รายชื่อวิทยานิพนธ์ (Digital Collection) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ -๒๕๔๙ จำนวน ๒๑๕ รายการ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ รหัสไฟล์ เลขตัวเล่ม ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วันสำเร็จ สาขาวิชา สถานะ
1 254506 96 พระมหาสุพัฒน์  กลฺยาณธมฺโม พระพุทธเจ้า : บทบาทและหน้าที่ในฐานะพระบรมครู,The Buddha : His Roles and Duties as the Great Teacher 29 ม.ค. 45 พระพุทธศาสนา  
2 254507 97 แม่ชีกฤษณา  รักษาโฉม การศึกษาเชิงวิเคราะห์บทบาทของพระวินัยธรในพระวินัยปิฎก : ศึกษาเฉพาะกรณีพระอุบาลีเถระและพระปฏาจาราเถรี , An Analytical Study of the Roles of Phravinayadhara in  Vinayapitaka : A  Case Study of Phra palithera and Phrapatacaratheri 1 มี.ค. 45 พระพุทธศาสนา  
3 254508 98 พระมหาไพทูล  อตฺถวํโส(วงศ์อามาตย์) การศึกษาเชิงวิเคราะห์การประพฤติวุฏฐานวิธีในพระพุทธศาสนาเถรวาท ,  An Analytical Study of Vutthanavidhi Practicing inTheravada Buddhism 20 มี.ค. 45 พระพุทธศาสนา  
4 254509 99 นางสาวเกศินี  ลิ่มบุญสืบสาย การศึกษาวิเคราะห์บทบาทของหมอชีวกโกมารภัจที่ปรากฎในคัมภีร์พระพุทธศาสนา , An Analytical Study of the Roles of Jivakakomaraphacca in the Buddhist Texts 1 เม.ย. 45 พระพุทธศาสนา  
5 254510 100 พระมหาวิสิษฐ์  ปญฺญาวฑฺฒโน(กฤษวี) การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องอุปมากถาในมิลินทปัญหา, An Analytical Study of the Simile Discussion in Milinda-Panha  2 เม.ย. 45 พระพุทธศาสนา  
6 254511 101 พระมหาเทอด  ญาณวชิโร(วงศ์ชะอุ่ม) ศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาชีวิตไทยในกวีนิพนธ์กรุงรัตนโกสินทร์, An Analytical Study of Philosophy of Thai Life in Rattanakosin's Poems 2 เม.ย. 45 ปรัชญา  
7 254512 102 พระมหาศุภชัย  ปิยธมฺมชโย(ติวาปี) การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องพุทธจริยศาสตร์กับโทษประหารชีวิต, A Critical Study of Theravada Buddhist Ethics and the Death Penalty 2 เม.ย. 45 ปรัชญา  
8 254513 103 พระมหาสุชาติ  นาถกโร(บวกขุนทด) การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องการสงเคราะห์บุตรและภรรยาในพระพุทธศาสนาเถรวาท , An Analytical Study of the Puttasangaha (Cherishing of Children) and Darasangaha (Cherishing of Wife) in Theravada Buddhism 8 เม.ย. 45 พระพุทธศาสนา  
9 254514 106 นางมยุรา  อุรเคนทร์ พระพุทธศาสนากับการเมือง : กรณีศึกษาการปฏิบัติตนของนักการเมืองในปัจจุบัน,  Buddhism and Politics : A Study of the  Present Thai Politicians' Behavior 10 เม.ย. 45 พระพุทธศาสนา  
10 254515 107 พระมหาธีรวัฒน์  ธีรวฑฺฒนเมธี(พันธ์ศรี) การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องจิตกับกายในปรัชญาของเรเนเดส์การ์ตส์ กับ พุทธปรัชญาเถรวาท ,  A Comparative Study of the Concept  of Mind - Body  in Philosophy of Rene Descartes and Theravada Buddhist Philosophy 16 เม.ย. 45 ปรัชญา  
11 254516 108 พระมหาวิเชียร  ชุตินฺธโร(เส้นทอง) การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องสุญญตาในคัมภีร์มหายาน : ศึกษาเฉพาะที่ปรากฎในคัมภีร์วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร,  An Analytical Study of Emptiness in Mahayana Scriptures : A Case Study of  Vajraprajnaparamita Sutra 18 เม.ย. 45 พระพุทธศาสนา  
12 254517 109 พระครูปลัดเจริญ  ฐิตปุญฺโญ(ยากรณ์) การศึกษาชีวิตและงานของพระราชพุทธิญาณ (กุศล  คนฺธวโร),  A Study on Life and Work of Phrarajbuddhinan (Kusol  Gandhavaro) 18 เม.ย. 45 พระพุทธศาสนา (เชียงใหม่)  
13 254518 110 พระมหาเทวัญ  วิสุทฺธิจารี(เอกจันทร์) ปัจจัยที่มีผลต่อการสำเร็จการศึกษาบาลีระดับเปรียญตรี,  Factors Influencing the Completion of Pali Grade 3 18 เม.ย. 45 พระพุทธศาสนา(เชียงใหม่)  
14 254519 111 พระมหานิมิต  สิขรสุวณฺโณ(ทิพย์ปัญญาเมธี) ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระศรีศิลป์สุนทรวาที (ศิลป์  สิกขาสโภ),  Factors Leading to  Phrasrisilpsundaravadi's Success in Propagating Buddhism 18 เม.ย. 45 พระพุทธศาสนา(เชียงใหม่)  
15 254520 112 พระมหานิรันดร์  ธีรปญฺโญ(ปัญญาธีระสกุล) การศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบเรียนวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรมัธยมศึกษา,   An Analytical Study of Secondary School Textbooks on Buddhism 18 เม.ย. 45 พระพุทธศาสนา(เชียงใหม่)  
16 254521 115 พระอธิการไพศาล  กิตฺติภทฺโท(บำรุงแคว้น) การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องการประยุกต์ใช้พุทธปรัชญาในการบำรุงรักษาจิตผู้ป่วย, A CRITICAL STUDY OF THE APPLICATION OF BUDDHIST PHILOSOPHY TO HEAL PATIENTS' MIND 15 มี.ค. 45 ปรัชญา  
17 254522 116 พระมหานิยม  อิสิวํโส(หาญสิงห์) การศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดเรื่องความสุขในทฤษฎีจริยศาสตร์ของจอห์น มิลล์ กับพุทธจริยศาสตร์, A COMPARATIVE STUDY OF THE CONCEPT OF HAPPINESS IN THE  THEORY OF JOHN STUAT MILL'S ETHICS AND THE BUDDHIST ETHICS 26 ส.ค. 45 ปรัชญา  
18 254523 117 พระมหาวสันตการณพิรุณ ปญฺญาวโร   (วงศ์กา) การศึกษาวิเคราะห์เรื่องเมถุนธรรมในพระวินัยปิฎก, ACRITICAL STUDY OF SEXUALITY IN VINAYAPITAKA 27 ก.ย. 45 พระพุทธศาสนา  
19 254524 118 พระมหาวัฒน์  วฑฺฒนสุธี(อุปคำ) คำสอนเรื่องคุณธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฎในภาษิตล้านนา, MORAL TEACHINGS OF BUDDHISM AS FOUND IN LANNA SAYINGS 27 ก.ย. 45 พระพุทธศาสนา  
20 254525 119 พระมหาปองปรีดา  ปริปุณฺโณ(จำปาศรี) การป้องกันและการรักษาโรคตามหลักพระพุทธศาสนา, THE PREVENTION AND TREATMENT OF THE DISEASES ACCORDING TO THE BUDDHIST DOCTRINE 27 ก.ย. 45 พระพุทธศาสนา  
21 254601 121 พระพิรุณ  วุฑฺฒิธมฺโม(ตะเนาว์) การพัฒนาบุคลิกภาพในพระพุทธศาสนา, PERSONALITY DEVELOPMENT OF BUDDHISM 15 ม.ค. 46 พระพุทธศาสนา  
22 254602 122 พระมหาสุชิน  สุชีโว(สมบูรณ์สุข) การศึกษาวิเคราะห์เรื่องหลักการสงเคราะห์ญาติในพระพุทธศาสนาเถรวาท, THE CRITICAL STUDY ON THE CONCEPT OF NÂTAKASANGAHA (KINSMEN SUPPORT) IN THERAVADA BUDDHISM 8 ก.พ. 46 พระพุทธศาสนา  
23 254603 123 พระมหาอภินันท์  อภินนฺโท(ภาคสุโพธิ์) ศึกษาวิเคราะห์มัชฌิมาปฏิปทาในพุทธปรัชญาเถรวาทกับกทางสายกลางของอาริสโตเติล, A CRITICAL STUDY OF THE MIDDLE WAY IN THERAVADA  BUDDHIST PHILOSOPHY AND ARISTOTLE'S GOLDEN MEAN THEORY 11 ก.พ. 46 ปรัชญา  
24 254604 124 นางนัฏกร  อาชะวะบูล ศึกษาหลักกรรมในพระพุทธศาสนาที่ปรากฎในละครโทรทัศน์  : เฉพาะกรณีเรื่อง "เจ้ากรรมนายเวร", A STUDY OF THE LAW OF  KAMMA IN THERAVADA BUDDHISM AS FOUND IN THE TELEVISION   DRAMA : WITH SPECIAL REFERENCE TO "CHAO KAM NAI VEN" 18 ก.พ. 46 พระพุทธศาสนา  
25 254605 125 พระมหาพีรพงษ์  ปญฺญาโภ(จำปาใด) วิเคราะห์พุทธจริยธรรมที่ปรากฎในกวีนิพนธ์ : ศึกษาเฉพาะกรณี กวีนิพนธ์รางวัลซีไรท์ (ประเทศไทย),  AN ANALYSIS OF BUDDHIST ETHICS AS FOUND IN POEMS : A CASE STUDY OF S.E.A. WRITE AWARD (THAILAND) 12 มี.ค. 46 พระพุทธศาสนา  
26 254606 126 พระวัชรินทร์  ปญฺญาวุโธ(ฉิมประเสริฐ) การศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของมรณสติต่อพฤติกรรมการทำงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีพยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยหนักในเขตกรุงเทพมหานคร, A CRITICAL STUDY OF THE INFLUENCE OF MARANASATI (DEATHRECOLLECTION) OVER THE WORKING BEHAVIOR : A CASE STUDY 20 มี.ค. 46 พระพุทธศาสนา  
27 254607 127 พระมหาสมชาย  ธีรปภาโส(บุญเกลี้ยง) การศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อเรี่องพระบรมสารีริกธาตุในสังคมไทย, A CRITICAL STUDY OF THE BELIEF IN THE BUDDHA'S RELICS IN THAI SOCIETY 22 มี.ค. 46 พระพุทธศาสนา  
28 254608 128 พระตาล  ญาณธโร(สิงห์ทอง) ทัศนคติและความคาดหวังของเยาวชนชาวเขาต่อบทบาทของพระสงฆ์, THE ATTITUDE AND ASPIRATION OF HILL TRIBE YOUTHS TOWARD ROLES OF MONKS 25 มี.ค. 46 พระพุทธศาสนา  
29 254609 129 พระมหาสนิท  อนุจารี(สุมหิรัมย์) พระพุทธศาสนากับวรรณคดีไทยสมัยสุโขทัย : ศึกษาเฉพาะกรณีศิลาจารึกพ่อขุนรามรำแหงและสุภาษิตพระร่วง, BUDDHISM AND THAI  LITERATURE IN SUKHOTHAI PERIOD  : A CASE STUDY OF THE RAMKHAMHAENG INSCRIPTION AND SUPHASIT PRARUANG 28 มี.ค. 46 พระพุทธศาสนา  
30 254610 130 พระมานะ  ธมฺมกุสโล (ศรีสุทธิ์) การศึกษาวิเคราะห์บทบาทของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา, AN ANALYTICAL STUDY OF KING RAMA IV'S ROLES IN THE  FOSTER OF BUDDHISM 28 มี.ค. 46 พระพุทธศาสนา  
31 254611 131 พระสายัณห์ ธมฺมธีโร(เศรษฐกิจ) การศึกษาวิเคราะห์มานะในพระพุทธศาสนา, A CRITICAL STUDY OF MANA IN BUDDHISM 28 มี.ค. 46 พระพุทธศาสนา  
32 254612 132 พระมหาสมยศ  อาภายุตฺโต(เสนานุช) การศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวความคิดเรื่องพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์(กวนอิม) ในพระพุทธศาสนามหายาน, A CRITICAL STUDY OF THE CONCEPT OF AVALOKITESVARA  BODHISATTVA (KUAN YIN) IN MAHAYANA BUDDHISM PHILOSOPHY 31 มี.ค. 46 พระพุทธศาสนา  
33 254613 133 นางไพลิน  องค์สุพรรณ การศึกษาวิเคราะห์การสร้างบารมีของพระนางพิมพาที่ปรากฎในชาดก, AN ANALYTICAL STUDY OF BIMBA'S CULTIVATION OF PERFECTION AS APPEARED IN THE JATADS STORIES 3 เม.ย. 46 พระพุทธศาสนา  
34 254614 134 พระมหาชุตินธร โชติธมฺโม(นงค์พยัคฆ์) การศึกษาวิเคราะห์พระอภิธรรมปิฎกในฐานะที่เป็นพุทธจริยศาสตร์,  A CRITICAL STUDY OF ABHIDHAMMA AS BUDDHIST ETHICS 3 เม.ย. 46 ปรัชญา  
35 254615 135 พระมหาฐานันดร  เขมปญฺโญ(มือแป) การศึกษาวิเคราะห์แนวความคิดเรื่องเสรีภาพในพุทธปรัชญาเถรวาท, AN ANALYTICAL STUDY OF THE CONCEPT OF LIBERTY IN THERAVADA BUDDHIST PHILOSOPHY 3 เม.ย. 46 ปรัชญา  
36 254616 136 พระครูศรีปริยัติวิกรม(วัชรพงษ์  ทินฺนาโภ  แก้วมณฑา) ศึกษาเทคนิคและรูปแบบการเผยแผ่พุทธธรรมของพระเทพสิงหบุราจารย์(จรัญ  ฐิตธมฺโม) วัดอัมพวัน  จังหวัดสิงห์บุรี, A STUDY OF TECHNIQUES AND STYLE OF PROPAGATING BUDDHADHAMMA OF PRA THEPSINGHABURACHARIYA (CHARAN THITADHAMMO) WAT AMPHAWAN SINGBURI PROVINCE   3 เม.ย. 46 ธรรมนิเทศ  
37 254617 137 Mrs. Sudarat  Bantaokul Vipassana (Insight Knowledge) : An Analytical Study of Solasañna (the Successive Stages of Sixteen Knowledges) in Theravada  Buddhism 4 เม.ย. 46 Buddhist Studies  
38 254618 138 พระมหาถนอม  อานนฺโท(ชิดรัมย์) การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องพลวัตทางสังคมในทัศนะของพุทธปรัชญาเถรวาทกับมาร์กซิสม์,  A COMPARATIVE STUDY OF SOCIAL DYNAMIC IN THE VIEW OF THERAVADA BUDDHISM 4 เม.ย. 46 ปรัชญา  
39 254619 139 ร.ต.อ.(หญิง) อุทัยวรรณ  เลาประเสริฐสุข การศึกษาเชิงวิเคราะห์พุทธวิธีบรรเทาทุกข์ยามเจ็บป่วย, AN ANALYTICAL STUDY OF THE BUDDHIST APPROACHES  TO ALLEVIATE  SUFFERINGS  (DUKKHA)  DURING  ILLESS 5 เม.ย. 46 พระพุทธศาสนา  
40 254620 140 พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี (บุญถึง) บทบาทในการรักษาพระธรรมวินัยของพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) : ศึกษาเฉพาะกรณีธรรมกาย, VEN.PHRADHAMMAPITAKA (P.A.PAYUTTO)'S ROLES ON THE PRESERVATION OF THE BUDDHA'S DHAMMAVINAYA (DOCTRINE AND DISCIPLINE) : A CASE STUDY OF THE DHAMMAKAYA 8 เม.ย. 46 พระพุทธศาสนา  
41 254621 141 นางทิวาทิพย์  เทียมชัยภูมิ การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมอิงพระพุทธศาสนา  : ศึกษาเฉพาะกรณีเรื่องลีลาวดี, A CRITICAL STUDY OF BUDDHIST LITERATURE : A CASE STUDY OF THE LEELAVADI 8 เม.ย. 46 พระพุทธศาสนา  
42 254622 142 นายอธิราช  มณีภาค การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการยุติธรรมในพระวินัยปิฎก กับกระบวนการยุติธรรมของกฎหมายไทย, A COMPARATIVE STUDY OF THE JUDICIAL PROCEDURE IN THE  VINAYA PITAKA AND THE JUDICIAL PROCEDURE OF THAI LAW 25 เม.ย. 46 พระพุทธศาสนา  
43 254623 143 นางกัณห์ทิพย์  ชลวิสุทธิ์ การศึกษาเชิงวิเคราะห์พระอภิธรรม: คำสอนของพระพุทธเจ้าที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้, AN ANALYTICAL STUDY OF ABHIDHAMMA: THE BUDDHA'S HIGHER  DOCTRINE FOR DAILYLIFE  31 พ.ค. 46 พระพุทธศาสนา  
44 254624 144 นางสาวศศิวรรณ  กำลังสินเสริม การศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์ลลิตวิสตระ, A CRITICAL STUDY OF THE LALITAVISTARA 20 ก.ย. 46 พระพุทธศาสนา  
45 254625 145 พระมหาจรัญ  อุตฺตมธมฺโม(บัวชูก้าน) ปัญญาสชาดกปัจฉิมภาค เรื่องที่ ๙ - ๑๑ : การตรวจชำระและศึกษาเชิงวิเคราะห์,  ปญฺญาสชาตกสฺส  ปจฺฉิมภาคสฺส นวม - เอกาทสมานิ  วตฺถูนิ : วิจารณยุตฺตปริโสธนญฺเจว  วิจฺเฉทายตฺตวีมํสา จ 30 ก.ย. 46 บาลี  
46 254626 146 พระมหาวีระพันธ์  ชุติปญฺโญ (สุปัญบุตร) ศึกษาวิเคราะห์การตีความและวิธีการสอนธรรมะของหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ, AN ANALYTICAL STUDY OF THE INTERPRETATION OF BUDDHIST PROPER TERMS AND VEN.LUANGPOR THIAN CITTASUPHO'S  METHOD OF DHAMMA TEACHING 30 ก.ย. 46 พระพุทธศาสนา  
47 254627 147 พระมหาคลองธรรม ธมฺมาโภ (โอชาผล) ศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่องานวรรณกรรมของไม้  เมืองเดิม, AN ANALYTICAL STUDY OF INFLUENCES OF BUDDHISM ON  LITERARY WORKS OF MAI MUANGDURM 31 ต.ค. 46 พระพุทธศาสนา  
48 254628 148 พระมหาบุญโชติ  ปุญฺญโชติ(อินทจักร์) การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องการระลึกชาติในพระสุตตันติปิฎก, A CRITICAL STUDY OF RECALLING THE FOMER EXISTENCES IN SUTTANTA PIÉAKA 12 พ.ย. 46 พระพุทธศาสนา วข.เชียงใหม่  
49 254629 149 พระมหาศรัญญู  ปญฺญาธโร(นุชมิตร) การศึกษาหลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสุธรรมยานเถร (ครูบาอินทจักรรักษา),  A STUDY OF PHRA SUDHAMMAYANNATHERA'S PRINCIPLE AND  METHODS OF PROPAGATION OF BUDDHISM 14 พ.ย. 46 พระพุทธศาสนา วข.เชียงใหม่  
50 254630 150 นายอภิราษฎร์  ปรีชาจารย์ ศึกษาวิเคราะห์ "สมถยานิกะ" ในการปฏิบัติกรรมฐานอันมีกสิณ ๑๐ เป็นอารมณ์, AN ANALYTICAL STUDY OF SAMATHA-YÂNIKA MEDITATION PRACTICE ON TEN KASINAS 17 พ.ย. 46 พระพุทธศาสนา  
51 254631 151 พระมหาศิริวัฒน์  อริยเมธี(จันต๊ะ) การศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากมุมมองของพระพุทธศาสนา, AN ANALYTICAL STUDY OF THE CONCEPT OF SUFFICIENCY  ECONOMY  FROM BUDDHIST PERPECTIVE 11 ธ.ค. 46 พระพุทธศาสนา วข.เชียงใหม่  
52 254632 152 พระมหาเกรียงไกร  โกฏิรตโน(แก้วโกฎ) การศึกษาเรื่องแม่ในวรรณคดีบาลี, ปาลิคนฺถสมูเห  มาตุภาวาขฺยาติกวีมํสา 20 ธ.ค. 46 บาลี  
53 254633 153 พระมหาอุดม  สารเมธี(สารบรรณ) การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการยุติธรรมในพระพุทธศาสนา : กรณีนิคหกรรมในพระวินัยปิฎกกับกฎนิคหกรรมของมหาเถรสมาคม, A COMPARATIVE STUDY OF THE PROCESS OF JUSTICE IN BUDDHISM : A CASE STUDY OF THE SUPPRESSION (NIGGAHAKAMMA) IN VINAYA  PITAKA AND THE PRINCIPLES ENF 23 ธ.ค. 46 พระพุทธศาสนา  
54 254634 154 พระมหาธานินทร์  อาทิตวโร(คำกมล) ปัญญาสชาดกเรื่องที่ ๘-๒๗ : การตรวจชำระและศึกษาเชิงวิเคราะห์, ปญฺาสชาตกสฺส  อฏฺฐม – สตฺตวีสติมานิ  วตถูนิ : ปริโสธนวีมํสา 29 ธ.ค. 46 บาลี  
55 254701 155 พระสมเกียรติ  ปริญฺญาโณ(เพชรอริยะวงศ์) การศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวคิดเรื่องตถตาในทัศนะของพุทธทาสภิกขุ, AN ANALYSIS OF TATHATA (SUCHNESS) IN THE BUDDHADASA BHIKKHU'S THOUGHT 15 ม.ค. 47 พระพุทธศาสนา  
56 254702 156 พระอำนาจ  เขมปญฺโญ(ยอดทอง)  การศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาความรักในพุทธปรัชญาเถรวาท และงานเขียนเรื่องซิมโพเซี่ยมของเพลโต,  A COMPARATIVE STUDY OF PHILOSOPHY OF LOVE IN  THERAVÂDA BUDDHISM AND THE SYMPOSIUM OF PLATO 7 ก.พ. 47 ปรัชญา  
57 254703 157 นางสาวอุษา  โลหะจรูญ การศึกษาชีวิตและผลงานด้านวรรณกรรมพุทธศาสนาของสมณะเสวียนจั้ง (พระถังซัมจั๋ง),  THE STUDY OF LIFE AND BUDDHIST LITTERATURE OF XUAN  ZANG (TANG SAN ZANG BHIKKHU) 18 ก.พ. 47 พระพุทธศาสนา  
58 254704 158 นายวิวรรธน์  สายแสง การศึกษาเปรียบเทียบพระวินัยของภิกษุกับภิกษุณีในพระพุทธศาสนาเถรวาท : ศึกษาเฉพาะกรณีปาจิตตีย์,  A COMPARATIVE STUDY OF THE DISCIPLINARY RULES OF  BHIKKHUNI IN THERAVÂDA BUDDHISM : A CASE STUDY OF  PÂCITTIYA (EXPIABLE OFFENCE) 2 มี.ค. 47 พระพุทธศาสนา  
59 254705 159 พระครูปลัดอาทิตย์  อตฺถเวที(ซองดี) การศึกษาแนวคิดและวิธีการปกครองคณะสงฆ์ของพระเทพโสภณ(ประยูร  ธมฺมจิตฺโต) : ศึกษาเฉพาะกรณีพระสังฆาธิการในเขตปกครอง ภาค ๒, A STUDY OF CONCEPT AND METHOD IN SANGHA ADMINISTRATION OF PHRA THEPSOPHON (PRAYOON DHAMMACITTO) : A CASE  STUDY OF THE ECCLESIASTICAL OF 5 มี.ค. 47 พระพุทธศาสนา  
60 254706 160 พระสมชาติ  กิติปญฺโญ(เครือน้อย) จริยธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในวรรณกรรมล้านนา เรื่อง อ้ายร้อยขอด,  BUDDHIST ETHICS AS FOUND IN LANNA FOLKTALE (AI ROY  KHORD) 9 มี.ค. 47 พระพุทธศาสนา วข.เชียงใหม่  
61 254707 161 พระมหาประสานชัย  เทวงฺกโร(ตรีพงษ์ศิลป์) ปัญญาสชาดกปฐมภาค เรื่องที่ ๔๕–๕๐ : การตรวจชำระและศึกษาเชิงวิเคราะห์ , ปญฺญาสชาตกสฺส ปฅมภาคสฺส  ปญฺจจตฺตาฬีสม-ปญฺญาสมานิ วตฺถูนิ : วิจารณยุตฺตปริโสธนญฺเจว วิจฺเฉทายตฺตวีมํสา จ 10 มี.ค. 47 บาลี  
62 254708 162 พระมหาทองพูน สติสมฺปนฺโน(เสือเขียว) การคบมิตรในพระพุทธศาสนา, FRIENDS AND COMPANIONS IN BUDDHISM 12 มี.ค. 47 พระพุทธศาสนา วข.เชียงใหม่  
63 254709 163 พระมหามานะ มุนิวํโส(กลมกลาง) ปัญญาสชาดก  เรื่องที่ ๑–๗ : การตรวจชำระและศึกษาเชิงวิเคราะห์, ปญฺญาสชาตกสฺส ปฅม - สตฺตมานิ วตฺถูนิ : วิจารณยุตฺตปริโสธนวิจฺเฉทายตฺตวีมํสา 15 มี.ค. 47 บาลี  
64 254710 164 พระมหาทรรศน์   คุณทสฺสี(โพนดวงกรณ์) การศึกษาเปรียบเทียบพุทธวิธีการสอนในอรรถกถาธรรมบทกับกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ, A COMPARATIVE STUDY OF BUDDHIST TEACHING METHODS  IN THE DHAMMAPADA COMMENTARY AND MODERN LEARNING  PROCESS AS CHILD-CENTERED 16 มี.ค. 47 พระพุทธศาสนา  
65 254711 165 นางสาวอัญญดา  แก้วกองกูล ศึกษาเปรียบเทียบ : การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางศาสนาในทางการเมืองตามทัศนะของ พุทธทาสภิกขุและมหาตมะ คานธี, THE APPLICATION OF RELIGIOUS DOCTRINES TO THE POLITICAL AFFAIRS ACCORDING TO BUDDHADÂSA BHIKKHU AND MAHATMA  GANDHI : A COMPARATIVE STUDY 16 มี.ค. 47 พระพุทธศาสนา  
66 254712 166 พระมหาอนันต์  ชยเสโน(บรรจบพุดซา) การศึกษางานการเผยแผ่ของสมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณฺณกมหาเถร), A STUDY OF PROPAGATION WORK OF SOMDEJ  PHRADHÎRAÑÂÕMUNÎ 17 มี.ค. 47 ธรรมนิเทศ  
67 254713 167 พระมหาหมวด  สุกฺกธมฺโม(โฉมศรี)  การศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวความคิดเรื่องความเคารพในพระพุทธศาสนา, AN ANALYTICAL STUDY OF THE CONCEPT OF GÂRAVA (RESPECT) IN BUDDHISM 25 มี.ค. 47 พระพุทธศาสนา  
68 254714 168 พระมหาวิเชียร อภิปญฺโญ(ศรีสุพรรณ์) การเปิดรับสื่อและความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนในเขตภาษีเจริญ, MEDIA EXPOSURE AND OPENIONS ABOUT LEARNING BUDDHISM ETHIC OF THE LAST PART - SECONDARY STUDENTS : THE CASE  STUDY OF THE S 27 มี.ค. 47 ธรรมนิเทศ  
69 254715 169 นางสาวสุจริต พรศิริประสาท การศึกษาวิเคราะห์กฎแห่งกรรม : ศึกษาเฉพาะงานเขียนของ ท. เลียงพิบูลย์, AN ANALYTICAL STUDY OF THE LAW OF KARMA : A CASE STUDY  OF THE WORKS OF T. LIENGPIBUL 29 มี.ค. 47 พระพุทธศาสนา  
70 254716 170 พระเมธีสุตาภรณ์[เฉลา เตชวนฺโต (ต๊ะทองด้วง)] ปัญญาสชาดกปัจฉิมภาค เรื่องที่ ๕-๘ : การตรวจชำระและศึกษาเชิงวิเคราะห์, ปญฺญาสชาตกสฺส ปจฺฉิมภาคสฺส  ปญฺจม-อฏฺฅมวตฺถูนิ  : วิจารณยุตฺตปริโสธนญฺเจว วิจฺเฉทายตฺตวีมํสา จ 30 มี.ค. 47 บาลี  
71 254717 171 พระมหานิพนธ์  มหาธมฺมรกฺขิโต(แสงแก้ว) การศึกษาเปรียบเทียบแนวการปฏิบัติกรรมฐานของหลวงพ่อเทียน  จิตฺตสุโภ  และพุทธทาสภิกขุ , A COMPARATIVE STUDY OF TEACHING ON MEDITATION  PRACTICES BETWEEN LUANGPHOTHIAN CITTASUBHO AND  BUDDHADÂSA BHIKKHU 30 มี.ค. 47 พระพุทธศาสนา  
72 254718 172 พระมหากิจการ โชติปญฺโญ(ยุติพันธ์) การศึกษาพุทธวิธีการให้การปรึกษาที่ปรากฏในพระสุตตันตปิฎก , A STUDY OF THE COUNSELING METHOD OF THE BUDDHA  ACCORDING TO THE SUTTANTAPIÉAKA 3 เม.ย. 47 พระพุทธศาสนา  
73 254719 173 พระมหาวีระชัย  ชยวีโร(มิตะสิทธิ์) การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาจริยศาสตร์ : กรณีการเปิดบ่อนการพนันถูกกฎหมายในประเทศไทย, A CRITICAL STUDY OF ETHICAL PROBLEM : THE CASE OF LEGALIZING GAMBLING IN THAILAND 17 เม.ย. 47 ปรัชญา  
74 254720 174 พระฉลวย  อุตฺตโม(กำแพงนิล) วิเคราะห์วิธีตอบปัญหาของพระพุทธเจ้า, AN ANALYSIS OF THE BUDDHA'S ANSWERING METHODS 7 เม.ย. 47 พระพุทธศาสนา วข.เชียงใหม่  
75 254721 175 พระมหาไชยา  ชยสิทฺธิ(เสนแสนยา) ศึกษาทัศนคติและความคาดหวังของครูและนักเรียนที่มีต่อพระภิกษุผู้สอนธรรมศึกษา, A STUDY OF TEACHERS' AND STUDENTS' ATTITUDE AND  EXPECTATION TOWARDS THE DHAMMA STUDIES MONK  TEACHERS LEGALIZING GAMBLING IN THAILAND   17 เม.ย. 47 พระพุทธศาสนา  
76 254722 176 ASHIN PAÑÑÂBALA A CRITICAL STUDY OF THE CONCEPT OF SAÒTI (PEACE) IN  THERAVÂDA BUDDHISM REFERENCE TO THE VISUDDHIMAGGA 19 เม.ย. 47 BUDDHIST  STUDIES  
77 254723 177 พระมหาดุสิตศักย์ ติกฺขปญฺโญ    (สุวรรณอาสน์) ปฐมสมโพธิกถา ปริจเฉทที่ ๑๖ - ๒๓ : การตรวจชำระและศึกษาเชิงวิเคราะห์โสฬสม,  เตวีสติมปริจฺเฉเท ปฅมสมฺโพธิกถาย โสธนวีมํสา 19 เม.ย. 47 บาลี  
78 254724 178 พระมหาอมรวิชญ์      ชาครเมธี(บุตรสาร) ศึกษาเทคนิคการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระโพธิญาณเถร(ชา  สุภทฺโท) , A STUDY OF AJAHN CHA'S TECHNIQUES IN PROPAGATING BUDDHISM 21 เม.ย. 47 พระพุทธศาสนา  
79 254725 179 พระมหาพวน  ขนฺติธโร(ลีดี) การศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดเรื่องวิญญาณในทรรศนะของพุทธทาสภิกขุกับอริสโตเติล, A COMPARATIVE STUDY OF THE CONCEPT SOUL IN THE POINT OF VIEW OF BUDDHASA BHIDDHU AND ARISTOTLE 22 เม.ย. 47 ปรัชญา  
80 254726 180 พระมหาประดิษฐ์  ปณฺฑิตธมฺโม(ปัญญาจีน) ชีวิตและผลงานของพระศรีธรรมนิเทศก์  (กมล  โชติมฺนโต), LIFE AND WORKS OF PHRALRITHAMMANITES IN BUDDHISM 23 เม.ย. 47 พระพุทธศาสนา วข.เชียงใหม่  
81 254727 181 พระมหายุทธกร  ปญฺญาสิริ(สัจจรัตนพงศ์) ศึกษาวิเคราะห์ศรัทธาในพระพุทธศาสนา, AN ANALYTICAL STUDY OF SADDHA IN BUDDHISM 23 เม.ย. 47 พระพุทธศาสนา วข.เชียงใหม่  
82 254728 182 พระครูไพศาลธรรมานุสิฐ(ถนอม  ภิญโญจิตร) การศึกษาเปรียบเทียบตัวอย่างการให้ทานในพระสุตตันตปิฎกกับการปฏิบัติจริงในลำพูน, A COMPARATIVE STUDY OF DANA IN SUTTANTA PITAKA  AS PRACTICED IN LAMPHUN 23 เม.ย. 47 พระพุทธศาสนา วข.เชียงใหม่  
83 254729 183 พระมหาไกรวรรณ  ชินทตฺติโย(ปุณขันธ์) การศึกษาวิเคราะห์บทบาทของพระเทวทัตที่ปรากฎในคัมภีร์พระพุทธศาสนา, AN ANLYTICAL STUDY OF THE ROLES OF DEVADATTA BHIKKHU AS FOUND IN THE BUDDHIST TEXTS 25 เม.ย. 47 พระพุทธศาสนา  
84 254730 184 พระศรีวิสุทธิโกศล (กิตฺติวฑฺฒโน  พลวัน) การศึษาเชิงวิเคราะห์มหาปรินิพพานสูตร : ศึกษาเฉพาะกรณีการรักษาพระธรรมวินัย, AN ANALYTICAL STUDY OF THE MAHAPARINIBBANALUTTA : A CASE STUDY OF THE OBSERVATION OF THE DOCTRINAL  AND THE DISCIPLINARY PRINCIPLEES (DHAMMAVINAYA) 27 เม.ย. 47 พระพุทธศาสนา  
85 254731 185 นางวนิดา  เศาภายน การศึกษาเชิงวิเคราะห์อุจเฉททิฏฐิในพระพุทธศาสนาเถรวาท : ศึกษาเฉพาะกรณีที่ปรากฎในวรรณคดีไทย, AN ANLYTICAL STUDY OF UCCHEDA-DITTHI IN THE  THERAVÂDA BUDDHISM : A CASE STUDY OF THAI LITERATURE 1 พ.ค. 47 พระพุทธศาสนา  
86 254732 186 พระมหาสุรเพชร  วชิรญาโณ(เมืองสุวรรณ) การศึกษาเปรียบเทียบมโนทัศน์เรื่องอวิชชาในปรัชญาของโสกราตีส และอวิชชาในพุทธศาสนาเถรวาท, A COMPARATIVE STUDY OF THE CONCEPT OF IGNARANCE IN SOCRATIS' PHILOSOPHY AND IN THERAVADA BUDDHISM 29 พ.ค. 47 ปรัชญา  
87 254733 187 พระมหาอุดม  ปญฺ ญาโภ(อรรถศาสตร์ศรี) การศึกษาวิเคราะห์พุทธศิลป์เชิงสุนทรียศาสตร์ :  ศึกษาเฉพาะพระพุทธรุปสมัยอยุธยา , A CRITICAL STUDY OF AESTHETICS IN THE BUDDHIST ARTS  WITH SPECIAL REFERENEE TO THE BUDDA'S STATUES IN  AYUTTHAYA PERIOD 11 มิ.ย. 47 ปรัชญา  
88 254734 188 นางบุญเรือน  เฑียรทอง ทัศนคติและความเข้าใจต่อคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับ อริยมรรคมีองค์ ๘ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกาษาตอนปลาย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรเรียนโพธิสารพิทยากร เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร, AN ATTITUDE AND UNDERSTANDING OF BUDDHISM WITH  SPECIAL REFERENCE TO THE NOBLE EIGH 3 ก.ค. 47 พระพุทธศาสนา  
89 254735 189 นางศกวรรณ  ทัพภะพยัคฆ์ การปลูกฝังความรู้และคุณธรรมทางพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา ชั้นปีที่ ๕ - ๖ อ.บางกรวย  จ.นนทบุรี, AN INCULCATION ON BUDDHIST KNOWLEDGE AND MORALITY IN THE PRIMARY SCHOOL STUDENTS: A CASE STUDY IN CLASS 5-6 O 13 ส.ค. 47 พระพุทธศาสนา  
90 254736 190 พระครูบวรสิกขการ(บุญเสริม  ชนะฤทธิ์) พุทธจริยาวัตรและพระจริยาวัตรของพระเยซูคริสต์: การศึกษาเปรียบเทียบในมหาปรินิพพานสูตรกับพระวรสารลูกา, CONDUCT AND DUTIES OF THE BUDDHA AND JESUS CHRIST: A COMPARATIVE STUDY IN MAHAPARINIBBANA SUTRA AND  THE LUKE GOSPEL 19 ส.ค. 47 พระพุทธศาสนา  
91 254737 191 พระมหาบุญเทียม  ญาณินฺโท(มุสุ) ปฐมสมโพธิกถา ปริจเฉทที่ ๘- ๑๕ : การตรวจชำระและศึกษาเชิงวิเคราะห์ , อฏฺฐม-ปณฺณรสมปริจฺเฉเท ปฐมสมฺโพธิกถาย วิจารณยุตฺตปริโสธนญฺเจว  วิจฺเฉทายตฺตวีมํสา จ 6 ก.ย. 47 บาลี  
92 254738 192 นายสุรพงษ์  จันลิ้ม ศึกษาวิเคราะห์คุณธรรมจากชาดก ตามที่ปรากฎในสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๔, AN ANALYTICAL STUDY OFMORAL VIRTUES FROM THEJATAKAS ASFOUNDIN CONTENTS OF BUDDHIST  LESSON LEARNING ACCORDING TO BASIC ED 6 ก.ย. 47 พระพุทธศาสนา  
93 254739 193 พระมหาประสิทธิ์     อหึสโก(ทองปาน) ปัญญาสชาดกปฐมภาค เรื่องที่ ๒๘-๔๔ : การตรวจชำระและศึกษาเชิงวิเคราะห์, ปญฺญาสชาตกสฺส  ปฐมภาคสฺส  อฏฺฐวีสติม - จตุจตฺตาฬีสมานิ  วตฺถูนิ :วิจารณยุตฺตปริโสธนญฺเจว  วิจฺเฉทายตฺตวีมํสา จ 16 พ.ย. 47 บาลี  
94 254801 194 นางชะบา  อ่อนนาค การศึกษาความเชื่อเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา : ศึกษากรณีโรงเรียนชลบุรี "สุขบท" จังหวัดชลบุรี, A STUDY OB BELIFE OF KAMMA IN BUDDHISM OF THE HIGH  SCHOOL STUDENTS: A CASE STUDY ON STUDENTS OF THE CHOBURI "SUKHABOT  SCHOOL IN CHONBURI 11 ม.ค. 48 พระพุทธศาสนา  
95 254802 195 พระมหาวชิราวุธ  ว ชิรเมธี(หนองสูง) ปฐมสมโพธิกถา ปริจเฉทที่ ๒๔-๓๐ : การตรวจชำระและศึกษาเชิงวิเคราะห์, ปฐมสมฺโพธิกถาย  จตุวีสติม - ตึสติมปริจฺเฉท: วิจารณยุตฺตปริโสธนญฺเจว  วิจฺเฉทายตฺตวีมํสา จ 19 ม.ค. 48 บาลี  
96 254803 196 พระนพน    สงฺฆโสภโณ (ชุณหะหิรัณย์) ความขัดแย้งเรื่องนิพพานในคัมภีร์กถาวัตถุ, THE CONRTOVERSY ON NIBBANA IN KATHAVATTHU 26 ม.ค. 48 พระพุทธศาสนา  
97 254804 197 พระมหารัศมี    ชุติโก(ด้วงได้) ศึกษาเปรียบเทียบมิตรภาพในพุทธปรัชญาเถรวาทกับอาริสโตเติล, COMPARATIVE STUDY OF FRIENDSHIP IN THERAVADA BUDDIST PHILOSOPHY AND ARISTOTLE' S PHILOSOPHY A STUDY OF AJAHN CHA'S TECHNIQUES IN PROPAGATING BUDDHISM 3 ก.พ. 48 ปรัชญา  
98 254805 198 พระวันชัย    ธนวํโส(กัณหะกาญจนะ) ลักษณะทางจิตสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา, PSYCHOSOCIAL CHARACTERISTICS EFFECT ON ETHICAL BEHAVEOR OF PUPILS IN THE CHARITY SCHOOL OF BUDDHIST  MONASTERIES 10 ก.พ. 48 พระพุทธศาสนา ดุษฎีบัณฑิต  
99 254806 199 นายสุนันท์   เพ็ชรพิรุณ การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องการพัฒนาปัญญาตามทรรศนะของพุทธทาสภิกขุ, AN ANALYTIAL STUDY OF THE CONCEPT OF WISDOM DEVELOPMENT ACCORDING TO BUDDHADASA BHIKKU'S WIEW 15 ก.พ. 48 พระพุทธศาสนา  
100 254807 200 พระมหาขวัญชัย    กิตฺติเมธี(เหมประไพ) การศึกษาวิเคราะห์ญาณวิทยาในพุทธปรัชญาเถรวาท : ศึกษาเฉพาะในปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรค, EPISTEMOLOGY IN THERAVADA BUDDHIST PHILOSOPHY: A CRITICAL STUDY OF THE CONCEPT FOUND IN VISUDDHIMAGGA 18 ก.พ. 48 ปรัชญา  
101 254808 201 น.ส.วิไลรัตน์  พฤกษาภิรมย์ ความเป็นกัลยาณมิตรของผู้ประเมินภายนอกตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร, THE EXTERNAL ASSESSORS' VIRTUOUS FRIENDSHIP ACCORDING TO THE VIEWS HELD BY THE EDUCATIONAL ADMINISTRATORS  UNDER THE BANGKOK MUNICIPALITY 22 ก.พ. 48 พระพุทธศาสนา  
102 254809 202 นายมนูญ  มุกข์ประดิษฐ์ การศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา , AN ANALYTICAL STUDY OF H.M.THE KING'S SUFFICIENCY  ECONOMY PHILOSOPHY AND BUDDHISM 24 ก.พ. 48 พระพุทธศาสนา ดุษฎีบัณฑิต  
103 254810 203 นางสาวยุภา  เทอดอุดมธรรม การศึกษาหลักพุทธธรรมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการให้การพยาบาลตามบทบาทเชิงวิชาชีพ: ศึกษากรณีพยาบาลวิชาชีพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี, A STUDY OF BUDDHADHAMMA INFLUENTIAL ON NURSES' PROFESSIONAL-ROLE ACTION: A CASE STUDY OF PROFESSIONAL  NURSES 25 ก.พ. 48 พระพุทธศาสนา  
104 254811 204 พระยุทธนา   รมณียธมฺโม(แก้วกันหา) การศึกษาเชิงวิเคราะห์การจัดองค์กรคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาล, AN ANALYTICAL STUDY OF THE SANGHA ORGANIZING IN THE BUDDHA'S PERIOD  8 มี.ค. 48 พระพุทธศาสนา  
105 254812 205 VEN. U CANDIMA A STUDY OF THE LIFE AND WORK OF THE MOST VENERABLE  LEDI SAYADAW ว ดดด ปป BUDDHIST STUDIES  
106 254813 206 พระธนนาถ  นิธิปญฺโญ(พลกรรณ์) การศึกษาบทบาทของอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ในการเผยแผ่พุทธธรรม,  A STUDY OF AJARN SUJIN BORIHARNWANAKET'S ROLE IN  DEMOCRATIC REPUBLIC FROM  1975 TO 2004 (C.E.) 10 มี.ค. 48 พระพุทธศาสนา  
107 254814 207 นางกัลยลักษณ์  อยู่เย็น ศึกษาทัศนะของเยาวชนผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดเขาพุทธโคดม  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี, A STUDY OF THE YOUTH'S VIEWPOINT OF THE BUDDHIST INSIGHT MEDITATION PRACTICE AT WAT KHAOPHUDDHAGODOM, SRIRACHA DISTRICT, CHONBURI PROVINCE  12 มี.ค. 48 พระพุทธศาสนา  
108 254815 208 VEN. KHAMYAD RASDAVONG A HISTORICAL STUDY OF BUDDHISM IN THE LAO PEOPLE'S  DEMOCRATIC REPUBLIC FROM  1975 TO 2004 (C.E.) ว ดดด ปป BUDDHIST  STUDIES  
109 254816 209 พระมหาสมปอง      จนฺทวํโส(ยุงรัมย์) ศึกษาเปรียบเทียบธรรมชาติของมนุษย์ในพุทธปรัชญาเถรวาทกับปรัชญาของอริสโตเติล, HUMAN NATURE IN THERAVADA BUDDHIST PHILOSOPHY AND  ARISTOTELIAN PHILOSOPHY : A COMPARATIVE STUDY 19 มี.ค. 48 ปรัชญา  
110 254817 210 พระมหามิตร  ฐิตปญฺโญ ความรู้จักพอประมาณในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดำริ, THE CONCEPT OF MODERATION IN THERAVADA BUDDHISM AND H.M.KING'S SUFFICIENT ECONOMY 21 มี.ค. 48 พระพุทธศาสนา  
111 254818 211 พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส(นิธิบุณยากร) รูปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี: ศึกษาวิเคราะห์กรณีลุ่มน้ำแม่ตาช้าง จ.เชียงใหม่,  A PATTERN OF CONFLICT MANAGEMENT BY BUDDHIST PEACEFUL MEANS: CRITICAL  STUDY OF MAE TA CHANG WATERSHED CHIANG MAI 23 มี.ค. 48 พระพุทธศาสนา ดุษฎีบัณฑิต  
112 254819 212 พระมหากฤช  ญาณาวุโธ(ใจปลื้มบุญ) การศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างฌานและปัญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาท , A  ANALYTICAL STUDY OF RELATIONSHIP BETWEEN J  JHANA(TRANEC) AND PANNA (INSIHGT) IN THERAVADA BUDDHISM      
113 254820 213 พระครูพิสุทธิ์พัฒนพิพาน(ประพันธ์  ภทฺทสิริ) การศึกษาพิธีกรรมงานศพในจังหวัดลำปางและอิทธิพลจากพระพุทธศาสนา, A STUDY OF FUNERAL CEREMONIES IN LAMPANG AND  BUDDHIST INFLUENCE 23 มี.ค. 48 พระพุทธศาสนา  
114 254821 214 น.ส.ร่มปรางค์  สวมประคำ ผลกระทบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่มีต่อพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ และ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕, THE IMPACT OF THE CONSTITUTION OF THE KINGDOM OF THAILAND B.E.2540 ON THE SANGHA ACT B.E.2505, AMENDED  B.E.2535 23 มี.ค. 48 พระพุทธศาสนา  
115 254822 215 พระมหาวิรัตน์  อภิธมฺโม(เฆ้พวง) การศึกษาวิเคราะห์พรมแดนความรู้ในพุทธปรัชญาเถรวาทและเดวิด ฮิวม์ , AN ANALYTICAL STUDY OF THE KNOWLEDGE OF FORNTIER IN  THERAVADA'S PHILOSOPHY AND DAVID HUME'S PHILOSOPHY 23 มี.ค. 48 ปรัชญา  
116 254823 216 พระอำนาจ  สิริปุญฺโญ การศึกษาเปรียบเทียบความเป็นจริงของพุทธปรัชญาเถรวาทกับไวท์เฮด,  A COMPARATIVE STUDY OF REALITY IN THERAVADA PHILOSOPHY AND WHITEHEAD'S PHILOSOPHY 25 มี.ค. 48 ปรัชญา  
117 254824 217 พระครูปลัดธนัญชัย  อริญฺชโย(ถิ่นกำเหนิด) ศึกษาเปรียบเทียบหลักทางสายกลางของพระพุทธศาสนาเถรวาทกับแนวคิดเรื่องทางสายกลางของขงจื้อ , A COMPARATIVE STUDY OF BUDDHIST DOCTRINE OF MIDDLE WAY  AND THE CONCEPT OF MEAN IN CONFUCIANISM 26 มี.ค. 48 พระพุทธศาสนา  
118 254825 218 นายเสนาะ  เฑียรทอง ศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ปรากฎอยู่ในพุทธศิลป์ : ศึกษาเฉพาะกรณีของพระครูอุภัยภาดาทร (หลวงพ่อขอม) วัดไผ่โรงวัว  จังหวัดสุพรรณบุรี, A CRITICAL STUDY OF BUDDHADHAMMA FOUND IN THE  BUDDHIST ARTS: A CASE STUDY OF PHRAKHRU UPHAIPHADATHON  (LUANGPHO KHOM) WAT 26 มี.ค. 48 พระพุทธศาสนา  
119 254826 219 จ่าสิบเอกหญิง สุภลักษณ์  วิรักษา การศึกษาเปรียบเทียบปฏิจจสมุปบาทในพระพุทธศาสนาเถรวาท กับทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของแอลเบิร์ต  ไอน์สไตน์, A COMPARATIVE STUDY OF THE PATICCASAMUPPÂDA  IN THERAVÂDA BUDDHISM AND ALBERT EINSTEIN'S SPECIAL RELATIVITY THEORY 28 มี.ค. 48 พระพุทธศาสนา  
120 254827 220 พระครูธรรมศาสนโฆสิต(ภิญโญ  อนาลโย / ปานดำรงค์) ปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๔๔ ของครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา, THE PROBLEMS OF LEARNING AND TEACHING MANAGEMENT ON THE BUDDHIST SUBJECT ACCORDING TO THE B 29 มี.ค. 48 พระพุทธศาสนา  
121 254828 221 พระจีรพัฒน์  สมาจาโร(ดีใจ) คนพาลและบัณฑิตในพระพุทธศาสนาที่มีผลต่อสังคม: ศึกษากรณี ตำบลท่าพระ  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น,  THE BALA AND PANDITA IN BUDDHISM WITH SOCIAL IMPACT : A CASE STUDY OF TAMBON TAPHRA AMPHOE MUANG  CHANGWAT KHON KAEN 29 มี.ค. 48 พระพุทธศาสนา  
122 254829 222 พระมหาเข็มทอง  ตนฺติปาโล(ฤทธิ์ลือไกร) ศึกษาการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวทางของพระครูโพธิสารคุณ(ประยงค์  อุปลวณฺโณ), A STUDY OF INSIGHT-MEDITATION PRACTICE FOLLOWING THE WAY OF PHRAKRUBODHISARAKUNA (PRAYONG  UPALAWANNO) 29 มี.ค. 48 พระพุทธศาสนา  
123 254830 223 พระมหาสมชาย  สิริจนฺโท(หานนท์) พุทธธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางของพระเทพวรคุณ(สมาน สุเมโธ), THE BUDDHADHAMMA FOR DEVELOPMENT OF LIFE QUALITY ACCORDING TO PHRATHEPVARAKUN (SAMAN SUMEDHO)  29 มี.ค. 48 พระพุทธศาสนา  
124 254831 224 พันจ่าอากาศเอกบุญเพ็ง หงษา การประยุกต์พุทธธรรมในหลักสูตรค่ายผู้นำเยาวชนต่อต้านยาเสพติดของกองทัพอากาศ, THE APPLICATION OF THE BUDDHAMMA TO THE CURRICULUM  OF THE YOUTH LEADERSHIP ANTI-NARCOTICS CAMP, ROYAL THAI  AIR FORCE 29 มี.ค. 48 พระพุทธศาสนา  
125 254832 225 นายอุดร  จันทวัน ศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่องอุรังคธาตุนิทาน : ภาษาทางศาสนาและอิทธิพลต่อสังคม, A CRITICAL STUDY OF THE URANGADHATUNIDANA : IT'S  RELIGIOUS LANGUAGE AND SOCIAL INFLUENCE 30 มี.ค. 48 พระพุทธศาสนา ดุษฎีบัณฑิต  
126 254833 226 พระมหาจิตรกร  นาถปุญฺโญ ศึกษาวิเคราะห์บทบาทของปู่อาจารย์ในการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา: ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน,  A CRITICAL STUDY OF POO-AJARN'S ROLES IN SUPPORTING BUDDHIST ACTIVITIES IN PASANG DISTRICT LAMPHUN PROVINCE 30 มี.ค. 48 พระพุทธศาสนา  
127 254834 227 พระมหาจุลศักดิ์ จุลวฑฺฒโน(รถน้อย) แนวคิดและวิธีการแก้ปัญหาเศรษฐกิ่จแนวพุทธของปราชญ์อีสาน, BUDDHISTCONCEPT AND METHODOF SOLVINGECONOMIC  PROBLEMS BY I-SANTHINKERS 30 มี.ค. 48 พระพุทธศาสนา  
128 254835 228 แม่ชีคมคาย  คุมพันธ์ การศึกษาบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต สายต่างประเทศ: ศึกษาเฉพาะกรณี พระสุเมธาจารย์ (โรเบิร์ต  สุเมโธภิกขุ), A STUDY OF THE ROLES PLAYED OF OVERSEA MONKS' PROPAGATING BUDDHISM: A CASE STUDY OF PRASUMEDHACARN  (ROBERT SUMEDHOBHIKKHU) 30 มี.ค. 48 พระพุทธศาสนา  
129 254836 229 นางสาวจารวี  มั่นสินธร การศึกษาวิเคราะห์ดอกบัวในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท,  A CRITICAL STUDY OF THE "LOTUS" STORY IN THERAVADA  BUDDHIST SCIRPTURES 30 มี.ค. 48 พระพุทธศาสนา  
130 254837 230 นางสาวสุพัตรา  ภาคย์วิวัฒน์ การศึกษาทัศนะของข้าราชการที่มีต่อการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเพื่อปลุกจิตสำนึกข้าราชการตามรอยพระยุคลบาท (โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท  หลักสูตร ๒), A STUDY OF THE OFFICIALS' IEWPOINTS TOWARD THE TRAINING  PROJECT FOR THE OFFICIALS' CONSCIENCE FOLLOWING  ๓๐ มี. ค.๔๘ พระพุทธศาสนา  
131 254838 231 พระมหาภาณุ  ภาณุโก การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องศรัทธาในพุทธปรัชญาเถรวาทกับเซนต์  ออกัสติน, A COMPARATIVE STUDY OF THE CONCEPTS OF FAITH IN THERAVADA BUDDHIST PHILOSOPHY AND SAINT AUGUSTINE 30 มี.ค. 48 ปรัชญา  
132 254839 232 พระครูวิรัช  วิริยธมฺโม การศึกษาวิริยวาทในพระพุทธศาสนา, A STUDY OF VIRIYAVADA IN BUDDHISM ๗.เม.ย. ๔๘ พระพุทธศาสนา  
133 254840 233 พระประพันธ์  สุทฺธจิตฺโต(กวาวสิบสาม) อิทธิพลความเชื่อเรื่องพระอุปคุตที่มีต่อพิธีกรรมชาวพุทธล้านนา, THE INFLUENCE OF BELIEFS IN PHRA UPAGUTTA ON THE RITES OF LANNA BUDDHISTS 7 เม.ย. 48 พระพุทธศาสนา  
134 254841 234 นายจรูญ  วรรณกสิณานนท์ ศึกษาวิเคราะห์ "การปฏิเสธอัตตา" ในพระพุทธศาสนา, AN ANALYTICAL STUDY OF SELF REJECTION IN THERAVADA BUDDHISM 9 เม.ย. 48 พระพุทธศาสนา ดุษฎีบัณฑิต  
135 254842 235 พระมหาปราโมทย์  มหาวีริโย(ปีกรม) การศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระราชรัตนรังษี(วีรยุทธ์  วีรยุทฺโธ) ในฐานะพระธรรมทูตไทยประจำประเทศอินเดีย, A STUDY OF PHRARAJRATTANARANGSI (VEERAYUT VEERAYUDDHO)' S PROPAGATION OF BUDDHISM AS A THAI  BUDDHIST MISSIONARY MONK IN INDIA 9 เม.ย. 48 พระพุทธศาสนา  
136 254843 236 พระมหาอาคม  สุมณีโก(แก้วใส) ปัญญาสชาดกปัจฉิมภาค เรื่องที่ ๑-๔ : การตรวจชำระและศึกษาเชิงวิเคราะห์, ปญฺญาสชาตกสฺส  ปจฺฉิมภาคสฺส  ปฐม-จตุตฺถานิ  วตฺถูนิ : วิจารณยุตฺตปริโสธนญฺเจว  วิจฺเฉทายตฺตวีมํสา จ 12 เม.ย. 48 บาลี  
137 254844 237 พระมหารุ่ง  ปญฺญาวุฑฺโฒ(แรกชำนาญ) การศึกษาเชิงวิเคราะห์สถานภาพ คุณสมบัติและบทบาทของพระโสดาบันในพระพุทธศาสนา, AN ANLYTICAL STUDY OF STATUS, QUALIFICATION AND ROLE  OF SOTAPANNA IN THE THERAVADA BUDDHISM  20 เม.ย. 48 พระพุทธศาสนา  
138 254845 238 VEN. PAÑÑ  MURTI  A HISTORICAL STUDY OF PARIYATTI SIKKH IN NEPAL   ว ดดด ปป BUDDHIST  STUDIES  
139 254846 239 Mae Chee  Amphai  Tansomboon AN ANALYSIS OF PHRA MONGKOL-THEPMUNI'S (SODH CANDASARO) BUDDHA DHAMMA PROPAGATION ว ดดด ปป BUDDHIST  STUDIES  
140 254847 240 พระครูศรีปริยัติมงคล การศึกษาเชิงวิเคราะห์คำสอนเรื่องคุณธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฎในใบลานอีสาน:เรื่องธรรมดาสอนโลก, ANANALYTICAL STUDY OF BUDDHIST VIRTUE FOUND IN BAILAN-ISAN:THAMMADASONLOK  ว ดดด ปป พระพุทธศาสนา  
141 254848 241 MS.ROBERTA SEKERES AN ANALYTICAL STUDY OF VEDANA IN THE RACTICE  OF SATIPPATHNA. ว ดดด ปป BUDDHIST   
142 254849 242 พระมหาบุญกอง  คุณาธโร(มาหา) การศึกษาเชิงวิเคราะห์ความกตัญญู(กตญฺญุตา) ในพระพุทธศาสนาเถรวาท, AN ANALAYTICAL STUDY OF GRATEFULNESS (KATANANUTA) IN THERAVADA BUDDHISM ว ดดด ปป พระพุทธศาสนา  
143 254850 243 พระธเนศ  ฐานิสฺสโร(ปานหัวไผ่) การศึกษาเปรียบเทียบทฤษฎีความรู้ของพุทธปรัชญาเถรวาทกับ เอ.เจ.แอร์,  A COMPORATIVE STUDY OF THE THEORY OF KNOWLEDGE OF THERABADA BUDDHIST PHILOSOPHY AND A.J.AYER   ว ดดด ปป ปรัชญา  
144 254851 244 Ven.Preap Samso Pheap A COMPORATIVE STUDY OF THAILAND KHMER  BUDDHISM  ว ดดด ปป BUDDHIST  
145 254852 245 Ven.S.Pemaratham A CRITICAL STUDY OF THE TREATMENT OF SENSE  COGNITION IN THE SUTTA PITAKA AND ITS CORRECTIONAL MANIPULATION 6 ส.ค. 05 Buddhist Study  
146 254853 246 VEN.PUBBILYE  MAITHREE MOORTHREE  A CRITICAL STUDY OF THE RE-ESTABLISHMENTOF BHIKKHUNI- SANGHA IN SRI LANKA 6 ส.ค. 05 Buddhist  Study  
147 254854 247 พระมหามงคลกานต์ ฐิตเมโธ  (กลางพนม) การศึกษาวิเคราะห์ความจริงเรื่องจิตในปรัชญาของวิลเลียม เจมส์ , A CRITICAL STUDY OF REALITY OF MIND IN WILLIAM  JAMES'S PHILOSOPHY 6 ส.ค. 48 ปรัชญา  
148 254855 248 พระมหาสมพร   อาภากโร(เหลาฉลาด) การศึกษาอุปมาอุปไมยในคำสอนของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท), A STUDY OF THE SIMLE DISCUSSION OF THE PHRA BODHIYANA THERA (CHA LUBHADDO) 18 ส.ค. 48 พระพุทธศาสนา  
149 254856 249 พระมหาศุภวัฒน์ ชุติมนฺโต(สุขดำ) การศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดเรื่องพฤติกรรมของมนุษย์ในทรรศนะของพุทธปรัชญาเถรวาทกับซิกมันฟรอยด์,  A COMPARAIVE STUDY OF HUMAN BEHAVIORS IN  THARAVADA BUDDHIST PHOLOSOPHY ANE FRUEDIAN  THOUGHT 19 ส.ค. 48 ปรัชญา  
150 254857 250 พระมหาดนัยพัชร์  คมฺภีรปญฺโญ(ยุนิรัมย์) การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องการหลอกตัวเองในปรัชญาของฌอง-ปอล ซาร์ตร์, A CRITICAL STUDY OF THE CONCEPT OF BAD FAIHT IN JEA-PAUL SARTRE'S PHILOSOPHY 25 ส.ค. 48 ปรัชญา  
151 254858 251 พระบุญโชค    ชยธมฺโม(ส่งแสง) ศึกษารูปแบบและวิธีการเทศนาของพระสงฆ์ไทยในปัจจุบัน, A STUDY OF PATTERNS AND METHODS OF THE PREACHING BY THAI  SANGHA IN THE  PRESENT TIME. 16 ก.ย. 48 ธรรมนิเทศ  
152 254859 252 พระมหารุ่งเพชร  ชวนปญฺโญ(พัดทาป) ศึกษารูปแบบและวิธีการเผยแผ่พุทธธรรมของพระธรรมกิตติวงศ์(ทองดี  สุรเตโช), A STUDY OF OF PATTERN MEHTHODS FOR PROPAGATIONION  BUDDHADHAMMA OF PHRADHAMMAKITIWONG  (THONGDEE  SURATEJO)    20 ก.ย. 48 ธรรมนิเทศ  
153 254860 253 PHRAMAHAPONGNARIN THITAVAMSO(monboonliang) AN ANALTICAL STUDY  OF  PROCESS  OF LEARNING IN THERAVADA BUDDHISM. 27 ก.ย. 05 Buddhist Study  
154 254861 254 Ven.WalmoruwePiyarathana AN ANALTICAL STUDY  OF SIMILES IN THE NIKAYAS 11 ต.ค. 05 Buddhist   
155 254862 255 พระมหาชัยณรงค์  วรญฺชโย(เทศสาย) การศึกษาเรื่อศีลในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทพุทฺธสาสนเถรวาทโปตฺถเก สีลกถา 17 ต.ค. 48 บาลี  
156 254863 256 พระมหาไพโรจน์ ปญฺญาวชิโร(แก่นแก้ว) โยชนากัจจายนะ ปริเฉทที่ ๕-๖ ( ตัทธิต -อาขยาต ) การตรวจชำระและศึกษา,  มูลกจฺจายนโยชนาย(ตทฺธิต-อาขยาต) ปญฺจม -ฉฏฺฐปริจฺเฉทา: โสธนวีมํสา 27 ต.ค. 48 บาลี  
157 254864 257 พระมหามหรรถพงศ์ กวิวํโส(ศรีสุเมธิตานนท์) การศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดเรื่องสิทธิของจอห์ล๊อคกับพุทธปรัชญา, A COMPARAIVE STUDY OF THE CONPEPT OF RIGHTS IN JOHN LOCKES PHILOSOPHYAND THERAVADA BUDDHIST PHILOSOPHY 29 ต.ค. 48 ปรัชญา  
158 254865 258 นายนันทพล  โรจนโกศล การศึกษาวิเคราะห์แนวคิด เรื่องขันธ์ ๕ กับ การบรรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท, AN ANALYTICAL STUDY OF THE CONCEPT OF FIVE AGGREGATES (PANCA-KHANDHA)AND ITS RELTIONSHIPTO ATTANMENT OF DHAMMA  IN THE THERAVADA BUDDHISM. ว ดดด ปป พระพุทธศาสนา  
159 254866 259 พระมหาชัยศรี  กิตฺติปญฺโญ(แพงตา) โยชนามูลกัจจายนะ ปริเฉทที่  ๗-๘(กิตก์และอุณาทิ) การตรวจชำระและศึกษา,  YOJANAMULAKACCAYANA  CHAPTERS 7-8  (KITTAKA AND UNADI ):CRITTCAL EDITION AND STUDY ว ดดด ปป บาลี  
160 254867 260 พระมหากฤตวิทย์ อธิฏฺฐาโน(สนธิสุข) ศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดประชาธิปไตยในพุทธปรัชญาเถรวาทกับแนวคิดประชาธิปไตยในสังมปัจจุบัน, A COMPARATIVE STUDY OF THE  DEMOCRATIC CONCEPT IN THERAVADA BUDDHIST PHILOSOPHY  AND THE CONCEPT OF DEMOCRACY  IN THE PRESENT SOCIETY ว ดดด ปป ปรัชญา  
161 254868 261 พระราชปัญญาภรณ์(ชยวํโส/ไชยวงศ์) ศึกษารูปแบบและแนวทางการเผยแผ่ธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งปรเทศไทย:ศึกษาเฉพาะกรณี การแสดงพระธรรมเทศนาในวันธัมมัสสวนะ ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๒, A STUDY  OF FORM  AND  ECHNIQUES FOR PROGATING DHAMMA GIVEN  AT THE RADIO  BROADCASTING STATION OF THAILAND  A  21 ธ.ค. 48 ธรรมนิเทศ  
162 254869 262 พระมหาขวัญเมือง ฐานุตฺตโม(แพรกนัทที) จูฬสัทธัมมสังคหะ: การตรวจชำระและศึกษา,    จูฬสทฺธมฺมสงฺคหคนฺถสฺส  วิจารณยุตฺตปริโสธนญฺเจว วิจฺเฉทายตฺตวีมํสา จ ว ดด ปป บาลี  
163 254870 263 Bhikkhu   Satyasheel THE  DEVELOMENT  OF COSMOLOICAL CONCEPTS  IN THERAVADA BUDDHISM. ๒๒ธ.ค๔๘ BUDDHIST  
164 254901 264 Rev  Kirimetiyawe Kassapa  Thero A CRITICAL STUDY OF MANAGEMENT  OF BUDDHIST MONASTERIES  IN SRI LANKA. ว ดดด ปป BUDDHIST  
165 254902 265 พระมหาอานนท์   ชวนาภิภู(แสนแป้) การศึกษาเรื่องทานในพระไตรปิฎกที่มีต่อสังคมไทย, A STUDY  OF DANA IN THE TIPITAKA IN THAI SOCIETY ว ดดด ปป บาลี  
166 254903 266 นางมานิตา      สุขสำราญ การศึกษาพฤติกรรมของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในการนำหลักพุทธธรรมมาปฏิบัติภายในครอบครัว,  The Study  of  Behavior  Held by the Buddist  Sunday  School of  Mahachulalongkornrajavidylaya University  Stud ว ดดด ปป พระพุทธศาสนา  
167 254904 267 พระมหาวันชัย   ธมฺมชโย( ช่วงสำโรง ) การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องความตายตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุ, A CRITICAL STUDY OF THE CONCEPT OF DEATH IN BUDDHADASA  BHIKKHU S VIEW. ว ดดด ปป พระพุทธศาสนา  
168 254905 268 นายอากาศ    บำรุงชีพ ศึกษาเปรียบเทียบมาตรฐานความจริงในพุทธศาสนาเถรวาทกับความจริงในหลักนิติศาสตร์ , A COMPARATIVE STUDY OF THE CRITERIA OF TRUTH BETWEEN THRAVADA BUDDHISM AND JURISPRUDENCE ว ดดด ปป พระพุทธศาสนา  
169 254906 269 พระมหาณรงค์ศักดิ์ โสภณสิทฺธิ( โสภา ) ศึกษาบทบาทการเผยแผ่พุทธธรรมของพระธรรมปริยัติเวที ( สุเทพ ผุสฺสธมฺโม ), A  STUDY  OF THEROLE IN PROPAGATING BUDDHADHAMMA OF PHRADHAMPARIYATTIVETEE SUTEPPHUSSADHAMMO) ว ดดด ปป ธรรมนิเทศ  
170 254907 270 นายสินชัย  วงษ์จำนงค์ การศึกษาคติภพของคฤหัสถ์ผู้เป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา, A  STUDY  OF THE NOBLE LAYMEN S PLANES OF  EXISTENCE IN BUDDHISM.      
171 254908 271 พระอำนาจ สิริปุญโญ (เกิดผล) การศึกษาเปรียบเทียบความเป็นจริงของพุทธปรัชญาเถรวาทกับไวท์เฮดA COMPARATIVE STUDY OF REALITY IN THERAVÄDA PHILOSOPHY AND HITEHEAD’S PHILOSOPHY   ปรัชญา  
172 254909 272 พระมหาเลอเดช    วรวํโส (วงศ์ศรีชา) มาลัยยวัตถุทีปนีฎีกา  :   การตรวจชำระและศึกษาวิเคราะห์   พระพุทธศาสนา  
173 254910 273 พระมหาพิทักษ์   สุเมโธ(ทองเหลือง) การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องสุวรรณสามชาดก, AN  ANALYTICAL  STUDY  OF  SUWANNASAMAJATAKA 6 ก.ค. 49 พระพุทธศาสนา  
174 254911 274 พระมหาภิรัฐกรณ์  อํสุมาลี  (พันนาวา) มาลัยยวัตถุทีปนีฎีกา  :   การตรวจชำระและศึกษาวิเคราะห์
  บาลี  
175 254912 275 พระมหาวิชาญ กนฺตสาโร โลกเนยยปกรณ์ : การตรวจชำระและศึกษา, โลกเนยฺยปฺปกรณสฺส ปริโสธนวีมํสา
27 มี.ค. 49 บาลี  
176 254913 276 พระมหาสุริยัน   จนฺทนาโม  (จันทะนาม) ศึกษาบทบาทและผลงานในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ   พระพุทธศาสนา  
177 254914 277 พระบรรจบ   ธีรวํโส  (ศรีแพงมน) ศึกษาบทบาทและผลงานในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระครูสุตสารพิมล  (พระมหาพิมพา  ธมฺมทินฺโน), A  STUDY  OF  THE  ROLE  AND  WORKS  OF  PHRAKRU SUTASARAPIMOL        ( VEN. PHRA MAHAPIMPA DHAMMADINNO) IN PROPAGATION  OF BUDDHISM   พระพุทธศาสนา  
178 254915 278 พระสุนทร   รตนปญฺโญ (มติยาภักดิ์) การศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการใช้ภาษาในการสื่อสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในยุคปัจจุบัน, A STUDY OF THE PROBLEMS OF LANGUAGE COMMUNICATION FOR DHAMMA PROPAGATION AT THE PRESENT.   ธรรมนิเทศ  
179 254916 279 พระโฆษิต  สุเมโธ (คุ้มทั่ว) หลักพุทธธรรมเพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมการเล่นการพนันหวยในชุมชน, BUDDHADHAMMA FOR SOLVING LOTTERY GAMBLING BEHAVIOR IN COMMUNITY.   พระพุทธศาสนา  
180 254917 280 พระมหาธีระศักดิ์   ธิติกิตฺติ  (สุขยิ่ง) ศึกษาผลสัมฤทธิ์การเผยแผ่คุณธรรมแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดสุรินทร์, A STUDY  OF  THE  ACHIEVEMENT  OF  DHAMMA  INSTILLMENT INTO  HIGH  SCHOOL  STUDENTS  IN  DHAMMA DEVELOPMENT  CENTER, SURIN  PROVINCE.   ธรรมนิเทศ  
181 254918 281 พระมหาอรรถเมธ  อตฺถวรเมธี  (พัฒนพวงพันธ์) การตรวจชำระคัมภีร์อเผคคุสารทีปนีจูฬฎีกา, อเผคฺคุสารทีปนีจูฬฏีกาย   วิจารณยุตฺตปริโสธนํ   บาลี  
182 254919 282 พระมหาขวัญชัย   วชิราโณ  (โคตรชุม) ศึกษาวิเคราะห์อวัจนภาษาเพื่อการสื่อสารและการเผยแผ่พุทธธรรมศึกษาเฉพาะกรณี : คัมภีร์ทีฆนิกาย สุตตันตปิฎก, AN ANALITICAL STUDY OF NON-VERBAL LANGUAGE FOR COMMUNICATION AND PROPAGATION OF THE BUDDHA-DHAMMA WITH SPERCIAL REFERANCE OF THE LONG DISCOURSE (DÍGHANIKÃYA)   ธรรมนิเทศ  
183 254920 283 นายสมเพลิน      ชนะพจน์ การศึกษาเรื่องช้างในวรรณคดีพระพุทธศาสนา, A   STUDY   OF    ELEPHANTS   IN   BUDDHIST    LITERATURE   พระพุทธศาสนา  
184 254921 284 พระพงศักดิ์  อภิชฺชโว (รุ่งสง) ศึกษาบทบาทสื่อจิตรกรรมฝาผนังในการเผยแผ่พุทธธรรมในพระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณี พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, THE STUDY OF THE ROLE FOUN IN THE MEDUIM OF MURAL PAINTING IN DISSEMINATING BUDDHISM : A CASE STUDY OF THE BUDDHIST CHAPEL ATWAT PHRA CHETUPHON VIMONMANGKHALARAM   ธรรมนิเทศ  
185 254922 285 นายศุภกาญจน์    ชยาพัฒน์ การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายในพระพุทธศาสนาเถรวาท, AN  ANALYTICAL STUDY OF  SOVACASSATÃ (OBEDIENCE) IN  THERAVÃDA BUDDHISM   พระพุทธศาสนา  
186 254923 286 นายอณิวัชร์  เพชรนรรัตน์ การศึกษาวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนวของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , AN ANALYTICAL STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAYA UNIVERSITY’S VIPASSANà RETREAT   พระพุทธศาสนา  
187 254924 287 พระมหาดุสิตศักย์  ติกฺขปญฺโญ (สุวรรณอาสน์) ปฐมสมโพธิกถา ปริจเฉทที่ 16-23 : การตรวจชำระและศึกษาเชิงวิเคราะห์, โสฬสม-เตวีสติมปริจฺเฉท ปฐมสมฺโพธิกถายะ โสธนวีมํสา   บาลี  
188 254925 288 นายไพรัช  ลาวัณยากุล การศึกษาเชิงวิเคราะห์วิธีการศึกษาเพื่อบรรลุธรรมของพระราหุลเถระ, AN ANALYTICAL  STUDY OF RĀHULA-THERA’S PROCEDURE  IN EDUCATION FOR ENLIGHTENMENT   พระพุทธศาสนา  
189 254926 289 น.ส. จุฬารัตน์ เขาประเสริฐ การประยุกต์ใช้พุทธธรรมในการบำบัดโรคจิตเภท, AN APPLICATION OF BUDDHA DHAMMA TO HEAL SCHIZOPHRENIA   พระพุทธศาสนา  
190 254927 274 นางศศิธร   เขมาภิรัตน์ การศึกษาเปรียบเทียบพุทธวิธีในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมกับการแพทย์แผนไทยA COMPARATIVE STUDY OF THE BUDDHIST HOLISTIC HEALTH CARE AND THAI TRADITION MEDICINE   พระพุทธศาสนา  
191 254928 284 นางฐิติรัตน์   รักษ์ใจตรง ศึกษาการใช้อานาปานสติภาวนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเสถียรธรรมสถาน THE STUDY OF THE APPLICATION OF ANAPANASATIBHAVANA  TO THE DEVELOPMENT THE QUALITIES OF LIVES AS TAUGHT OF SATHIENDHAMMASATHAN   พระพุทธศาสนา  
192 254929 287 นางดวงทิพย์   โรจน์กิรติการ การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมอิงพระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีเรื่อง  จอมจักรพรรดิอโศก A CRITICAL STUDY OF LITERARY WORK ON BUDDHISM : A CASE STUDY OF THE CHOMCHAKKAPHAT ASOK   พระพุทธศาสนา  
193 254930 290 พระครูสุขุมสังฆการ (วรเมธ โพธิสาโร / ศรีโพธิ์วัง) การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาเยาวชน :  ศึกษากรณี พระเทพวงศาจารย์  (คูณ ขนฺติโก) APPLYING BUDDHADHAMMA FOR DEVELOPMENT  THE YOUTH  : A CASE STUDY OF  PHRATEPWONGSAJARN  (KHOON KHANTIKO)   พระพุทธศาสนา  
194 254931 291 พระครูอภิรักษ์ชัยมงคล (พระมหาตุ๊  กิตฺติวณฺโณ/วงษ์มณี) การศึกษาผญาเชิงจริยธรรมที่พระสงฆ์ชาวอีสานนำไปใช้สอน STUDYING MORAL PHAYA WHICH  ISAN  MONKS USE IN TEACHING   พระพุทธศาสนา  
195 254932 292 พระมหาหนูวงษ์   สตสหสฺสเนตฺโต  (แสนตา) ความประมาทในสังคมไทย : ศึกษากรณีเทศบาลเมืองเมืองพล  จังหวัดขอนแก่น THE  HEEDLESSNESS  IN  THE  THAI  SOCIETY : A  CASE  STUDY  OF MUANGPHON  MUNICIPALITY  KHONKAEN  PROVINCE.   พระพุทธศาสนา  
196 254933 293 พระวิมาน  คมฺภีรปญฺโญ (ตรีกมล) ศึกษาอิทธิพลของตันตระที่มีต่อพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศไทย  A  STUDY  OF  AN  INFLUENCE  OF  TANTRA  ON  THERAVÃDA  BUDDHISM  IN  THAILAND   พระพุทธศาสนา  
197 254934 295 พระมหาสุชาติ  สุชาโต  (สมมาตร) การศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมและวิธีการใช้หลักธรรม ทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในลิลิตตะเลงพ่าย  An Analytical Study of Buddhist's Doctrine  And Its Adaptation Technique as Found  in Lilit Taleng Phai   พระพุทธศาสนา  
198 254935 296 พระเฑียรวิทย์ อตฺตสนฺโต(โอชาวัฒน์) การศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาของร่างทรง : กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร A STUDY OF THE BUDDHIST BELIEFS AND RITUALS OF SPIRIT MEDIUMSHIPS : A CASE STUDY IN BANGKOK   พระพุทธศาสนา  
199 254936   Phramaha Somphong Santacitto Phaengcharoen AN ANALYTICAL STUDY OF THE CONCEPT OF DHAMMA AS NATURAL LAW IN THERAVĀDA BUDDHISM   Buddhist Studies  
200 254937   พระมหาแผน  ธมฺมเมธี (ศรีอภัย) ศึกษารูปแบบและวิธีการเผยแผ่พุทธธรรมของพันเอกปิ่น มุทุกันต์ A  STUDY  OF  PATTERNS  AND  METHODS  FOR  PROPAGATING BUDDHADHAMMA  OF  COLONEL  PIN  MUDUKUN   ธรรมนิเทศ  
201 254938   พระมหาธีระศักดิ์   ธิติกิตฺติ  (สุขยิ่ง) ศึกษาผลสัมฤทธิ์การเผยแผ่คุณธรรมแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดสุรินทร์ A STUDY  OF  THE  ACHIEVEMENT  OF  DHAMMA  INSTILLMENT  INTO  HIGH  SCHOOL  STUDENTS  IN  DHAMMA DEVELOPMENT  CENTER, SURIN  PROVINCE.   ธรรมนิเทศ  
202 254939   พระมหาสำราญ     ธีรเมธี   (เงินโสม) มธุรสวาหินี  ภาค ๑  ( ชมพูทวีป )  :  การตรวจชำระและศึกษามธุรสวาหินี   ปฐโม  ภาโค  (ชมฺพุทีป)  :  วิจารณยุตฺตปริโสธนวีมํสา   บาลี  
203 254940   พระโฆษิต  สุเมโธ (คุ้มทั่ว) หลักพุทธธรรมเพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมการเล่นการพนันหวยในชุมชน BUDDHADHAMMA FOR SOLVING LOTTERY GAMBLING BEHAVIOR IN COMMUNITY.   พระพุทธศาสนา  
204 254941   พระบรรจบ   ธีรวํโส  (ศรีแพงมน) ศึกษาบทบาทและผลงานในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระครูสุตสารพิมล  (พระมหาพิมพา  ธมฺมทินฺโน) A  STUDY  OF  THE  ROLE  AND  WORKS  OF  PHRAKRU SUTASARAPIMOL        ( VEN. PHRA MAHAPIMPA DHAMMADINNO) IN PROPAGATION  OF BUDDHISM   พระพุทธศาสนา  
205 254942   พระมหายวง  ทิวากโร (คนทา) การศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดเรื่องเหรินในปรัชญาขงจื๊อ กับเมตตาในพุทธปรัชญาเถรวาท A Comparative Study of  Jen in Confucian Philosophy and Mettâ in Buddhist Philosophy   ปรัชญา  
206 254943   นายไพโรจน์  ศุภทีปมงคล การศึกษาวิเคราะห์บทบาทของจิตตคหบดีอุบาสกที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา AN ANALYTICAL STUDY OF THE ROLE OF CITTAGAHAPATI UPĀ  SAKA   พระพุทธศาสนา  
207 254944   พระสำเริง   าณวีโร  (สุขภาพ) ศึกษาวิเคราะห์ขอบเขตของเสรีภาพในพุทธปรัชญาเถรวาท และปรัชญาของฌอง-ปอล ซาร์ตร์ AN ANALYTICAL STUDY OF THE FRONTIER OF FREEDOM IN THERAVADA
BUDDHIST PHILOSOPHY AND JEAN-PAUL SARTRE’S PHILOSOPHY
  ปรัชญา  
208 254945   พระมหาบุญล้อม  ธีรปโ   (วิปุละ)   ประสิทธิผลของการเผยแผ่พุทธธรรมในชมรมผู้สูงอายุ ศึกษาเฉพาะกรณี : ชมรมผู้สูงอายุ  วัดสมรโกฏิ  THE EFECTIVENESS OF BUDDHADHAMMA PROPAGATION IN THE ELDORLY’S FORUM AT WATSAMORAGOTI   ธรรมนิเทศ  
209 254946   พระมหาสุทิตย์  อาภากโร (อบอุ่น) การศึกษาองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ปรากฏในวรรณกรรม พระพุทธศาสนาเรื่องอานิสงส์และคัมภีร์ที่ใช้เทศน์ในเทศกาลต่างๆ ของล้านนา A STUDY OF THE BODY OF KNOWLEDGE  AND THE LOCAL WISDOM APPEARING IN LÂN-N BUDDHIST LITERATURE :  A CASE STUDY  OF “ÂNISAMSA” AND SCRIPTURES  PREACHED
ON VARIOUS OCCASIONS  IN LÂN-N 
  พระพุทธศาสนา  
210 254947   นางสาวฐีติ วสุพรรุจี   ศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องดินที่ปรากฏในพระพุทธศาสนาเถรวาท An Analytical Study Of The Concepts Of Earth Found In Theravada Buddhism   พระพุทธศาสนา  
211 254948   พระศรีอาริยะ  ปิยสีโล  (สิงห์คำ) การบริหารและรูปแบบรายการวิทยุกระจายเสียงที่เหมาะสมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่เยาวชนของวิทยุชุมชน วัดสามพราน จังหวัดนครปฐม The Execution and Community Radio Programmes Appropriate for the Buddhism Propagation to the Youth of Community Radio of Wat Sampran, Nakhon Pathom Province   ธรรมนิเทศ  
212 254949   พระมหาพร้อมเพรียง  ภูริาโณ    (เสาร์สูงเนิน) โยชนามูลกัจจายนะ   ปริเฉทที่  ๑-๒  (สนธิ - นาม) :  การตรวจชำระและศึกษา/ มูลกจÚจายนโยชนาย  (สนฺธิ - นาม)  ปม - ทุติยปริจÚเฉทา  : โสธนวีมํสา   บาลี  
213 254950   พระมหาอดิศักดิ์  อภิปญฺโ  (คำตลบ) โยชนามูลกัจจายนะ  ปริเฉทที่  ๓-๔  (การก - สมาส) : การตรวจชำระและศึกษา มูลกจÚจายนโยชนาย  (การก - สมาส)  ตติย – จตุตฺถปริจÚเฉทา  : โสธนวีมํสา   บาลี  
214 254951   Phra Sujan Maharjan THE REVIVAL OF THERAVĀDA BUDDHISM AND  ITS CONTRIBUTION TO NEPALESE SOCIETY   Buddhist Studies  
215 254952   พระมหาสำราญน้อย   ถิรธมฺโม (ฟีสันเทียะ) ศึกษาการเขียนบทสุนทรพจน์เพื่อใช้ในการเผยแผ่พุทธธรรมของพระอาจารย์สุเทพ   สุเทโว  ศูนย์ยุววาทศิลป์  วัดพระศรีอารย์  จังหวัดราชบุรี A  Study  of  Eloquence  Writing  for  Buddhadhamma Propagation  by  Venerable Suthep   Sudevo   Art  of  Talking  Youth  Center  Wat Phrasi-ariya   Ratchaburi   Province.   ธรรมนิเทศ