒๐๑ ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖)
                ๔๐๑ ๒๐๒ ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
                ๔๐๑ ๓๐๑ ความรู้เบื้องต้นทางการบริหารรัฐกิจ ๓ (๓-๐-๖)
                ๔๐๑ ๓๐๒ ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ๓ (๓-๐-๖)
                ๔๐๑ ๓๐๓ การเมืองเปรียบเทียบ ๓ (๓-๐-๖)
                ๔๐๑ ๓๐๔ การปกครองเปรียบเทียบ ๓ (๓-๐-๖)
                ๔๐๑ ๓๐๕ การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย ๓ (๓-๐-๖)
                ๔๐๑ ๓๐๖ การเมืองการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๓ (๓-๐-๖)
                ๔๐๑ ๓๐๗ ภาษาอังกฤษสำหรับนักรัฐศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)

 
                     ๕.๓.๒ วิชาบังคับเฉพาะสาขา ๒๑ หน่วยกิต
                ๑) สาขาการเมืองการปกครอง ๒๑ หน่วยกิต
                ๔๐๑ ๓๐๘ ประวัติความคิดทางการเมืองเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖)
                ๔๐๑ ๓๐๙ พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง ๓ (๓-๐-๖)
                ๔๐๑ ๓๑๐ การเมืองในการปกครองส่วนภูมิภาค ๓ (๓-๐-๖)
                                 และส่วนท้องถิ่นของไทย  
                ๔๐๑ ๔๐๔ ระบบราชการไทย ๓ (๓-๐-๖)
                ๔๐๑ ๔๐๕ ทฤษฎีว่าด้วยสังคมและการเมือง ๓ (๓-๐-๖)
                ๔๐๑ ๔๐๖ สัมมนาแนวคิดทางการเมืองของนักคิดสำคัญ ๓ (๓-๐-๖)
                                 ในตะวันออก  
                ๔๐๑ ๔๐๗ สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ ๓ (๓-๐-๖)

                ๒) สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจ ๒๑ หน่วยกิต
                ๔๐๑ ๓๒๐ ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การ ๓ (๓-๐-๖)
                ๔๐๑ ๓๒๑ พฤติกรรมองค์การ ๓ (๓-๐-๖)
                ๔๐๑ ๓๒๓ นโยบายสาธารณะและการวางแผน ๓ (๓-๐-๖)
                ๔๐๑ ๔๒๐ การบริหารโครงการ ๓ (๓-๐-๖)
                ๔๐๑ ๔๒๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๓ (๓-๐-๖)
                ๔๐๑ ๔๒๒ การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ ๓ (๓-๐-๖)
                ๔๐๑ ๔๒๓ การบริหารการพัฒนา ๓ (๓-๐-๖)

                ๓) สาขาวิชาการระหว่างประเทศ ๒๑ หน่วยกิต
                ๔๐๑ ๓๔๐ การทูต ๓ (๓-๐-๖)
                ๔๐๑ ๓๔๑ การเมืองระหว่างประเทศ ๓ (๓-๐-๖)
                ๔๐๑ ๓๔๒ กฎหมายระหว่างประเทศ ๓ (๓-๐-๖)
                ๔๐๑ ๔๔๐ องค์การระหว่างประเทศ ๓ (๓-๐-๖)
                ๔๐๑ ๔๔๑ เศรษฐศาศตร์ระหว่างประเทศ ๓ (๓-๐-๖)
                ๔๐๑ ๔๔๒ นโยบายต่างประเทศของไทย ๓ (๓-๐-๖)
                ๔๐๑ ๔๔๓ ทฤษฎีการเมืองระหว่างประเทศ ๓ (๓-๐-๖)
                                  และเหตุการณ์ปัจจุบัน  

