มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
ส่วนงาน
โทรศัพท์
Fax
E-mail
สำนักงานวิทยาเขต ๐๔๔-๒๖๔๕๖๐ ๐๔๔-๒๖๔๕๖๐ khampee_mcu@hotmail.com
สำนักวิชาการ ๐๔๔-๙๒๔๕๕๖ ๐๔๔-๙๒๔๕๕๖ su-kitti@hotmail.com

วิทยาลัยสงฆ์

๐๔๔-๙๒๔๕๕๗ ๐๔๔-๙๒๔๕๕๗ amporn@mcu.ac.th
ศูนย์บัณฑิต(ปริญญาโท) ๐๔๔-๒๖๕๕๗๙ ๐๔๔-๒๖๕๕๗๙ wuttiya@mcu.ac.th
ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู) ๐๔๔-๙๒๔๕๕๗ ๐๔๔-๙๒๔๕๕๗
สถานีวิทยุ มจร.นม. FM ๙๙.๗๕ ๐๔๔-๙๒๔๕๕๕ ๐๔๔-๙๒๔๕๖๑
ศูนย์ครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน ๐๔๔-๙๒๔๕๖๐ ๐๔๔-๙๒๔๕๖๐
ฝ่ายต่างๆใน มจร.วิทยาเขตนครราชสีมา
ตำแหน่ง
ชื่อ
โทรศัพท์
E-mail
รองอธิการบดี พระสุธีวรญาณ ผศ.ดร.(ณรงค์ จิตฺตโสภโณ) ๐๘-๑๘๓๐-๗๒๘๘
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พระเมธีสุตาภรณ์ (ดร.) ๐๘-๑๙๖๖-๐๕๘๘
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ดร.ยุทธนา พูนเกิดมะเริง ๐๘-๑๙๖๖-๐๕๘๘
ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ พระครูสังฆรักษ์สมจิต พุทฺธวิริโย ๐๘-๙๘๔๖-๑๘๓๖
รอง ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ ว่าง
ผอ.วิชาการ พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม ๐๘-๓๓๖๙-๔๓๘๕ su-kitti@hotmail.com
รอง ผอ.วิชาการ นายประพันธ์ นึกกระโทก ๐๘-๑๖๐๐-๓๗๙๓ mcu.50@hotmail.com
ผอ.สำนักงาน พระครูสมุห์คำภีร์ ภูริสีโล ๐๘-๗๘๘๐-๒๒๐๓ khampee_mcu@hotmail.com
รอง ผอ.สำนักงาน นายคม ณีสูงเนิน ๐๘-๑๐๗๔-๔๖๓๘
หัวหน้าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา พระครูสังวราภิรักษ์
หัวหน้าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน นายอัมพร เจือจันทร์ ๐๘-๙๘๔๘-๖๔๑๕ amporn@mcu.ac.th
หัวหน้าสาฝ่ายวิชาการและวางแผน นายพิพัฒน์ภาสน์ บุญเทียน ๐๘-๙๘๖๔-๑๖๙๙ phas123456@chaiyo.com
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ดร.ยุทธนา พูนเกิดมะเริง
หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ นายวินัย ภูมิสุข wuttiya@mcu.ac.th
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป(วิทยาลัยสงฆ์) นายเฉลิม เขื่อนทองหลาง ๐๘-๙๙๑๗-๒๙๓๖
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและวัดผล นายกิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี ๐๘-๖๒๕๑-๖๔๐๐ su-kitti@hotmail.com
หัวหน้าฝ่ายวิจัย ผศ.ดร.สุรพงษ์ คงสัตย์ ๐๘-๑๒๖๕-๖๙๐๖
หัวหน้าฝ่ายห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางมุกดา ป้อมหิน ๐๘-๑๐๖๘-๘๔๕๙
หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต นายวีระศักดิ์ ตะไลกลาง ๐๘-๑๕๔๘-๓๔๘๙
หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ นางสาวเขมิกา ทองอารีกูล ๐๘-๙๗๒๒-๕๐๒๗ khemika_2512@hotmail.com
Network พระสวาท ธมฺมรโส ๐๘-๑๘๗๘-๒๗๕๘
WebAdmin นายกิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี ๐๘-๖๒๕๑-๖๔๐๐ su-kitti@hotmail.com
ธุรการ(ศูนย์บัณฑิต ป.โท) นายวัชรินทร์ ทรงพระ ๐๘-๓๓๗๐-๓๙๓๗ watcharin_changthai@hotmail.com