                    ๕.๓.๓ วิชาเลือกเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต
                ๑) สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต
                ๔๐๑ ๓๑๓ วิวัฒนาการทางชีววิทยาของมนุษย์กับการเมือง ๓ (๓-๐-๖)
                ๔๐๑ ๓๑๔ ภาษากับการเมือง ๓ (๓-๐-๖)
                ๔๐๑ ๓๑๕ ประวัติความคิดทางการเมืองไทย ๓ (๓-๐-๖)
                ๔๐๑ ๓๑๖ แนวคิดทางการเมืองในอุดมคติ ๓ (๓-๐-๖)
                ๔๐๑ ๓๑๗ จิตวิทยาการเมือง ๓ (๓-๐-๖)
                ๔๐๑ ๓๑๘ ธุรกิจกับการเมือง ๓ (๓-๐-๖)
                ๔๐๑ ๔๐๘ ศาสนากับการเมือง ๓ (๓-๐-๖)
                ๔๐๑ ๔๐๙ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ๓ (๓-๐-๖)
                                 และการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
                ๔๐๑ ๔๑๐ สัมมนาปัญหาทางการเมืองการปกครองของไทย ๓ (๓-๐-๖)
                ๔๐๑ ๔๑๑ สัมมนาภาวะผู้นำทางการเมือง ๓ (๓-๐-๖)
                ๔๐๑ ๔๑๒ แนวความคิดทางการเมืองไทย ๓ (๓-๐-๖)
                ๔๐๑ ๔๑๓ ความรุนแรงและการไม่ใช้ความรุนแรง ๓ (๓-๐-๖)
                                 ในทางการเมือง  
                ๔๐๑ ๔๑๔ การเมืองของเพลโตและอาริสโตเติล ๓ (๓-๐-๖)
                ๔๐๑ ๔๑๕ ความคิดทางการเมืองของมาคิอาเวลลี ๓ (๓-๐-๖)
                ๔๐๑ ๔๑๖ กฎหมายปกครอง ๓ (๓-๐-๖)
                ๔๐๑ ๔๑๗ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๓ (๓-๐-๖)

                ๒) สาขาการบริหารรัฐกิจ ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต
                ๔๐๑ ๓๒๓ วิทยาการบริหาร ๓ (๓-๐-๖)
                ๔๐๑ ๓๒๔ การบริหารสิ่งแวดล้อม ๓ (๓-๐-๖)
                ๔๐๑ ๓๒๕ จิตวิทยาชาวพุทธ ๓ (๓-๐-๖)
                ๔๐๑ ๓๒๖ การบริหารทรัพย์สินของพระศาสนา ๓ (๓-๐-๖)
                ๔๐๑ ๔๒๔ การบริหารการคลังสาธารณะ ๓ (๓-๐-๖)
                ๔๐๑ ๔๒๕ การปกครองและการบริหารในเขตนครหลวง ๓ (๓-๐-๖)
                ๔๐๑ ๔๒๖ การบริหารหน่วยงานของรัฐ ๓ (๓-๐-๖)
                ๔๐๑ ๔๒๗ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในการบริหารรัฐกิจ ๓ (๓-๐-๖)
                ๔๐๑ ๔๒๘ การบริหารงานคณะสงฆ์ ๓ (๓-๐-๖)
                ๔๐๑ ๔๒๙ การจัดการสาธารณสมบัติ ๓ (๓-๐-๖)
                ๔๐๑ ๔๓๐ หลักในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ๓ (๓-๐-๖)

                ๓) สาขาวิชาการเมืองระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต
                ๔๐๑ ๓๔๓ นโยบายระหว่างประเทศของไทย ๓ (๓-๐-๖)
                                  ต่อประเทศเพื่อนบ้าน  
                ๔๐๑ ๓๔๔ องค์การสหประชาชาติและองค์การ ๓ (๓-๐-๖)
                                  ระหว่างประเทศอื่น ๆ  
                ๔๐๑ ๔๔๔ สัมมนาปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ ๓ (๓-๐-๖)
                                  และการแก้ไข  
                ๔๐๑ ๔๔๕ ปัญหาการเมืองระหว่างประเทศปัจจุบัน ๓ (๓-๐-๖)
                ๔๐๑ ๔๔๖ ความร่วมมือส่วนภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๓ (๓-๐-๖)
                ๔๐๑ ๔๔๗ สนธิสัญญาและอนุสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ๓ (๓-๐-๖)
                ๔๐๑ ๔๔๘ มหาอำนาจในการเมืองโลก ๓ (๓-๐-๖)
                ๔๐๑ ๔๔๙ การรวมตัวของกลุ่มประเทศยุโรปตะวันตก ๓ (๓-๐-๖)

                ๕.๔ วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
                นิสิตวิชาเอกรัฐศาสตร์ ต้องเลือกศึกษารายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในมหาจุฬา
                ลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อย
                กว่า ๔ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา

                ๕.๕ วิชาโทรัฐศาสตร์  
                นิสิตที่ประสงค์จะศึกษาวิชารัฐศาสตร์เป็นวิชาโท ต้องศึกษารายวิชารัฐศาสตร์
                จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต ตามองค์ประกอบดังต่อไปนี้
                    ๕.๕.๑ วิชาบังคับ ๔ รายวิชา ๑๒ หน่วยกิต
                    ๔๐๑ ๒๐๑, ๔๐๑ ๒๐๒, ๔๐๑ ๓๐๑, ๔๐๑ ๓๐๒
                    ๕.๕.๒ วิชาเลือก ๖ หน่วยกิต
                    ให้เลือกศึกษาวิชาต่าง ๆ ในวิชาเอกรัฐศาสตร์อีกจำนวนไม่น้อยกว่า ๖                     หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา